Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kemikaalien ja niiden seosten luokitus, pakkaaminen ja merkinnät

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kemikaalien ja niiden seosten luokitus, pakkaaminen ja merkinnät

Asetuksella pyritään varmistamaan, että Euroopan unionin (EU) työntekijät ja kuluttajat saavat selkeää tietoa kemikaalien vaaroista luokitus- ja merkintäjärjestelmän kautta. Tavoitteena on varmistaa, että samat vaarat on kuvattu ja merkitty samalla tavalla kaikissa EU-maissa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EC) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta.

TIIVISTELMÄ

Asetuksella pyritään varmistamaan, että Euroopan unionin (EU) työntekijät ja kuluttajat saavat selkeää tietoa kemikaalien vaaroista luokitus- ja merkintäjärjestelmän kautta. Tavoitteena on varmistaa, että samat vaarat on kuvattu ja merkitty samalla tavalla kaikissa EU-maissa.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa säädetään kemiallisten aineiden ja seosten yhtenäisistä luokitus-, merkintä- ja pakkausvaatimuksista, jotka perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettuun luokitusjärjestelmään (GHS). Asetuksessa edellytetään, että yritykset luokittelevat, merkitsevät ja pakkaavat vaaralliset kemikaalinsa asianmukaisesti ennen niiden markkinoille saattamista.

Tätä asetusta ei sovelleta: radioaktiivisiin aineisiin ja seoksiin, kosmeettisiin valmisteisiin, lääkkeisiin eikä tiettyihin lääkinnällisiin laitteisiin, elintarvikkeisiin tai vaarallisten aineiden kuljetukseen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Luokitus

Aineet ja seokset luokitellaan erityisiin luokkiin ja vaaraluokkiin: (i) fysikaalis-kemiallinen vaara (esim. syttyvä neste), (ii) terveysvaara (esim. välitön myrkyllisyys), (iii) ympäristövaara (esim. otsonikerrokselle vaarallinen). Liitteessä I määritellään vaarallisten aineiden ja seosten luokitus- ja merkintäkriteerit.

Merkinnät

Aineiden ja seosten merkinnöissä on annettava seuraavat tiedot:

  • toimittajan nimi,
  • aineen tai seoksen nimi ja/tai tuotetunniste,
  • yleiseen kulutukseen tarkoitettujen tuotteiden sisältämän aineen tai seoksen nimellismäärä (ellei määrää ole ilmoitettu muualla pakkauksessa),
  • varoitusmerkit (graafinen ulkoasu, jossa on symboli sekä muu visuaalinen elementti),
  • huomiosanat (”varoitus” tai ”vaara”),
  • vaaralausekkeet (”Palo- tai sirpalevaara”, ”Tappavaa nieltynä” jne.)
  • turvalauseke (”Säilytä alkuperäispakkauksessa”, ”Suojaa kosteudelta”, ”Säilytä lasten ulottumattomissa” jne.).

Pakkaukset

Vaarallisia aineita tai seoksia sisältävien pakkausten on täytettävä seuraavat vaatimukset: (i) sisältö ei pääse vuotamaan pakkauksesta, (ii) materiaalit eivät saa olla alttiita sisällön mahdollisesti aiheuttamille vaurioille, (iii) pakkaukset ovat kauttaaltaan vahvaa ja tukevaa tekoa ja (iv) sulkimet ovat tiiviit.

Joissain tapauksissa edellytetään turvasulkimia ja näkövammaisille tarkoitettuja vaaratunnuksia.

Yhdenmukaistaminen

Kaikkien aineiden luokituksesta pitäisi sopia toimialojen sisällä. Erityisen vaarallisten aineiden, kuten syöpää aiheuttavien, sukusolujen perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden, kohdalla EU-maat saattavat ehdottaa yhdenmukaisia luokituksia, joista Euroopan komissio tekee pakollisia asetuksilla.

Ilmoitus

Kaikkien markkinoille saatettujen rekisteröityjen tai vaarallisten aineiden luokitukset ja merkinnät on ilmoitettava Euroopan kemikaalivirastolle, jotta ne voidaan lisätä viraston säännöllisesti päivittämään luetteloon.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 20.1.2009 alkaen. Sen soveltaminen on pakollista aineiden osalta 1.12.2010 alkaen ja seosten osalta 1.6.2015 alkaen.

TAUSTAA

Asetus täydentää REACH-järjestelmää kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Sillä muutetaan kemiallisista aineista annettua direktiiviä 67/548/ETY ja seoksista annettua direktiiviä 1999/45/EY, jotka kumoutuvat 1.6.2015.

Lisätietoja Euroopan komission kemikaaleja käsittelevältä verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1272/2008

20.1.2009 1.12.2010 (Osastot II, III ja IV aineiden osalta) 1.6.2015 (Osastot II, III ja IV seosten osalta)

-

EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1-1355

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/27/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008 (EUVL L 65, 5.3.2014, s. 1-7).

Viimeisin päivitys: 12.03.2015

Top