Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vesiviljelyeläimet ja niistä saatavat tuotteet – terveyttä koskevat säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vesiviljelyeläimet ja niistä saatavat tuotteet – terveyttä koskevat säännöt

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2006/88/EY – vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset sekä vesieläinten tautien ehkäiseminen ja torjunta

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä säädetään
  • vesiviljelyeläinten (viljelty kala ja äyriäiset) myyntiin, maahantuontiin ja kauttakuljetukseen sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset
  • yleisen tietoisuuden lisäämistä ja tautien torjuntaa koskevat vähimmäistoimenpiteet
  • epäillyn tai todetun tautitapauksen ilmetessä toteutettavat vähimmäistoimenpiteet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU-maiden kansallisten viranomaisten on varmistettava, että kalanviljelylaitoksilla on asianmukainen lupa.
 • Luvan saaminen edellyttää, että kalanviljelylaitokset
  • pitävät kirjaa kaikesta laitokseen ja sieltä pois siirrettävästä kalasta ja äyriäisistä
  • täyttävät korkeat hygieniavaatimukset
  • noudattavat riskiperustaista eläinten terveyden seurantajärjestelmää tautien ja lisääntyneen kuolleisuuden havaitsemiseksi.
 • Kansallisten viranomaisten on pidettävä ajan tasalla ja julkisesti saatavilla olevaa rekisteriä luvan saaneista viljelylaitoksista.
 • Lainsäädännössä vahvistetaan luettelo taudeista ja niille alttiista lajeista.
 • Vesiviljelyeläinten kuljetuksen aikana sovelletaan tautien ehkäisytoimenpiteitä.
 • Viljellyn kalan ja äyriäisten on oltava terveitä. Niiden myytäväksi tarjoaminen edellyttää, että niillä on eläinten terveystodistus.
 • EU:n alueelle tuodun kalan ja äyriäisten on täytettävä eläinten terveyttä koskevat EU:n vaatimukset. EU voi tarkastaa viljelylaitokset, joista ne ovat peräisin.
 • Viljelylaitoksen omistajan tai eläinlääkärin on välittömästi ilmoitettava asiasta vastaavalle viranomaiselle lisääntyneestä kuolleisuudesta tai tautiepäilyistä.
 • Kansallisten viranomaisten on ilmoitettava muille EU-maille ja Euroopan komissiolle sekä Norjalle, Islannille, Sveitsille ja Liechtensteinille taudin esiintymisen vahvistamisesta 24 tunnin kuluessa.
 • Tautiepäilyn ilmetessä toteutetaan torjuntatoimenpiteitä, kuten laboratoriokokeita ja laitoksen asettaminen karanteeniin.
 • Vahvistaessaan taudin esiintymisen viranomaiset
  • julistavat viljelylaitoksen virallisesti tartunnan saastuttamaksi
  • perustavat rajoitusalueen, johon kuuluu suoja-alue ja seuranta-alue
  • kieltävät kalojen ja äyriäisten istutuksen ja siirtämisen.
 • EU-maiden on täytettävä tietyt vaatimukset taudista vapaan aseman saavuttamiseksi.
 • Komission asiantuntijat voivat yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa toteuttaa tarkastuksen paikan päällä.
 • Kansalliset viranomaiset voivat halutessaan toteuttaa tiukempia toimenpiteitä.
 • Lainsäädäntöä ei sovelleta kaloihin ja äyriäisiin
  • joita käytetään koristetarkoituksiin
  • jotka on pyydetty luonnosta tai
  • joista valmistetaan kalajauhoa, kalanrehua, kalaöljyä ja vastaavia tuotteita.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 14. joulukuuta 2006. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 1. toukokuuta 2008.

TAUSTAA

Ks. vesiviljelyä käsittelevä Euroopan komission verkkosivusto.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2006/88/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14–56)

Direktiiviin 2006/88/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2008/392/EY, tehty 30 päivänä huhtikuuta 2008, neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin kyse on internetpohjaisesta tietosivusta, jonka avulla saatetaan sähköisesti saataville tietoja vesiviljelyn tuotantoyrityksistä ja luvan saaneista jalostuslaitoksista (EUVL L 138, 28.5.2008, s. 12–20)

Komission päätös 2010/221/EU, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2010, vesiviljelyeläinten ja luonnonvaraisten vesieläinten tiettyjen tautien vaikutuksen rajoittamiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden hyväksymisestä neuvoston direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisesti (EUVL L 98, 20.4.2010, s. 7–11). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 23.05.2016

Top