Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eläinten hyvinvointi kuljetuksen aikana – pysähdyspaikkoja koskevat säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eläinten hyvinvointi kuljetuksen aikana – pysähdyspaikkoja koskevat säännöt

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston asetus (EY) N:o 1255/97 tarkastusasemia koskevista EU:n vaatimuksista ja eläinten kuljettamista koskevan reittisuunnitelman mukauttamisesta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella säädetään säännöt tarkastusasemille, joilla eläimet lepäävät vähintään 12 tunnin ajan EU:n sisäisten pitkien kuljetusten pakollisten taukojen aikana. Säännöillä pyritään varmistamaan eläinten hyvinvoinnin kannalta parhaat mahdolliset olosuhteet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Tarkastusasemien on
  • sijaittava sellaisella alueella, jota ei koske mikään eläinten terveyteen liittyvä rajoitus
  • oltava virkaeläinlääkärin valvonnassa
  • oltava säännöllisten tarkastusten kohteena vähintään kaksi kertaa vuodessa
  • noudatettava kaikkea soveltuvaa eläinten terveyttä koskevaa EU:n lainsäädäntöä
  • noudatettava tarkkoja terveyttä ja hygieniaa koskevia toimenpiteitä, rakennusmääräyksiä ja toimintaa koskevia sääntöjä. Nämä koskevat kuivikkeita, lastaamisessa ja lastin purkamisessa käytettäviä välineitä ja asemalla olevien eläintein hoitoa.
 • Tarkastusasemia on käytettävä ainoastaan niiden kautta kuljetettavien eläinten vastaanottamiseen, ruokkimiseen, juottamiseen, lepuuttamiseen, majoittamiseen, hoitamiseen ja matkaan lähettämiseen.
 • Eri lähetyksiin kuuluvia eläimiä voi olla tarkastusasemalla yhtä aikaa ainoastaan, jos niillä on sama todistuksin osoitettu terveydellinen tila.
 • Asianomainen kansallinen viranomainen hyväksyy tarkastusasemat ja antaa kullekin hyväksytylle tarkastusasemalle hyväksymisnumeron. Hyväksyntä voidaan rajoittaa tiettyyn eläinlajiin tai tiettyihin eläintyyppeihin ja niiden terveydentilaan.
 • Tarkastusaseman omistajan on
  • otettava vastaan vain eläimiä, joilla on asiaankuuluvan EU-lainsäädännön mukaiset todistukset tai jotka on tunnistettu asiaankuuluvan EU-lainsäädännön mukaisesti
  • valvottava, että eläimet ruokitaan ja juotetaan asianmukaisesti
  • kutsuttava tarvittaessa eläinlääkäri hoitamaan tai lopettamaan eläimiä
  • käytettävä henkilökuntaa, joka on saanut asianmukaisen koulutuksen ja jolla on ammatillinen pätevyys
  • ilmoitettava yhden arkipäivän kuluessa erän lähettämisestä asianomaisille viranomaisille
  • ilmoitettava sääntöjenvastaisuuksista mahdollisimman pian toimivaltaiselle viranomaiselle.
 • EU-maan on keskeytettävä tarkastusaseman käyttö vakavissa tapauksissa, joissa rikotaan eläinten terveyttä tai hyvinvointia koskevia sääntöjä. Tapauksista on ilmoitettava Euroopan komissiolle ja muille EU-maille.
 • Ennen eläinten lähtöä tarkastusasemalta virkaeläinlääkärin on vahvistettava, että eläinten kunto sallii matkan jatkamisen.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 1999 alkaen.

TAUSTAA

Lissabonin sopimuksessa, joka tuli voimaan 1. joulukuuta 2009, tunnustetaan eläinten olevan tuntevia olentoja. Sen vuoksi EU:n poliitikoissa on kaikin tavoin noudatettava eläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia.

EU on antanut erillistä lainsäädäntöä

Lisätietoja on saatavilla eläinten hyvinvointia koskevia tärkeimpiä saavutuksia käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1255/97, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1997, pysähdyspaikkoja koskevista yhteisön vaatimuksista ja direktiivin 91/628/ETY liitteessä tarkoitetun reittisuunnitelman mukauttamisesta (EYVL L 174, 2.7.1997, s. 1–6)

Asetukseen (EY) N:o 1255/97 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1–44)

Neuvoston päätös 2004/544/EY, tehty 21 päivänä kesäkuuta 2004, eläinten suojelemisesta kansainvälisten kuljetusten aikana tehdyn tarkistetun eurooppalaisen yleissopimuksen allekirjoittamisesta (EUVL L 241, 13.7.2004, s. 21)

Viimeisin päivitys: 11.04.2016

Top