Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eläinten hyvinvointi kuljetuksen aikana – EU:n säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eläinten hyvinvointi kuljetuksen aikana – EU:n säännöt

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksella säännellään elävien eläinten kuljettamista EU-maasta toiseen, ja siinä säädetään EU:hun saapuville tai sieltä lähteville eläimille tehtävistä tarkastuksista. Yksityiskohtaisilla säännöillä pyritään estämään eläinten loukkaantuminen tai tarpeeton kärsimys.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksessa asetetaan seuraavat vaatimukset:

 • On toteutettava ennalta kuljetusjärjestelyt, joilla pyritään saattamaan kuljetusmatkan kesto mahdollisimman lyhyeksi ja huolehtimaan eläinten tarpeista.
 • Eläinten on oltava kuljetuskuntoisia.
 • Kuljetusvälineiden sekä kuormaamis- ja purkamisvälineiden on oltava suunniteltu ja rakennettu ja niitä on ylläpidettävä ja käytettävä niin, että vältetään vammat ja kärsimykset ja taataan eläinten turvallisuus.
 • Eläimiä käsittelevillä henkilöillä on oltava tarvittava koulutus, eivätkä he saa käyttää väkivaltaa.
 • Eläimet on kuljetettava määräpaikkaan viipymättä, ja niiden hyvinvointi on tarkistettava säännöllisesti.
 • Eläimille on varattava lattia-alaltaan ja korkeussuunnassa riittävä tila.
 • Eläimille on tarjottava tarpeen mukaan vettä, ravintoa ja lepoa.
 • Eläinten kuljettajien on
  • hankittava asianomaiselta kansalliselta viranomaiselta lupa kaikkia yli 65 kilometrin kuljetusmatkoja varten
  • toimitettava asiakirjat, joista ilmenee esimerkiksi eläinten alkuperä ja omistaja, eläinten määräpaikka ja kuljetusmatkan odotettu kesto
  • varmistettava, että eläinten mukana on hoitaja, paitsi jos eläimet kuljetetaan konteissa, joissa on riittävästi ravintoa ja vettä.
 • Ennen kuin ajoneuvoja ja laivoja voidaan käyttää pitkiin maanteitse ja meritse tehtäviin eläinkuljetuksiin, kansallisten viranomaisten on tarkastettava ja hyväksyttävä ne.
 • Eläimistä vastaavien ja keräyskeskusten (tilojen, koontikeskusten ja markkinoiden) toiminnasta vastaavien on varmistettava, että sääntöjä ja eläinten hyvinvointia koskevia vaatimuksia noudatetaan lähtö-, siirto- ja määräpaikoissa.
 • Kansallisten viranomaisten on edellytettävä, että eläinten kuljettaja
  • on sijoittautunut EU-maahan
  • on osoittanut, että sen käytössä oleva henkilökunta, laitteet ja toimintamenettelyt ovat riittävät ja asianmukaiset
  • ei ole syyllistynyt EU:n tai kansallisten eläinsuojelusääntöjen vakaviin rikkomuksiin edeltävien kolmen vuoden aikana.
 • EU-maiden välillä ja EU:n ulkopuolelle suoritettavissa pitkissä kuljetuksissa
  • eläinten kuljettajilla on oltava tarvittavat luvat ja asiakirjat, satelliittipaikannusjärjestelmä ja valmiussuunnitelmat hätätilanteita varten
  • kansallisten viranomaisten on tehtävä tarkastuksia lähtöpaikassa ja satunnaisesti sen jälkeisissä vaiheissa.
 • Hätätilanteissa tai jos eläinten hyvinvointia koskevia sääntöjä ei noudateta, kansalliset viranomaiset voivat vaatia eläinten kuljettajaa
  • vaihtamaan kuljettajaa tai hoitajaa
  • korjaamaan kuljetusvälineen tilapäisesti
  • siirtämään kuljetuserän toiseen ajoneuvoon
  • palauttamaan eläimet lähtöpaikkaan
  • purkamaan eläimet lastista ja sijoittamaan ne tilapäisesti asianmukaisiin tiloihin.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 25. tammikuuta 2005 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja on saatavilla eläinten hyvinvointia koskevia tärkeimpiä saavutuksia käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1–44)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2004/544/EY, tehty 21 päivänä kesäkuuta 2004, eläinten suojelemisesta kansainvälisten kuljetusten aikana tehdyn tarkistetun eurooppalaisen yleissopimuksen allekirjoittamisesta (EUVL L 241, 13.7.2004, s. 21)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1255/97, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1997, pysähdyspaikkoja koskevista yhteisön vaatimuksista ja direktiivin 91/628/ETY liitteessä tarkoitetun reittisuunnitelman mukauttamisesta (EYVL L 174, 2.7.1997, s. 1–6).

Neuvoston asetukseen (EY) N:o 1255/97 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/188/EU, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2013, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 nojalla tehtyjä syrjimättömiä tarkastuksia koskevista vuotuisista kertomuksista (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 2098) (EUVL L 111, 23.4.2013, s. 107–114)

Viimeisin päivitys: 18.04.2016

Top