Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan ilmanlaadun parantaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan ilmanlaadun parantaminen

Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi hengittämämme ilman tulisi olla mahdollisimman puhdasta. Tästä syystä on ryhdyttävä aktiivisiin toimiin ilman (tai ulkoilman) puhtauden valvomiseksi ja epäpuhtauksien poistamiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen parantamisesta.

TIIVISTELMÄ

Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi hengittämämme ilman tulisi olla mahdollisimman puhdasta. Tästä syystä on ryhdyttävä aktiivisiin toimiin ilman (tai ulkoilman) puhtauden valvomiseksi ja epäpuhtauksien poistamiseksi.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä asetetaan ilmanlaatua koskevat tavoitteet, joihin kuuluu kunnianhimoisia ja kustannustehokkaita tavoitteita ihmisten terveyden ja ympäristön laadun parantamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Direktiivissä määritetään myös tavoitteiden arviointitavat ja korjaustoimenpiteet, mikäli standardeja ei saavuteta. Direktiivin mukaan yleisölle on jaettava tietoa asiasta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivissä tärkeimmät ilmanlaatua koskevat säädökset yhdistetään yhdeksi direktiiviksi, joka kattaa seuraavat keskeiset kohdat:

  • Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien epäpuhtauksien arvioimiseksi asetetaan kynnysarvot, raja-arvot ja tavoitearvot: rikkidioksidi, typpidioksidi, hiukkaset, lyijy, bentseeni ja hiilimonoksidi.
  • Kansalliset viranomaiset nimeävät erityiset elimet, jotka ovat vastuussa näistä tehtävistä käyttämällä kerättyjä tietoja valituista näytteenottopaikoista.
  • Jos epäpuhtaustaso tietyllä alueella ylittää kynnysarvon, ilmanlaatusuunnitelmat on pantava täytäntöön tilanteen korjaamiseksi. Suunnitelmat voivat sisältää erityisiä toimenpiteitä herkkien väestöryhmien, kuten lapsien, suojelemiseksi.
  • Jos on olemassa riski, että epäpuhtaustaso saattaa ylittää kynnysarvon, lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma esimerkiksi tieliikenteen, rakennustöiden tai teollisuustoiminnan vähentämiseksi on pantava täytäntöön vaaran ehkäisemiseksi.
  • Kansallisten viranomaisten on varmistettava, että yleisön lisäksi myös ympäristö- ja kuluttajaorganisaatiot ja muut asianomaiset organisaatiot, kuten muun muassa terveydenhuoltolaitokset ja teollisuusliitot, saavat tietoa alueensa ilmanlaadusta (toisin sanoen ulkoilmasta).
  • EU-maiden hallitusten on julkaistava vuosikertomukset kaikista lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvista epäpuhtauksista.

Lisätietoja:

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2008/50/EY

11.6.2008

10.6.2010

EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1-44

Direktiiviin 2008/50/EY tehdyt erilaiset korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisintoon tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Puhdasta ilmaa Euroopalle -ohjelma (COM(2013) 918 final, 18.12.2013).

Viimeisin päivitys: 30.06.2015

Top