Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elintarvikkeiden ja rehun turvallisuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elintarvikkeiden ja rehun turvallisuus

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 178/2002 – elintarvikelainsäädäntöä koskevat yleiset periaatteet ja vaatimukset, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustaminen sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät menettelyt

TIIVISTELMÄ

Asetuksen tarkoitus on taata ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden ja eläinten rehun laatu.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella vahvistetaan elintarvikkeiden ja rehun turvallisuutta koskevia sääntöjä EU:ssa. Sillä perustetaan myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), joka tarjoaa tukea elintarvikkeiden ja rehujen tieteellisiin tutkimuksiin ja arviointiin.

Asetusta ei sovelleta yksityiseen kotikäyttöön tarkoitettuun alkutuotantoon eikä elintarvikkeiden käsittelyyn kotona.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Markkinoille ei saa saattaa elintarvikkeita, jotka ovat terveydelle haitallisia tai ravinnoksi soveltumattomia. Seuraavat tekijät on otettava huomioon:

elintarvikkeen tavanomaiset käyttöolosuhteet

kuluttajalle annetut tiedot

lyhyen ja pitkän aikavälin terveysvaikutukset

kasautuvat toksiset vaikutukset

tiettyjen kuluttajaryhmien, esimerkiksi lasten, erityisherkkyydet.

Jos elintarvike, joka ei ole turvallinen, on osa erää, on oletettava, että koko erä on haitallinen.

Elintarvikelainsäädäntöä sovelletaan kaikkiin elintarvikeketjun vaiheisiin tuotannosta jalostukseen, kuljetukseen, jakeluun ja kuluttajalle toimittamiseen. Erityisesti elintarvikeyritysten on

taattava elintarvikkeiden, rehujen ja elintarviketuotantoon käytettävien eläinten jäljitettävyys kaikissa tuotanto- ja jakeluvaiheissa,

välittömästi poistettava elintarvike tai rehu markkinoilta tai varmistettava, että jo kuluttajille toimitetut tuotteet palautetaan, jos elintarvikkeen tai rehun katsotaan olevan terveydelle haitallinen,

tiedotettava toimivaltaisille viranomaisille ja kuluttajille tarvittaessa.

Viranomainen antaa tieteellistä ja teknistä tukea Euroopan komissiolle ja EU-maille kaikilla elintarviketurvallisuuteen vaikuttavilla alueilla. Se vastaa myös riskinarviointien koordinoinnista, kehittymässä olevien riskien tunnistamisesta ja kriisinhallintaan liittyvästä neuvonnasta.

Jos riski tunnistetaan terveysriskianalyysin avulla, EU-maat ja komissio voivat hyväksyä lisävarotoimenpiteitä, jotka ovat sopusoinnussa korkeatasoisen terveydensuojelun kanssa.

Nopea hälytysjärjestelmä (RASFF), jossa ovat mukana EU-maat, komissio ja viranomainen, sisältää seuraaviin asioihin liittyvää tiedonjakoa:

toimet elintarvikkeen liikkeeseen laskun rajoittamiseksi tai sen poistamiseksi markkinoilta

toimet elintarvikkeen käytön rajoittamiseksi

maahantuodun elintarvike-erän hylkääminen.

Nämä tiedot on tarvittaessa saatettava myös yleisön saataville.

Jos elintarvike tai rehu aiheuttaa vakavan tai hallitsemattoman riskin terveydelle tai ympäristölle, komission kiireelliset suojatoimenpiteet voivat käsittää tuotteen kaupan tai tuonnin keskeyttämisen. EU-maat voivat toteuttaa vastaavia toimia, jos komissio ei ryhdy toimiin.

Komission on laadittava yhdessä viranomaisen ja EU-maiden kanssa yleinen riskinhallintasuunnitelma sellaisia tilanteita varten, joissa tavanomaiset suojatoimenpiteet ovat riittämättömiä. Kun tällainen tilanne havaitaan, komission on välittömästi perustettava kriisiyksikkö, jonka tehtävänä on kartoittaa vaihtoehdot ihmisten terveyden suojelemiseksi.

EU pyrkii myös suojelemaan kuluttajia elintarvikekaupan petollisilta tai vilpillisiltä menettelyiltä, kuten elintarvikkeiden väärentämiseltä, sekä tarjoamaan kuluttajille lähtökohdat tietoon perustuvien elintarvikevalintojen tekemiseksi.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 21. helmikuuta 2002.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 031, 1.2.2002, s. 1–24)

Asetukseen (EY) N:o 178/2002 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 2230/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tehtäviin liittyvillä aloilla toimivien elinten verkoston osalta (EUVL L 379, 24.12.2004, s. 64–67)

Komission päätös 2004/478/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, kriisinhallinnan yleissuunnitelman hyväksymisestä elintarvikkeiden ja rehujen alalla (EUVL L 212, 12.6.2004, s. 60–68)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä (EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83–127). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 25.11.2015

Top