Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Suu- ja sorkkataudin torjunta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Suu- ja sorkkataudin torjunta

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston direktiivi 2003/85/EY EU:n toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä vahvistetaan vähimmäistoimenpiteet suu- ja sorkkataudin taudinpurkausten torjumiseksi.
 • Siinä säädetään myös ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on parantaa viranomaisten ja kotieläintuottajien tietämystä suu- ja sorkkataudista sekä parantaa tautiin liittyvää valmiusastetta. EU-maat voivat halutessaan toteuttaa direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä tiukempia toimia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Suu- ja sorkkatauti on pakollisesti ilmoitettava tauti. Eläinten omistajien, eläimistä huolehtivien henkilöiden ja eläinlääkäreiden on ilmoitettava tautitapauksista.
 • Taudinpurkausta epäiltäessä toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että:
  • tila asetetaan viralliseen valvontaan
  • tilalla olevat eläimet ja eläintuotteet lasketaan
  • tilalle ei saa tuoda eikä sieltä saa viedä eläimiä, eivätkä ihmiset saa liikkua vapaasti tilalle tai sieltä pois
  • rakennusten sisään- ja uloskäynnit desinfioidaan
  • tarvittaessa voidaan perustaa väliaikainen tarkkailuvyöhyke, jolla kielletään eläinten siirtäminen laajemmalla alueella
  • tarvittaessa voidaan toteuttaa ennalta ehkäisevä hävittämisohjelma.
 • Taudinpurkauksen esiintymisen vahvistuttua toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että:
  • kaikki tartunnan saaneet eläimet lopetetaan paikalla
  • eläinten ruhot haudataan tai poltetaan
  • kaikki eläinten pitämiseen ja kuljettamiseen käytetyt rakennukset ja ajoneuvot sekä tarvittaessa myös ihmisten käytössä olevat tilat ja toimistotilat desinfioidaan
  • kaikki tilalta ennen torjuntatoimenpiteiden toteuttamista mahdollisesti lähteneet tuotteet jäljitetään ja käsitellään
  • toteutetaan tarvittavat toimenpiteet lähistöllä sijaitsevissa laboratorioissa, eläintarhoissa ja eläinpuistoissa olevien eläinten suojelemiseksi
  • teurastamoissa, rajatarkastusasemilla ja kuljetusvälineissä olevat eläimet lopetetaan viipymättä, jos kyseisissä tiloissa vahvistetaan esiintyneen suu- ja sorkkatautitapaus
  • perustetaan suojavyöhyke, jonka säde on vähintään kolme kilometriä, ja valvontavyöhyke, jonka säde on vähintään kymmenen kilometriä
  • kyseisillä vyöhykkeillä sovelletaan erityistoimenpiteitä: esimerkiksi kyseisiltä alueilta peräisin olevista eläimistä tehtyjen tuotteiden myynti on kielletty.
 • Suojavyöhykkeitä koskevat rajoitukset voidaan poistaa 15 päivää sen jälkeen, kun viimeinenkin tartunnan saanut eläin on lopetettu ja hävitetty. Valvontavyöhykkeillä vastaava aikaraja on 30 päivää.
 • Suu- ja sorkkatautirokotteiden käytölle, valmistukselle ja myynnille on asetettu erityiset säännöt.
 • Kansalliset viranomaiset valvovat tiukasti eläviä suu- ja sorkkatautiviruksia käsitteleviä laboratorioita ja nimeävät kansallisen taudintorjuntakeskuksen.
 • Kansalliset viranomaiset laativat valmiussuunnitelmat, jotka pannaan täytäntöön taudin puhjetessa. Viranomaiset voivat myös pitää reaaliaikaisia hälytysharjoituksia.

Kumoaminen

Asetus (EU) 2016/429 kumoaa neuvoston direktiivin 2003/85/EY 21. huhtikuuta 2021 alkaen.

TAUSTAA

Suu- ja sorkkatauti on erittäin tarttuva tauti. Sitä esiintyy kotieläiminä pidettävillä ja luonnonvaraisilla sorkkaeläimillä, kuten lehmillä, mutta sitä voi esiintyä myös muilla lajeilla, kuten biisoneilla.

Viimeisin epidemia esiintyi Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2001, jolloin tauti levisi yli 2 000 tilalle. Epidemiasta koitui suuria vaikeuksia maaseutuyhteisöille, ja se herätti kuluttajissa huolta naudanlihan turvallisuudesta.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Se tuli voimaan 22. marraskuuta 2003. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöään 30. kesäkuuta 2004 mennessä.

TAUSTAA

Suu- ja sorkkatautia käsittelevä Euroopan komission verkkosivu

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2003/85/EY, annettu 29. syyskuuta 2003, yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi, direktiivin 85/511/EY sekä päätösten 89/531/ETY ja 91/665/ETY kumoamisesta ja direktiivin 92/46/ETY muuttamisesta (EUVL L 306, 22.11.2003, s. 1–87)

Direktiiviin 2003/85/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2007/18/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006 varosuunnitelmista suu- ja sorkkataudin torjumiseksi neuvoston direktiivin 2003/85/EY mukaisesti (EUVL L 7, 12.1.2007, s. 36–37)

Neuvoston päätös 91/666/ETY, tehty 11 päivänä joulukuuta 1991 yhteisön suu- ja sorkkatautirokotevaraston perustamisesta (EYVL L 368, 31.12.1991, s. 21–25). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission päätös 2001/75/EY, tehty 18 päivänä tammikuuta 2001 suu- ja sorkkatautirokotteiden ja Bluetongue-rokotteiden turvallisuuden ja vaikutuskyvyn testaamisesta (EYVL L 26, 27.1.2001, s. 38–39)

Komission päätös 2009/486/EY, tehty 22 päivänä kesäkuuta 2009, suu- ja sorkkatautiviruksen antigeenien ostamisesta (EUVL L 160, 23.6.2009, s. 27–28)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016 tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Viimeisin päivitys: 24.05.2016

Top