Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Afrikkalaisen sikaruton torjuminen ja ehkäisy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Afrikkalaisen sikaruton torjuminen ja ehkäisy

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2002/60/EY — erityissäännökset afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Afrikkalainen sikarutto on yleensä kuolemaan johtava, sikojen keskuudessa tarttuva tauti, jolla on vakavia sosioekonomisia seuraamuksia. Direktiivissä määritetään ehkäisy-, torjunta- ja hävittämistoimenpiteet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Euroopan unionin (EU) maiden on varmistettava, että jokaisesta epäillystä afrikkalaisen sikaruton tapauksesta ilmoitetaan viipymättä kansallisille viranomaisille. Jos tapaus vahvistetaan, tutkimustulokset on välitettävä Euroopan komissiolle ja muille EU-maille. Taudinmääritys on tehtävä hyväksytyissä laboratoriossa virallisen taudinmäärityskäsikirjan mukaisesti.
  • Jos taudin esiintymistä ei voida sulkea pois, kyseinen tila on asetettava valvontaan ja kaikkien todennäköisesti tautia levittävien sikojen, sianlihapohjaisten tuotteiden, tarvikkeiden tai jätteiden siirtoja on rajoitettava. Henkilöiden ja ajoneuvojen tilalle saapumiseen ja tilalta poistumiseen on oltava lupa.
  • Jos taudin esiintyminen varmistuu virallisesti, kaikki tilan siat on lopetettava ja niiden ruhot on prosessoitava. Kaikki mahdollisesti saastuneet lihat, välineet tai jätteet on hävitettävä, prosessoitava tai käsiteltävä niin, että virus tuhoutuu. Poikkeus voidaan myöntää tartunnan saaneen tilan täysin erillisille terveille tuotantoyksiköille. Tilan ympärille on muodostettava suojavyöhyke, joka ulottuu vähintään kolmen kilometrin säteelle ja joka sisältyy vähintään 10 kilometrin säteelle ulottuvaan valvontavyöhykkeeseen.
  • Jos tauti todetaan teurastamossa tai kuljetuksen aikana, kaikki taudille alttiit siat on lopetettava ja kaikki välineet on prosessoitava. Mahdollisesti saastuneet tilat, ajoneuvot ja välineet on puhdistettava ja desinfioitava.
  • Jos tartuntaa epäillään villisikojen keskuudessa, EU-maiden on ilmoitettava asiasta sianomistajille ja metsästäjille ja kaikki ammutut tai kuolleena löydetyt luonnonvaraiset siat on tutkittava. Tartunta-alue on määriteltävä, alueella sijaitsevat tilat on asetettava valvontaan ja metsästys on mahdollisesti keskeytettävä.
  • Asiakirja SANCO/7138/2013 sisältää ohjeet afrikkalaisen sikaruton torjuntaan villisikojen keskuudessa.
  • EU-maiden on toimitettava komissiolle taudin hävittämissuunnitelma ja kertomus toimenpiteiden kehittymisestä kuuden kuukauden välein.
  • Afrikkalaisen sikaruton vastaisten rokotteiden käyttö on tällä hetkellä kielletty. Tilanne voi kuitenkin muuttua tulevaisuudessa tieteellisen ja teknisen tutkimuksen kehityksen myötä.
  • EU-maiden on laadittava varosuunnitelmat, joissa otetaan huomioon viruksen leviämiseen mahdollisesti vaikuttavat paikalliset tekijät, kuten sikatiheys.
  • Komission asiantuntijat voivat tehdä pistotarkastuksia tämän direktiivin yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi.

Kumoaminen

Tämä direktiivi kumotaan asetuksella (EU) 2016/429 21. huhtikuuta 2021 alkaen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 9. elokuuta 2002 alkaen. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. heinäkuuta 2003 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2002/60/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja direktiivin 92/119/ETY muuttamisesta Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta (EUVL L 192, 20.7.2002, s. 27–46)

Direktiiviin 2002/60/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2003/422/EY, tehty 26 päivänä toukokuuta 2003, afrikkalaisen sikaruton taudinmäärityskäsikirjan hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1696) (EUVL L 143, 11.6.2003, s. 35–49)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Viimeisin päivitys: 20.10.2016

Top