Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eläinten hyvinvointi – lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojelu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eläinten hyvinvointi – lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojelu

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2007/43/EY – lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivillä otetaan käyttöön eläinten hyvinvoinnin parantamista koskevat säännöt Euroopan unionin (EU) tiloilla, joissa kanoja pidetään lihantuotantoa varten.
 • Näiden sääntöjen tarkoituksena on välttää alan kilpailuolojen vääristyminen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

 • Direktiiviä sovelletaan lihantuotantoa varten pidettäviin kanoihin (broilerit) ja lihotuskanoihin tiloilla, joilla on sekä siitos- että lihotuskanoja.
 • Sitä ei sovelleta
  • alle 500 kanan tiloihin
  • tiloihin, joilla on vain siitoskanoja
  • hautomoihin*
  • laajaperäisessä sisäkasvatuksessa ja vapaalla laitumella kasvatettuihin kanoihin eikä
  • luonnonmukaisesti kasvatettuihin kanoihin.

Kaikkiin tiloihin sovellettavat säännöt

 • Kanojen pitämiseen tarkoitetuissa siipikarjarakennuksissa kaikilla kanoilla on oltava asianmukainen mahdollisuus
  • päästä juomalaitteille
  • saada rehua ja
  • päästä pehkulle, joka on pinnalta kuivaa ja kuohkeaa.
 • Rakennuksissa on oltava riittävä valaistus valoisina kausina ja riittävä ilmanvaihto.
 • Kaikki tilalla pidettävät kanat on tarkastettava vähintään kahdesti päivässä.
 • Vakavasti vahingoittuneet ja sairaat kanat on hoidettava, tai ne on teurastettava välittömästi.
 • Kirurgiset toimenpiteet muuta kuin lääketieteellistä hoitoa varten ovat yleensä kiellettyjä. Nokan typistäminen ja kastrointi sallitaan vain tietyissä tapauksissa.
 • Eläinten omistajan tai pitäjän on pidettävä tilan kunkin siipikarjarakennuksen osalta rekisteriä seuraavista seikoista:
  • tuotujen kanojen lukumäärä ja rakennukseen jäävien kanojen lukumäärä myytävien tai teurastettavien kanojen poistamisen jälkeen;
  • käytettävä alue
  • kanarotu tai -hybridi ja
  • kuolleisuusaste.

Eläintiheys *

 • EU-maiden on varmistettava, että eläinten enimmäistiheys tilalla tai tilan siipikarjarakennuksessa ei minään ajankohtana ole yli 33 kilogrammaa neliömetriä kohti.
 • Enimmäistiheys voi olla suurempi, kuitenkin enintään 39 kilogrammaa neliömetriä kohti edellyttäen, että omistaja tai pitäjä noudattaa liitteessä II asetettuja vaatimuksia (ympäristötekijät). Omistajan tai pitäjän on annettava toimivaltaisille viranomaisille asiakirjat, joissa on tekniset tiedot tilasta ja sen laitteista.
 • Tällaiset tilat, joiden eläintiheys on tavallista suurempi, on varustettava ilmanvaihto-, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmällä sopivan lämpötilan, kosteuden sekä hiilidioksidi- ja ammoniakkipitoisuuden ylläpitämiseksi.
 • Direktiivin liitteessä V määritellyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa eläintiheyttä voidaan lisätä enintään 42 kilogrammaan neliömetriä kohti.

Koulutus

 • Kanoja hoitavilla henkilöillä on oltava todistus hyväksytyn koulutuksen suorittamisesta tai kyseistä koulutusta vastaavan kokemuksen hankkimisesta. Koulutuksessa on käsiteltävä seuraavia hyvinvointiin liittyviä näkökohtia:
  • tiloihin sovellettavat eläintiheyttä koskevat vaatimukset
  • eläinten fysiologia
  • kanojen käsittely, kiireellisen hoidon antaminen ja
  • ennaltaehkäisevät bioturvallisuustoimenpiteet.
 • EU-maiden on edistettävä hyviä toimintatapoja käsittelevien oppaiden kehittämistä ja levittämistä.

Tarkastukset

Kansallisten viranomaisten on varmistettava direktiivin säännösten noudattaminen tekemällä tiloilla säännöllisiä tarkastuksia. Niiden on toimitettava Euroopan komissiolle raportti tehdyistä tarkastuksista ja luettelo toimista havaittujen hyvinvointiongelmien korjaamiseksi.

Teurastamoiden seuranta ja valvonta

Teurastamoiden valvonnalla varmistetaan kuolleina saapuneiden broilerien lukumäärän kirjaaminen. Heikot hyvinvointiolot on mahdollista havaita post mortem -tarkastuksissa. Jos merkkejä tällaisista oloista ilmenee, tilan ja toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet.

Kertomus

 • Viime vuosina geneettisellä valinnalla on muokattu monia broilerien aineenvaihduntaan ja käytökseen liittyviä ominaisuuksia, mikä on aiheuttanut erilaisia hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Ne liittyvät jalkoihin ja liikkumiseen, äkillisiin sydänkuolemiin ja ihotauteihin, kuten kosketusihottumaan. Vuonna 2016 komissio julkaisi kertomuksen, jossa tarkasteltiin geneettisten parametrien vaikutusta tunnistettuihin epäkohtiin, jotka heikentävät kanojen hyvinvointia. Kertomuksen päätelmien mukaan
  • jalostajat ottavat valintaohjelmissaan enenevässä määrin huomioon kanojen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ominaisuudet; ja
  • voimassa olevassa lainsäädännössä säädetään myyntiin tarkoitettujen eläinten hyvinvoinnin mittareiden valvontajärjestelmästä, jota voitaisiin myöhemmin hyödyntää geneettisen valinnan yhteydessä.

Pysyvä komitea

Pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea avustaa Euroopan komissiota tämän direktiivin täytäntöönpanossa.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. elokuuta 2007 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 30. kesäkuuta 2010 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

 • Broilereita koskeva osio Euroopan komission verkkosivustolla.

* KESKEISET TERMIT

Hautomo: rakennus, jossa siipikarjan munia haudotaan usein keinotekoisissa olosuhteissa hautomakoneilla.

Eläintiheys: rakennuksessa samanaikaisesti läsnä olevien kanojen kokonaiselopaino käytettävän alueen neliömetriä kohti.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2007/43/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 182, 12.7.2007, s. 19–28)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle geneettisen valinnan vaikutuksesta lihantuotantoa varten pidettävien kanojen hyvinvointiin (COM(2016) 182 final, 7.4.2016)

Viimeisin päivitys: 09.01.2017

Top