Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Luonnonvaraisten lintujen suojelu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Luonnonvaraisten lintujen suojelu

Monien Euroopan muuttavien ja luonnonvaraisten lintulajien kannat ovat pienenemässä. Euroopan unioni (EU) on toteuttanut toimia tämän kehityssuunnan pysäyttämiseksi kieltämällä tietyt käytännöt ja ottamalla käyttöön suojelevia ja elinympäristöjä hoitavia toimenpiteitä.

VIITTEET

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7-25)

Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1-18)

TIIVISTELMÄ

Monien Euroopan muuttavien ja luonnonvaraisten lintulajien kannat ovat pienenemässä. Euroopan unioni (EU) on toteuttanut toimia tämän kehityssuunnan pysäyttämiseksi kieltämällä tietyt käytännöt ja ottamalla käyttöön suojelevia ja elinympäristöjä hoitavia toimenpiteitä.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä pyritään suojelemaan kaikkia luonnonvaraisia lintuja EU:ssa antamalla niiden suojelua, hoitoa ja sääntelyä koskevia sääntöjä. Sitä sovelletaan lintuihin, niiden muniin, pesiin ja elinympäristöihin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU-maiden on toteutettava toimia uhanalaisten lajien kantojen ennalleen saattamiseksi tai ylläpitämiseksi sellaisella tasolla, joka vastaa erityisesti ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia, ottaen huomioon taloudelliset ja virkistykseen liittyvät vaatimukset.

On toteutettava toimenpiteitä kaikkien lintulajien elinympäristöjen* riittävän moninaisuuden ja laajuuden säilyttämiseksi, ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi ennalleen. Näitä toimenpiteitä ovat pääasiassa seuraavat:

 • suojelualueiden muodostaminen
 • suojelualueilla ja niiden ulkopuolella sijaitsevien elinympäristöjen ylläpitäminen ja hoito sekä
 • tuhoutuneiden biotooppien* saattaminen ennalleen ja uusien biotooppien luominen.

Tiettyjen liitteessä I mainittujen lajien elinympäristöjä suojellaan erityistoimenpiteillä lintujen eloonjäämisen varmistamiseksi. Kyseessä ovat lajit

 • jotka ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon
 • jotka ovat herkkiä muutoksille niiden elinympäristössä
 • joiden kanta on pieni tai joiden levinneisyys on alueellisesti suppea
 • jotka vaativat erityistä huomiota niiden erityislaatuisen elinympäristön vuoksi.

EU-maiden on perustettava uhanalaisille lajeille ja muuttolinnuille erityisiä suojelualueita (SPA-alueita), joilla on niiden selviytymiselle suotuisat olosuhteet ja jotka sijaitsevat lintujen luonnollisella levinneisyysalueella (niiden luontaisessa elinympäristössä). Erityistä huomiota on kiinnitettävä kosteikkoihin. Erityiset suojelualueet ovat osa ekologisten suojelualueiden muodostamaa Natura 2000 -verkostoa.

Direktiivissä säädetään myös kaikkien luonnonvaraisten lintujen yleisestä suojelusta EU:ssa. Siinä kielletään erityisesti

 • kyseisten lintujen tahallinen tappaminen tai pyydystäminen
 • kyseisten lintujen pesien vahingoittaminen
 • kyseisten lintujen munien ottaminen ja hallussa pitäminen
 • kyseisten lintujen tahallinen häirintä, joka vaarantaa lintujen suojelun ja
 • sellaisten elävien tai kuolleiden lintulajien, joiden metsästäminen on kielletty, kauppa tai hallussa pitäminen.

EU-maiden on edistettävä tutkimusta, jolla tuetaan Euroopan luonnonvaraisten lintujen hoitamista, suojelemista ja järkevää hyödyntämistä (varmistamalla esimerkiksi, että metsästys rajoitetaan lajien kantojen säilyttämiseen tyydyttävällä tasolla).

Tiettyjä lajeja, joiden kantojen koko sen sallii, voidaan metsästää, jos noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • metsästettävien lintujen määrä ei saa vaarantaa kannan säilymistä tyydyttävällä tasolla
 • näitä lajeja ei saa metsästää niiden lisääntymis- ja jälkeläisten kasvatusaikana
 • muuttavia lajeja ei saa metsästää niiden palatessa pesimisalueilleen ja
 • lintujen tappaminen laajamittaisesti tai valikoimattomasti on kielletty.

TAUSTAA

Vuonna 2015 Euroopan komissio julkaisi toisen EU:n lintudirektiivin mukaisen suojelutasoa koskevan kertomuksen, joka mahdollistaa vertailevan arvioinnin. Tämän kertomuksen ja luontotyyppidirektiivin mukaisesti laaditun vastaavan kertomuksen mukaan suojeltujen lajien ja elinympäristöjen suojelutasoa ja kehityssuuntia koskeva tietämys on parantunut. Joissakin lajeissa ja elinympäristöissä on nähtävissä merkkejä elpymisestä, ja on selviä viitteitä siitä, että Natura 2000 -verkostolla on tärkeä asema elinympäristöjen ja lajien suojelutason vakauttamisessa, etenkin jos toimet on pantu täytäntöön riittävän laajasti.

Lisätietoja on saatavana luontoa ja biologista monimuotoisuutta koskevalla Euroopan komission verkkosivustolla.

KESKEISET TERMIT

* Elinympäristö: luonnonalue tai -ympäristö, jossa kasvi tai eläin luontaisesti kasvaa tai elää.

* Biotooppi: ympäristöolosuhteiltaan yhdenmukainen alue, jolla elää tietty kasvien ja eläinten muodostama yhteisö.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Säädös hyväksyttiin alun perin vuonna 1979 (neuvoston direktiivi 79/409/ETY) ja se oli määrä saattaa osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 7. huhtikuuta 1981 mennessä. Direktiivi 79/409/ETY korvattiin kodifioidulla toisinnolla (direktiivi 2009/147/EY) vuonna 2009.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Lintu- ja luontotyyppidirektiivien kattamien luontotyyppien ja lajien suojelutasoa ja kehityssuuntia koskeva kertomus (2007-2012) luontotyyppidirektiivin 17 artiklan ja lintudirektiivin 12 artiklan mukaisesti (COM(2015) 219 final, 20.5.2015)

Viimeisin päivitys: 24.09.2015

Top