Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteisön ympäristömerkki (ehdotus)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Yhteisön ympäristömerkki (ehdotus)

Yhteisön ympäristömerkin tavoitteena on tukea niiden tuotteiden ja palvelujen tuotantoa ja kulutusta, joilla on vähäinen vaikutus ympäristöön muihin saman ryhmän tuotteisiin ja palveluihin nähden.

SÄÄDÖS

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, tehty 16 päivänä heinäkuuta 2008, yhteisön ympäristömerkkijärjestelmästä [KOM(2008) 401 lopullinen – Ei julkaistu virallisessa lehdessä].

YHTEENVETO

Tämän asetusehdotuksen tavoitteena on muuttaa nykyistä yhteisön ympäristömerkkijärjestelmää sen vaikutuksen lisäämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Tavoitteena on tukea tuotteiden kestävää tuotantoa ja kulutusta sekä palveluiden kestävää tarjontaa ja käyttöä. Tavoitteen saavuttamiseksi tuotteiden ja palvelujen hyvälle ympäristönsuojelulliselle tasolle määritellään vertailuarvot, jotka perustuvat markkinoiden parhaisiin suoriutujiin.

Tämän tarkistuksen tavoitteena on erityisesti

  • parantaa ympäristömerkin tunnettuutta Euroopan unionissa (EU) ja muualla maailmassa;
  • ottaa mukaan uusia merkin soveltamisalaan kuuluvia tuoteryhmiä (nykyisestä 23:sta 40–50:een vuoteen 2015 mennessä), erityisesti tuoteryhmiä, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia;
  • asettaa kauppojen hyllyille huomattavasti enemmän ympäristömerkittyjä tuotteita, joista kuluttajat voivat valita (Tavoitteena on 10 prosentin markkinaosuus merkin soveltamisalaan kuuluvissa tuoteryhmissä);
  • yhdenmukaistaa ympäristömerkki muiden olemassa olevien merkkien kanssa Euroopan ja maailmanlaajuisella tasolla;
  • laatia myöntämisperusteisiin liittyvät asiakirjat siten, että julkisten hankintaviranomaisten on helpompi käyttää niitä;
  • tarjota yrityksille mahdollisuutta saada ympäristömerkki ilman, että se aiheuttaa liiallisia kustannuksia ja työtä ja säilyttää samalla merkin uskottavuus kuluttajien ja ympäristöjärjestöjen silmissä.

Toimivaltaiset elimet

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi puolueeton ja riippumaton elin, joka vastaa asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamisesta. Komissio perustaa Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunnan (EUEB) ja nimeää sen jäsenet, jotka ovat jäsenvaltioiden tasolla nimettyjä elinten edustajia ja muiden sidosryhmien edustajia. Komissio varmistaa, että EUEB huolehtii toiminnassaan siitä, että kunkin tuoteryhmän osalta kaikki kyseisen tuoteryhmän parissa toimivat sidosryhmät, kuten toimivaltaiset elimet, valmistajat, vähittäismyyjät, maahantuojat sekä ympäristö- ja kuluttajajärjestöt, osallistuvat asian käsittelyyn tasapuolisesti.

EUEB osallistuu ympäristömerkin myöntämisperusteiden laatimiseen ja tarkistamiseen sekä täytäntöönpanon arviointiin. Lisäksi lautakunta antaa komissiolle neuvoja ja laatii suosituksia ympäristönsuojelullista tasoa koskevista vähimmäisvaatimuksista *.

Myöntämisperusteet

Merkki voidaan antaa yhteisön markkinoilla toimitettaviin tai jaettaviin tavaroihin ja palveluihin maksua vastaan tai maksutta. Elintarvikkeiden osalta merkki voidaan antaa ainoastaan jalostettuihin elintarvikkeisiin sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin.

Ympäristömerkin myöntämisperusteiden on perustuttava tuotteiden ympäristönsuojelulliseen tasoon. Tämä taso määritetään yhteisön markkinoilla parhaiten suoriutuvien tuotteiden perusteella yhteisön ympäristön alan strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Tätä tasoa arvioidaan merkittävimpien tuotteen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten perusteella, * joita ovat vaikutus ilmastonmuutokseen, vaikutus luontoon ja biologiseen monimuotoisuuteen, energian ja luonnonvarojen kulutus, jätteen syntyminen, päästöt kaikkiin ympäristön osiin, fysikaalisten vaikutusten ja käytön aiheuttama pilaantuminen sekä vaarallisten aineiden päästöt. Ympäristömerkin myöntämisperusteissa on niin ikään otettava huomioon muita ympäristömerkkejä varten vahvistetut perusteet, jos sellaisia on olemassa kyseiselle tuoteryhmälle.

Komissio hyväksuu EUEB:tä kuultuaan toimenpiteet, joilla vahvistetaan erityiset ympäristömerkin myöntämisperusteet kullekin tuoteryhmälle. Se vahvistaa vaatimukset, joiden perusteella arvioidaan, täyttävätkö tietyt tuotteet ympäristömerkin myöntämisperusteet, ja määrittelee käytettyjen myöntämisperusteiden voimassaoloajan.

Asetuksella annetaan ympäristömerkille uusi tunnus, joka esitetään liitteessä II. Tunnus sisältää sanat "Hyvä valinta ympäristölle" ja tarvittaessa merkinnän tuotteen kolmesta keskeisestä ympäristöominaisuudesta, jotka komissio määrittää.

Rekisteröinti, tarkkailu ja valvonta

Yritysten, jotka haluavat käyttää ympäristömerkkiä, on oltava tuotteen alkuperäjäsenvaltion tai tuotteen markkinointijäsenvaltion toimivaltaisen elimen rekisterissä.

Toimivaltainen elin voi periä rekisteröinnin käsittelystä enintään 200 euron maksun. Komissio pitää yhteistä rekisteriä kansallisten elinten ilmoittamista rekisteröinneistä ja pitää sitä julkisesti saatavilla.

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset suorittavat säännöllisesti todentamisia yhteisön ympäristömerkin käyttäjistä. Jos käy ilmi, että käyttäjä ei noudata kyseessä olevaan tuoteryhmään sovellettavia myöntämisperusteita tai ei ole noudattanut rekisteröintimenettelyä, toimivaltainen elin kieltää ympäristömerkin käytön kyseisissä tuotteissa.

Taustaa

Vuonna 1992 perustetun ympäristömerkkijärjestelmän merkitystä on korostettu yhdennettyä tuotepolitiikkaa koskevan strategian ja kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman kehyksessä. Tarkistetusta yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 1980/2000 mukaisesti komissio on tarkistanut järjestelmää saadun kokemuksen valossa. Tällä ehdotuksella säädetään asetuksen (EY) N:o 1980/2000 kumoamisesta.

Säädöksen keskeiset termit

  • Ympäristönsuojelullinen taso: valmistajan saavuttamat tulokset niiden tuotteen ominaispiirteiden hallinnassa, jotka aiheuttavat ympäristövaikutuksia.
  • Ympäristövaikutus: ympäristömuutokset, jotka aiheutuvat kokonaan tai osittain tuotteesta sen elinkaaren aikana.

Viitteet

Ehdotus

EUVL

Menettely

KOM(2008) 401 lopullinen

-

COD 2008/0152

See also

Lisätietoja ympäristöasioiden PO:n ekomerkkiä koskevalla sivulla (EN) ja luettelosta Euroopan ympäristömerkin saaneista.

Viimeisin päivitys 03.09.2008

Top