Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Torjunta-aineet EU:ssa – kestävän käytön varmistaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Torjunta-aineet EU:ssa – kestävän käytön varmistaminen

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/128/EY – EU:n politiikka torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä vahvistetaan säännöt torjunta-aineiden kestävälle käytölle vähentämällä torjunta-aineista ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä.
 • Direktiivillä edistetään integroitua torjuntaa ja erilaisia toimintatapoja, kuten muiden kuin kemiallisten vaihtoehtojen käyttöä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU-maiden on
  • laadittava kansalliset suunnitelmat, joissa vahvistetaan tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut torjunta-aineiden käytöstä ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien riskien vähentämiseksi
  • varmistettava, että kaikki ammattimaiset käyttäjät, jakelijat ja neuvojat saavat asianmukaista koulutusta
  • annettava tietoa suurelle yleisölle ja edistettävä ohjelmia, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta torjunta-aineiden käytön mahdollisista riskeistä
  • vaadittava, että torjunta-aineiden levityskalusto tarkastetaan säännöllisesti (vähintään kerran vuoteen 2016 mennessä sekä viiden vuoden välein vuoteen 2020 saakka ja sen jälkeen vähintään kolmen vuoden välein)
  • kiellettävä lentolevitys
  • suojeltava vesiä ja etenkin juomavettä torjunta-aineiden vaikutuksilta
  • varmistettava, että torjunta-aineiden käyttöä vähennetään tai se kielletään tietyillä alueilla, kuten yleisissä puistoissa, leikkikentillä, urheilukentillä tai terveydenhoitolaitosten läheisyydessä
  • vaadittava, että ammattimaiset käyttäjät toteuttavat turvallisuuteen liittyviä varotoimia torjunta-aineiden käsittelyn ja varastoinnin sekä niiden pakkausten ja jäännösten käsittelyn yhteydessä
  • toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet vähän torjunta-aineita käyttävän tuholaistorjunnan edistämiseksi.
 • Säännökset eivät estä EU-maita rajoittamasta tai kieltämästä torjunta-aineiden käyttöä erityisolosuhteissa tai tietyillä alueilla.
 • EU-maiden oli toimitettava kansalliset suunnitelmansa Euroopan komissiolle ja muille EU-maille viimeistään 14. joulukuuta 2012.
 • Komission oli toimitettava kansallisia suunnitelmia koskeva kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 14. joulukuuta 2014.
 • Komissio toimittaa viimeistään 14. joulukuuta 2018 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen EU-maiden edistymisestä kansallisten tavoitteidensa toteuttamisessa.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 25. marraskuuta 2009. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 14. joulukuuta 2011.

TAUSTAA

Torjunta-aineiden kestävä käyttö

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 71–86)

Direktiiviin 2009/128/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 11.04.2016

Top