Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan unionin strategia Itämeren aluetta varten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan unionin strategia Itämeren aluetta varten

Tiedonannon tarkoituksena on ehdottaa yleistä EU:n strategiaa Itämeren aluetta varten. Strategian tavoitteena on lujittaa yhteistyötä alueella ja täten vastata yhteisiin haasteisiin ja edistää ekologisesti vastuullista talouskehitystä.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Euroopan unionin strategia Itämeren aluetta varten (KOM(2009) 248lopullinen, 10.6.2009).

TIIVISTELMÄ

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannon tarkoituksena on ehdottaa yleistä EU:n strategiaa Itämeren aluetta varten. Strategian tavoitteena on lujittaa yhteistyötä alueella ja täten vastata yhteisiin haasteisiin ja edistää ekologisesti vastuullista talouskehitystä.

AVAINTEKIJÖITÄ

Strategia kattaa Itämerta ympäröivät Euroopan unionin (EU) maat (Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska ja Viro).

Sillä on seuraavat kolme yleistavoitetta:

1.

Meren pelastaminen: tämä tavoite liittyy Itämereen kohdistuvaan rehevöitymiseen (vedessä on liikaa ravinteita, mikä johtaa levien räjähdysmäiseen kasvuun), saastumiseen ja liikakalastukseen, jotka asettavat alueen yhteistyölle erityisen suuria vaatimuksia. Tähän päämäärään sisältyy myös ympäristön hyvän tilan saavuttaminen ja meren biologinen monimuotoisuus sekä Itämeren kehittäminen puhtaan ja turvallisen merenkulun mallialueeksi.

2.

Alueen yhdistäminenliittämällä yhteen tehokkaammin alueen maiden energia- ja liikennejärjestelmät, mukaan luettuna etäisimmät alueet (Pohjois-Suomi ja -Ruotsi). Siihen voivat myös kuulua käytännön kumppanuudet rajat ylittävän rikollisuuden, kuten ihmiskaupan, torjumiseksi.

3.

Hyvinvoinnin lisääminen poistamalla esteitä Itämeren alueen kotimarkkinoilta, kehittämällä yhteiset taloudelliset, kulttuuriset ja matkailulliset perusteet ja kannustamalla innovointiinItämeren yhteisen tutkimus- ja kehitysohjelman (BONUS) avulla.

Makroalueellinen lähestymistapa

Nämä kolme tavoitetta on jaettu lukuisiin toimiin politiikan aloillamakroalueellisten toimien muodossa. Nämä toimet auttavat vastaamaan yhteisiin haasteisiin alueella (kestävän ympäristön mahdollistaminen, alueen hyvinvoinnin lisääminen, saavutettavuuden lisääminen ja turvallisuuden takaaminen).

Toteutetuilla toimilla on siten vaikutusta koko alueelle ja aina strategian kattamien maiden rajojen yli.

Ne voivat toteutua seuraavissa muodoissa:

Lippulaivahankkeet esimerkiksi puhtaan merenkulun edistämiseksi tai pk-yritysten kasvun tukemiseksi,

Yhteiset aloitteet, joihin kuuluvat useat alueen maat verkostoitumisen ja yhteenliitettävyyden lisäämiseksi.

Osallistumistavat

Euroopan rakennerahastot ja sijoitusrahasto (ESI) kaudelle 2014-2020 ovat tämän strategian keskeiset rahoituslähteet. Strategian ja sen toimintasuunnitelman alaisia toimia ja hankkeita voidaan rahoittaa kuitenkin monista muistakin lähteistä (Horisontti 2020, BONUS-ohjelma, Life-ohjelma, koulutuksen ja kulttuuriohjelmat, Itämeren alueen Interreg-ohjelma jne.) sekä kansallisista, alueellisista ja yksityisistä lähteistä.

Liikenne-, energia- ja tieto- ja viestintäteknologian toimet ja hankkeet saattavat tulevaisuudessa saada myös tukea Verkkojen Eurooppa -välineestä. Lisäksi jotkut merkittävät hankkeet voisivat hyötyä kansainvälisten rahoituslaitosten, kuten Euroopan investointipankin ja Pohjoismaiden investointipankin, tuesta.

Hallinto

Kun otetaan huomioon strategian makroalueellinen soveltamisala, tarvitaan sen täytäntöönpanoon kaikkien sidosryhmien osallistumista: kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja alueellisia, kansallisia ja EU:n viranomaisia.

TAUSTAA

Komissio ehdotti alustavaa strategiaa vuonna 2009 ja mukautti sitä vuonna 2012 käsitelläkseen Itämeren alueen yhteisiä makroalueellisia haasteita. Strategian tarkistettu toimintasuunnitelma esiteltiin kesäkuussa 2015.

Lisätietoa on saatavilla Euroopan unionin strategiaa Itämeren aluetta varten koskevalta verkkosivustolta, josta löytyy tietoa muun muassa vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 862/2010/EU, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhteiseen Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelmaan (BONUS) (EUVL L 256, 30.9.2010, s. 1-14).

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Itämeren aluetta varten laaditun EU:n strategian täytäntöönpanosta (KOM(2011) 381lopullinen, 22.6.2011).

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan unionin strategiasta Itämeren aluetta varten (COM(2012) 128final, 23.3.2012).

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle makroaluestrategioiden lisäarvosta (COM(2013) 468final, 27.6.2013).

Viimeisin päivitys 07.06.2015

Top