Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eläinperäisten elintarvikkeiden virallinen valvonta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eläinperäisten elintarvikkeiden virallinen valvonta

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 854/2004 ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Siinä säädetään ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Lainsäädännössä asetetaan seuraavat vaatimukset kaikille EU-maille:

  • Kansallisten viranomaisten on hyväksyttävä laitokset, jotka noudattavat EU:n elintarvikehygieniaa koskevia sääntöjä ja annettava niille koodi osoittamaan siellä valmistettujen tuotteiden tyypit.
  • Elintarvikealan toimijoiden on annettava kaikki tarpeellinen apu tarkastukset suorittavalle viranomaiselle. Tähän sisältyy pääsy kaikkiin tiloihin ja kaikkien pyydettyjen asiakirjojen esittely.
  • Hyvien hygieniakäytäntöjen tarkastamiseen on sisällyttävä mm. laitosten ja laitteistojen suunnittelu ja kunnossapito, haittaeläinten torjunta ja lämpötilan valvonta sekä hygieniaa koskeva koulutus.
  • Toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava erityiset HACCP-järjestelmään (vaarojen analysointi ja kriittiset valvontapisteet) perustuvat menettelyt sen varmistamiseksi, että elintarvikealan toimijat noudattavat EU:n mikrobiologisia vaatimuksia sekä jäämiä, vierasaineita ja kiellettyjä aineita koskevia sääntöjä.
  • Tarkastajien on erityisesti määritettävä, noudattaako henkilökunta kaikkiin tuotantoprosessin vaiheisiin liittyvässä toiminnassaan asiaa koskevia vaatimuksia. Heillä on lupa tarkistaa yrityksen kirjanpito, ottaa näytteitä laboratoriomääräyksiä varten ja arvioida kaikki mahdolliset riskit.

Lainsäädäntö kattaa seuraavat elintarvikkeet:

  • Tuore liha: Virkaeläinlääkärin on suoritettava tarkastustehtävät, jotka koskevat teurastamoissa suoritettavia ante mortem- ja post mortem -tarkastuksia, riistankäsittelylaitosten tarkastuksia sekä sellaisten tilojen tarkastusta, joissa liha leikataan ja valmistetaan myyntiin.
  • Elävät simpukat: kansallisten viranomaisten on luokiteltava veden puhtauden perusteella alueet, joilta äyriäisten, kuten ostereiden, sinisimpukoiden ja venussimpukoiden, pyynti on sallittua. Luokittelun perusteella päätetään, voidaanko äyriäisiä myydä sellaisenaan elintarvikkeena käytettäviksi vai onko ne ensin käsiteltävä puhdistamossa.
  • Kalastustuotteet: säännöllisiä tarkastuksia tehdään alusten hygieniaolosuhteiden, torien (kalahuutokaupat ja tukkutorit) ja varastointi- ja kuljetusolosuhteiden sekä saaliin purkamisen ja ensimmäisen myynnin osalta.
  • Raakamaito ja meijerituotteet: tarkastukset sen määrittämiseksi, että raakamaitoa koskevia vaatimuksia noudatetaan ja että eläinten hyvinvointia ja eläinlääkkeiden käyttöä koskevia sääntöjä noudatetaan.
  • Elintarvikkeiden tuonti EU:hun on sallittua vain sellaisista kolmansista maista ja laitoksista, jotka täyttävät EU:n vaatimukset.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 20. toukokuuta 2004 alkaen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206–320)

Asetukseen (EY) N:o 854/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 04.02.2016

Top