Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elintarvikkeita ja rehua koskevien asianmukaisten tarkastusten varmistaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elintarvikkeita ja rehua koskevien asianmukaisten tarkastusten varmistaminen

Ihmisten syömän ravinnon ja eläinten rehun on oltava turvallista ja terveellistä. Euroopan unionin (EU) korkeiden vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi virallisen valvonnan avulla tarkastetaan, että lainsäädännön kaikki kohdat on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta

TIIVISTELMÄ

Ihmisten syömän ravinnon ja eläinten rehun on oltava turvallista ja terveellistä. Euroopan unionin (EU) korkeiden vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi virallisen valvonnan avulla tarkastetaan, että lainsäädännön kaikki kohdat on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella korjataan olemassa olevan lainsäädännön puutteet muuttamalla virallista valvontaa siten, että valvonta ulottuu kaikkiin tuotantovaiheisiin ja kaikille aloille. Asetuksessa määritellään sekä kansallisten että EU:n tarkastajien vastuualueet. Sen tarkoituksena on estää, poistaa tai vähentää ihmisiin ja eläimiin kohdistuvia riskejä hyväksyttävälle tasolle koskien ihmisiä ja eläimiä sekä taata elintarvike- ja rehukaupan rehelliset menettelytavat ja suojella yleisöä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Kansallisten viranomaisten on järjestettävä virallisia valvontakäyntejä, jotka tehdään säännöllisesti ja ennalta ilmoittamatta ja jotka perustuvat tunnistettuihin riskeihin, liikkeenharjoittajan aiempaan sääntöjen noudattamiseen sekä tietoihin, jotka saattavat viitata sääntöjen noudattamatta jättämiseen.
 • Valvontakäynnit voidaan tehdä missä tahansa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheessa.
 • Jokaisen EU-maan hallituksen on nimettävä kansallinen viranomainen, joka vastaa valvonnan tehokkuudesta ja riippumattomuudesta.
 • Hallitusten on varmistettava, että tarvittavan henkilökunnan ja muiden vaadittavien resurssien hankkimiseksi käytössä on riittävästi varoja.
 • Hätätilanteita varten on laadittava toimiva kansallinen varosuunnitelma, mikäli elintarvikkeiden tai rehun todetaan olevan vakava riski ihmisille tai eläimille.
 • Monivuotiset kansalliset valvontasuunnitelmat sisältävät yleistä tietoa käytössä olevan valvontajärjestelmän rakenteesta ja organisaatiosta. Tiedot raportoidaan komissiolle vuosittain.
 • Yleisöllä on oltava pääsy valvontakäyntejä koskeviin tietoihin, lukuun ottamatta ammatillisen salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja, kuten luottamukselliset aineistot ja henkilötiedot.
 • Erityiset laboratoriot analysoivat valvontakäyntien yhteydessä otetut näytteet.
 • Valvonta koskee myös elintarvikkeiden ja rehun tuontia EU:n alueelle.
 • Euroopan komissio suorittaa yleisiä ja erityisiä tarkastuskäyntejä EU-maissa, jotta monivuotisten kansallisten valvontasuunnitelmien täytäntöönpano voidaan varmistaa.
 • Asetuksen (EU) N:o 652/2014 mukaan EU:n budjetista myönnetään varoja kansallisille viranomaisille, EU:n ulkopuolisille maille ja kansainvälisille järjestöille aiheutuneiden kulujen kattamiseksi. Vuosiksi 2014-2020 kokonaissumma on 1 891 936 000 euroa.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

20. toukokuuta 2004 alkaen.

Lisätietoja on saatavana Euroopan komission virallista valvontaa ja täytäntöönpanoa käsittelevältä verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 882/2004

20.5.2004

-

EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1-52

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1029/2008

10.11.2008

-

EUVL L 278, 21.10.2008, s. 6-6

Asetus (EY) N:o 596/2009

7.8.2009

-

EUVL L 188, 18.7.2009, s. 14-92

Asetus (EY) N:o 1162/2009

4.12.2009

-

EUVL L 314, 1.12.2009, s. 10--12

Asetus (EU) N:o 87/2011

23.2.2011

-

EUVL L 29, 3.2.2011, s. 1-4

Asetus (EU) N:o 208/2011

23.3.2011

-

EUVL L 58, 3.3.2011, s. 29-35

Asetus (EU) N:o 563/2012

1.7.2012

-

EUVL L 168, 28.6.2012, s. 24-25

Asetus (EU) N:o 702/2013

27.7.2013

-

EUVL L 199, 24.7.2013, s. 3-4

Asetus (EU) N:o 652/2014

30.6.2014

-

EUVL L 189, 27.6.2014, s. 1-32

Asetukseen (EY) N:o 882/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 19.06.2015

Top