Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:hun suuntautuvaa puutavaran tuontia koskeva lupajärjestelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:hun suuntautuvaa puutavaran tuontia koskeva lupajärjestelmä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston asetus (EY) N:o 2173/2005, Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevalla asetuksella (FLEGT) perustetaan lupajärjestelmä, jolla varmistetaan, että EU:hun tuodaan ainoastaan laillisesti korjattua puuta.

Sillä täydennetään asetusta (EU) N:o 995/2010, jonka tarkoituksena on torjua laitonta puunkorjuuta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetusta sovelletaan liitteissä II ja III lueteltujen puutavaroiden tuontiin liitteessä I mainituista kumppanimaista.

FLEGT-lupajärjestelmän jäsenyys pannaan täytäntöön vapaaehtoisilla kumppanuussopimuksilla niiden puutavaraa tuottavien kumppanimaiden kanssa, jotka allekirjoittavat sopimukset. Jokaisessa vapaaehtoisessa kumppanuussopimuksessa eritellään sen nojalla tehdyt sitoumukset ja niiden täytäntöönpanon aikataulut.

Viejämaiden, jotka allekirjoittavat vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen, on kehitettävä tarkastusjärjestelmä puutuotteidensa laillisuuden takaamiseksi.

Kaikissa vapaaehtoisten kumppanuussopimusten piiriin kuuluvista maista saapuvissa puutavaralähetyksissä on oltava FLEGT-lupa, joka todistaa lähetysten olevan FLEGT-lupajärjestelmän vaatimusten mukaisia. Jos lähetyksellä ei ole FLEGT-lupaa, sen ei ole lupa saapua EU:n markkinoille.

Jos FLEGT-luvan pätevyydestä on epäilyjä EU:n rajalla, toimivaltaisten viranomaisten on pyydettävä lisätarkastusta viranomaisilta, jotka ovat myöntäneet luvan (tarkastusten kustannuksista huolehtii tuoja, ellei kyseinen EU-maa toisin päätä). Tulliviranomaiset voivat lykätä puutuotteiden luovuttamista, jos niillä on aihetta uskoa, ettei FLEGT-lupa ole voimassa.

EU-maiden on määrättävä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta aiheutuvat rangaistukset.

EU-maiden on vuosittain viimeistään 30 päivänä huhtikuuta toimitettava Euroopan komissiolle kertomus, joka sisältää seuraavat tiedot:

FLEGT-lupajärjestelmän mukaisesti niiden alueelle tuotujen puutuotteiden määrät,

vastaanotettujen FLEGT-lupien lukumäärä ja

sellaisten tapausten lukumäärä ja puutuotteiden määrä, jotka on tuotu ilman FLEGT-lupaa (eli kielletyt tuonnit).

Asetuksella (EU) N:o 657/2014 muutettiin asetusta (EY) N:o 2173/2005 Euroopan komission säädösvallan ja toimeenpanovallan osalta.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Se tuli voimaan 30. joulukuuta 2005.

TAUSTAA

FLEGT-lupajärjestelmää ehdotettiin ensimmäisen kerran vuonna 2003 metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevassa toimintasuunnitelmassa, jonka tarkoituksena oli torjua laitonta puunkorjuuta ja parantaa laillisen puutavaran kysyntää ja tarjontaa. Sen kohteena olivat erityisesti Keski-Afrikan, Venäjän, Kaakkois-Aasian ja Etelä-Amerikan osien puutavaran tuottamiseen keskittyneet alueet.

Lisätietoja aiheesta Euroopan komission metsiä käsittelevältä verkkosivustolta

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 2173/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 347, 30.12.2005, s. 1–6)

Asetukseen (EY) N:o 2173/2005 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta (EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23–34)

Viimeisin päivitys: 10.11.2015

Top