Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laittoman puunkorjuun torjuminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Laittoman puunkorjuun torjuminen

Laiton puunkorjuu* on maailmanlaajuinen ongelma, jolla on merkittäviä taloudellisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia haittavaikutuksia. Euroopan unioni (EU) on antanut uuden asetuksen ongelman torjumiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta.

TIIVISTELMÄ

Laiton puunkorjuu* on maailmanlaajuinen ongelma, jolla on merkittäviä taloudellisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia haittavaikutuksia. Euroopan unioni (EU) on antanut uuden asetuksen ongelman torjumiseksi.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa kielletään laittomasti korjatun puun markkinoille saattaminen EU:ssa ja säädetään ehdoista, jotka on täytettävä ennen puutavaran ja puutuotteiden EU:n markkinoille saattamista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Asetuksen mukaan toimijoiden, jotka saattavat puutuotteita ensimmäistä kertaa sisämarkkinoille, on noudatettava asianmukaista huolellisuutta (”due diligence”) ja varmistettava, että niiden tuotteet on valmistettu laillisesti korjatusta puusta. Toimijoiden on sovellettava tässä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää.
  • Toimijat voivat perustaa oman asianmukaisen huolellisuuden järjestelmänsä tai käyttää valvontaorganisaation perustamaa järjestelmää.
  • Valvontaorganisaatiot ovat Euroopan komission hyväksymiä, ja niiden tehtävänä on auttaa toimijoita täyttämään asetuksen vaatimukset.
  • Puutuotteiden jäljitettävyyden helpottamiseksi kaikkien markkinoilla kauppaa käyvien on säilytettävä tietoja toimittajistaan ja asiakkaistaan.
  • Asetusta sovelletaan sekä EU:n sisällä korjattuun puutavaraan että puutavaran tuontiin, ja se kattaa laajan valikoiman puutuotteita, jotka on lueteltu liitteessä ja jotka ovat unionin tullikoodeksin mukaisia.
  • Asetuksessa puutavara ja puutuotteet katsotaan laillisesti korjatuiksi, jos toimijoilla on metsälainsäädännön soveltamisen valvonta, metsähallinto ja puukauppa (FLEGT) -lupa (perustettu asetuksella (EC) N:o 2173/2005) tai CITES-lupa (asetus (EC) N:o 338/97).
  • Valvontaorganisaatioiden menettelyä hyväksynnän myöntämiseksi ja peruuttamiseksi on laajennettu komission delegoidulla asetuksella (EU) N:o 363/2012, ja asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän yksityiskohtaisista säännöistä on säädetty komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 607/2012.

TAUSTAA

Laiton puunkorjuu on laajalle levinnyt ympäristöllisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävä ongelma, joka edistää ilmastonmuutosta, vaarantaa biologisen monimuotoisuuden sekä aiheuttaa tulonmenetyksiä, (joskus) aseellisia) taisteluja maasta ja resursseista sekä korruptiota.

Lisätietoja Euroopan komission laitonta puunkorjuuta käsittelevältä verkkosivustolta.

KESKEISET KÄSITTEET

* Laiton puunkorjuu: puutavaran korjuu kyseisen maan lakien vastaisesti.

** Due diligence: riskinhallintatoimenpide, jolla minimoidaan laittoman puutavaran (tai sitä sisältävien tuotteiden) EU:n markkinoille saattamisen riski.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 995/2010

2.12.2010

-

EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23-34

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 363/2012, annettu 23 päivänä helmikuuta 2012, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 995/2010 tarkoitetuista valvontaorganisaatioiden hyväksymistä tai niiden hyväksynnän peruuttamista koskevista menettelysäännöistä (EUVL L 115, 27.4.2012, s. 12-16).

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 607/2012, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2012, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 995/2010 säädetyistä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää ja valvontaorganisaatioille tehtävien tarkastusten tiheyttä ja luonnetta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 177, 7.7.2012, s. 16-18).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2173/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 347, 30.12.2005, s. 1-6).

Komission asetus (EY) N:o 1024/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, yksityiskohtaisista toimenpiteistä Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2173/2005 täytäntöön panemiseksi (EUVL L 277, 18.10.2008, s. 23-29).

Viimeisin päivitys: 13.05.2015

Top