Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-lainsäädäntö ympäristörikoksia vastaan

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-lainsäädäntö ympäristörikoksia vastaan

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2008/99/EY – ympäristönsuojelu rikosoikeudellisin keinoin

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä määritetään useita vakavia rikoksia, jotka aiheuttavat haittaa ympäristölle.

Siinä vaaditaan EU-maita ottamaan käyttöön tehokkaita, oikeasuhteisia ja varottavia rangaistuksia tällaisiin rikoksiin, kun ne on tehty tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Laittomaan* toimintaan, jolla on kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja/tai ympäristöön ja josta määrätään rangaistuksia, sisältyy:

vaarallisten aineiden saattaminen, päästäminen tai johtaminen ilmaan, maaperään tai veteen

vaarallisen jätteen keräys, kuljetus, hyödyntäminen tai loppukäsittely

jätteiden siirto huomattavissa määrin

sellaisen teollisuuslaitoksen käyttäminen, jossa harjoitetaan vaarallista toimintaa tai jossa varastoidaan vaarallisia aineita (esim. maaleja tai kemikaaleja tuottavat tehtaat)

ydinmateriaalin / vaarallisen radioaktiivisen aineen valmistus, käsittely, säilytys, käyttö, kuljettaminen, tuonti, vienti tai loppusijoitus

suojeltujen eläin- ja kasvilajien tappaminen, hallussapito tai kauppaaminen merkittävissä määrin

otsonikerrosta heikentävien aineiden tuotanto, markkinoille saattaminen tai käyttö (esim. palonsammuttimissa tai puhdistusliuotteissa käytetyt kemikaalit).

Rangaistukset:

EU-maiden on varmistettava, että tässä direktiivissä tarkoitetuista rikoksista / laittomasta toiminnasta on säädetty rangaistukseksi tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat rikosoikeudelliset rangaistukset luonnollisille henkilöille*.

Jos rikoksen on tehnyt oikeushenkilön (esim. yhtiön) hyväksi henkilö, jolla on johtava asema tässä oikeushenkilössä, EU-maiden on varmistettava, että sekä yksilö että oikeushenkilö asetetaan vastuuseen.

Jos oikeushenkilön alaisena toimiva henkilö ei ole täyttänyt ohjaus- ja valvontavelvollisuuksiaan, EU-maiden on varmistettava, että sekä tämä henkilö että oikeushenkilö voidaan asettaa vastuuseen.

EU-maiden oikeusjärjestelmistä riippuen oikeushenkilön vastuu voi olla rikosoikeudellista tai muuta vastuuta.

Tämä direktiivi perustuu direktiiviin 2004/35/EY, jossa määritetään säännöt ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta.

Ympäristörikoksista syytteeseen asettaminen on EU-maiden velvollisuus. Koska EU-maiden oikeusjärjestelmät ovat erilaisia, rikolliset voivat hyödyntää tiedonvaihdon puutteita kansallisten viranomaisten välillä. Ympäristöalan ammattilaisten verkostoilla, kuten Euroopan unionin verkolla ympäristölainsäädännön voimaansaattamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi (IMPEL), Euroopan unionin ympäristötuomareiden foorumilla (EUFJE) ja ympäristöoikeuteen erikoistuneiden syyttäjien eurooppalaisella verkostolla (ENPE), on merkittävä osa parhaiden käytäntöjen vaihdossa ja tehokkaiden lainvalvontamenetelmien kehittämisessä.

TAUSTAA

Ympäristörikos

KESKEISET TERMIT

* Laiton: tässä yhteydessä laittomalla toiminnalla viitataan toimintaan, joka rikkoo EU:n lakia tai sellaista kansallista lakia, jolla pannaan täytäntöön direktiivin 2008/99/EY liitteissä tarkoitettua lainsäädäntöä.

* Luonnollinen henkilö: ihminen.

* Oikeushenkilö: mikä tahansa oikeussubjekti (esim. yritys tai muu subjekti, jolla on laillisia oikeuksia ja velvoitteita) kansallisen lainsäädännön perusteella, ei kuitenkaan valtio tai julkisyhteisö tai kansainvälinen järjestö.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/99/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 328, 6.12.2008, s. 28–37)

Viimeisin päivitys: 25.11.2015

Top