Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat (TSE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat (TSE)

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 999/2001 – tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevat säännöt

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksessa vahvistetaan tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE)* ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevat säännöt.
 • Sitä sovelletaan eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, markkinoille saattamiseen ja joissakin tapauksissa vientiin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euroopan komissio asettaa EU-maat ja niiden alueet hierarkkiseen järjestykseen niiden BSE-riskin tason mukaisesti:

 • Taso 1: merkityksettömän alhainen riski
 • Taso 2: riski on hallinnassa
 • Taso 3: riskiä ei ole määritelty

EU-maiden on toteutettava sellaisten eläinten seurantaohjelmaa, joiden epäillään saaneen BSE- tai scrapie*-tartunta. Niiden on tehtävä myös postmortem-pikatestejä.

Tartunnan saaneiksi epäiltyjä ja tilan muita eläimiä ei voida siirtää, ennen kuin testien tulokset ovat tiedossa. Jos eläimet ovat voineet saada tartunnan jossain muualla, myös muita tiloja voidaan asettaa seurantaan.

Kun tapaus on todettu virallisesti, sovelletaan seuraavia toimenpiteitä:

 • Tutkitaan taudin alkuperä ja kaikki mahdollisesti tartunnan saaneet eläimet tai saastuneet tuotteet.
 • Tila, jolla tartunta on saatu, asetetaan viralliseen seurantaan. TSE:ille alttiiden eläinten (tai eläinperäisten tuotteiden) siirroille on saatava toimivaltaisen viranomaisen lupa.
 • Riskieläimet lopetetaan ja hävitetään täydellisesti. Lampaisiin ja vuohiin sovelletaan eri sääntöjä.

Lopetetuista eläimistä tai tuhotuista eläinperäisistä tuotteista aiheutuneet menetykset korvataan viipymättä.

Riskejä vähentävät toimenpiteet:

 • Eläinvalkuaisen syöttäminen märehtijöille on kielletty, samoin kuin käsitellyn eläinvalkuaisen (kuten gelatiinin ja verituotteiden) syöttäminen tuotantoeläimille (lukuun ottamatta turkistuotantoon tarkoitettuja lihansyöjiä, kuten minkkejä).
 • Erityinen riskiaines on poistettava ruhoista myös alueilla, joilla BSE-riski on merkityksettömän alhainen. Alueilla, joilla riski on hallinnassa tai sitä ei ole määritelty, karjaa, lampaita tai vuohia ei voida käyttää mekaanisesti erotettuna lihana. Tiettyihin ruumiinosiin, kuten pään lihaan ja kieleen, sovelletaan erityisiä menetelmiä.
 • Vietäviksi tai tuotaviksi tarkoitetuilla eläimillä on oltava terveystodistus. Samoja sääntöjä sovelletaan kolmansista maista tuotaviin eläimiin, lukuun ottamatta maita, joissa BSE-riski on merkityksettömän alhainen.

Tuotannon ja tarkastuksen alalla työskenteleville on annettava TSE:itä koskevaa perustason koulutusta.

Tieteellisen analyysin yhtenäisyyden ja luotettavien tulosten varmistamiseksi olisi perustettava kansalliset ja yhteisön vertailulaboratoriot.

EU-maiden on varmistettava, että TSE-tartunnan saaneeksi epäillyistä eläimistä ilmoitetaan viranomaisille, ja ilmoitettava nämä tapaukset säännöllisesti muille EU-maille ja komissiolle. Niiden on myös tehtävä useita virallisia tarkastuksia sen varmistamiseksi, että sääntöjä noudatetaan.

Näihin sääntöihin voidaan myöntää poikkeuksia uuden tieteellisen tiedon perusteella.

Vuonna 2010 julkaistussa komission tiedonannossa todetaan, että EU on lähes hävittänyt BSE:n karjasta, mutta tilanteen seurantaa on kuitenkin jatkettava sen uudelleen esiintymisen varalta.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2001, ja sitä on sovellettu 1. heinäkuuta 2001 alkaen.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

* Tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat (TSE) ovat kuolemaan johtavia tauteja, jotka tuhoavat aivokudosta muuttaen sen sienimäiseksi.

Niitä ovat seuraavat:

 • Creutzfeldt-Jacobin tauti (CJD) ihmisillä
 • Hullun lehmän tauti (BSE) karjalla
 • Scrapie pienillä märehtijöillä, kuten lampailla ja vuohilla.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä (EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1–40)

Asetukseen (EY) N:o 999/2001 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2002/1003/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2002, lammasrotujen prioniproteiinien genotyyppiä koskevan selvityksen vähimmäisvaatimuksista (EYVL L 349, 24.12.2002, s. 105–107)

Komission tiedonanto: TSE-suunnitelma (KOM(2005) 322, lopullinen, 15.7.2005)

Komission päätös 2007/453/EY, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 84–86). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Toinen TSE-suunnitelma tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita koskeva strategia-asiakirja vuosiksi 2010–2015 (KOM(2010) 384 lopullinen, 16.7.2010)

Viimeisin päivitys: 15.02.2016

Top