Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vaarallisten kemikaalien kansainvälinen kauppa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vaarallisten kemikaalien kansainvälinen kauppa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Neuvoston päätös 2006/730/EY – Vaarallisten kemikaalien kauppaa koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettely

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä varmistetaan, että EU hyväksyy Rotterdamin yleissopimuksen ja osallistuu siihen Euroopan unionin tuomioistuimen kumottua alkuperäisen oikeudellista kysymystä koskevan päätöksen. Yleissopimuksessa vahvistetaan tiettyjen vaarallisten kemikaalien ja torjunta-aineiden kansainvälistä kauppaa koskeva ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettely.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yleissopimuksella

säännellään noin 47 vaarallisen kemikaalin ja torjunta-aineen tuontia ja vientiä

vaaditaan kaikkien listattujen kemikaalien osalta maahantuojan ennakkosuostumusta ennen maastavientiä

otetaan käyttöön tuojamaiden tekemiä päätöksiä koskevien tietojen vaihtomenettely

edellytetään, että jokainen yleissopimuksen allekirjoittaja nimeää kansallisen viranomaisen varmistamaan yleissopimuksen täysimääräisen täytäntöönpanon

kysytään jokaiselta allekirjoittajalta, onko se valmis hyväksymään yleissopimuksessa lueteltujen kemikaalien ja torjunta-aineiden maahantuonnin

vaaditaan viejäosapuolia varmistamaan, että luetteloituja kemikaaleja ei viedä maasta ilman tuojamaan virallista hyväksyntää

vaaditaan osapuolia, jotka ovat kieltäneet kemikaalin tai soveltavat siihen tiukkaa sääntelyä, ilmoittamaan päätöksestä yleissopimuksen sihteeristölle

säädetään sen kohteena olevia kemikaaleja koskevien tieteellisten, teknisten, taloudellisten ja oikeudellisten tietojen vaihdosta ja kehitysmaiden mahdollisuudesta kemikaaliasetukseen liittyvään tekniseen apuun

sallitaan allekirjoittajan irtisanoutuminen yleissopimuksesta vuoden kuluttua siitä, kun ilmoitus irtisanoutumisesta on vastaanotettu.

Yleissopimus ei koske huumausaineita, radioaktiivisia aineita, kemiallisia aseita, elintarvikkeita ja elintarvikkeiden lisäaineita, muuntogeenisiä organismeja ja kemikaalien maasta vientiä tutkimustarkoituksiin.

TAUSTAA

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 10. tammikuuta 2006 tuomion asiassa C-94/03. Euroopan komissio nosti kanteen neuvostoa vastaan ja pyysi tuomioistuinta kumoamaan neuvoston päätöksen 2003/106/EY, jolla hyväksyttiin Rotterdamin sopimuksen tekeminen Euroopan unionin puolesta.

Komissio väitti, että päätöksen olisi pitänyt perustua yksinomaan perustamissopimuksen artiklaan, joka koski yhteistä kauppapolitiikkaa (tuolloin Amsterdamin sopimuksen 133 artikla), eikä käytettyyn artiklaan (saman sopimuksen 175 artikla, joka koski ympäristöpolitiikkaa).

Tuomioistuin katsoi tuomiossaan, että molempia artikloja tarvittiin antamaan riittävä oikeusperusta ja kumosi alkuperäisen neuvoston päätöksen. Uudella päätöksellä, joka astui voimaan sitä edeltäneen päätöksen hyväksymispäivänä, estetään oikeudellisen tyhjiön syntyminen.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2006/730/EY, tehty 25 päivänä syyskuuta 2006, kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 299, 28.10.2006, s. 23–25)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60–106)

Asetukseen (EU) N:o 649/2012 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 05.10.2015

Top