Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Metsäkadon torjuminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Metsäkadon torjuminen

Metsien uhkana ovat metsäkato ja niiden tilan heikkeneminen. Metsien suojelu on tehokas toimenpide ilmaston lämpenemisen ja arvokkaiden ekosysteemin toimintojen loppumisen estämiseksi.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjuminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi KOM(2008) 645 lopull., 17.10.2008)

TIIVISTELMÄ

Metsien uhkana ovat metsäkato ja niiden tilan heikkeneminen. Metsien suojelu on tehokas toimenpide ilmaston lämpenemisen ja arvokkaiden ekosysteemin toimintojen loppumisen estämiseksi.

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa Euroopan komissio määrittelee Euroopan unionin (EU) metsäkatoa koskevat toimintalinjat, siinä kutsutaan asianosaiset sidosryhmät osallistumaan ja sen tarkoituksena on toimia lähtölaukauksena alustaville toimille, joilla luodaan perusta maailmanlaajuisille toimenpiteille metsäkadon estämiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • EU vaatii, että maailmanlaajuinen metsäpeitteen kato (muutos metsästä johonkin muuhun tilaan) on pysäytettävä viimeistään vuoteen 2030 mennessä ja että trooppista metsäkatoa supistetaan vähintään 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä nykyiseen tasoon verrattuna.
  • EU:n mukaan metsäkadon torjuminen on toteutettava useilla eri tasoilla. Ne ulottuvat kansallisen ja paikallisen metsähallinnon vahvistamisesta sekä valvontajärjestelmän parantamisesta aina kulutuskysynnän huomioimiseen ja rahallisiin kannustimiin metsien suojelemiseksi. Toimenpiteet on toteutettava kansainvälisten sopimusten puitteissa, kuten YK:n biodiversiteettisopimus ja ilmastonmuutoskonventti.
  • EU:n mukaan metsäkatoa voidaan torjua jo olemassa olevilla toimintatavoilla, joihin kuuluvat metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva toimintasuunnitelma (FLEGT), ympäristöä säästävä julkinen hallinta, ympäristömerkintä ja maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittouman (GCCA) puitteissa tehty työ.
  • EU osoittaa, kuinka päästökauppajärjestelmää (EU ETS) voitaisiin käyttää metsäkadon torjumisen rahoittamiseen.
  • Se ehdottaa, että trooppisten metsien säilyttämisen kannustamiseksi perustetaan maailmanlaajuinen järjestelmä, joka tunnetaan nimellä REDD+ (metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen vähentäminen metsänistutuksilla, suojelulla ja metsien kestävällä hoidolla).

TAUSTAA

Noin 30 prosenttia maailman maanpinnasta on metsien peitossa (EU:n maanpinnasta 40 prosenttia), ja niiden merkitys ympäristöterveydelle on olennainen. Metsät ovat tärkeitä monimuotoisia elinympäristöjä, ja niiden merkitys on ratkaisevan tärkeä eroosion ehkäisyssä, veden puhdistuksessa ja hiilidioksidin (CO2) varastoinnissa ja lisäksi ne takaavat toimeentulon 1,6 miljardille ihmiselle maailmanlaajuisesti.

Samaan aikaan uhkana on metsäkato, jonka aiheuttamana häviää vuosittain 13 miljoona hehtaaria metsää Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) mukaan. Pääasiallisina syinä tähän ovat maatalouteen siirtyminen ja huonosti hallittu infrastruktuurin kehittäminen.

Lisätietoja aiheesta Euroopan komission verkkosivuilta:

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 2173/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 347, 30.12.2005, s. 1-6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta (EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23-34)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1386/2013/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, vuoteen 2020 ulottuvasta yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa” (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 171-200)

Komission tiedonanto - Uusi EU:n metsästrategia: metsien ja metsäalan puolesta (COM(2013) 659 final, 20.9.2013)

Viimeisin päivitys: 14.09.2015

Top