Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kansainvälisen matkailun edistäminen Euroopassa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kansainvälisen matkailun edistäminen Euroopassa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission tiedonanto (COM(2010) 352 lopull.) – Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde – Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet

TIEDONANNON TARKOITUS

 • Jotta Euroopan asema maailman ykkösmatkailukohteena säilyisi, Euroopan komissio esittää useita ehdotuksia koordinoiduiksi toimiksi Euroopan unionin (EU) tasolla.
 • Toimilla on tarkoitus kasvattaa matkailualan kilpailukykyä sekä parantaa kestävän kasvun ja laadun tuottamisen mahdollisuuksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Matkailulla on tärkeä asema EU:n taloudessa. Matkailualalla toimii 1,8 miljoonaa yritystä, joista monet ovat pienyrityksiä. Alalla työskentelee on noin 5,2 prosenttia EU:n kokonaistyövoimasta, ja se tuottaa yli 5 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta.
 • EU:n matkailulla on vastassaan erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia, jotka edellyttävät yhdenmukaista lähestymistapaa:
  • Kilpailu muiden kohteiden taholta lisääntyy.
  • Väestörakenteen muutos johtaa siihen, että iäkkäiden matkailijoiden määrä EU:ssa kasvaa ja EU:n on mukautettava matkailutuotteitaan ja infrastruktuuriaan sen mukaisesti.
  • Matkailutuotteiden on myös oltava aiempaa kestävämpiä, ja niiden yhteydessä on otettava huomioon ilmastonmuutokseen liittyvät sitoumukset ja vesi- ja energiariippuvuus.
  • Tieto- ja viestintätekniikka tarjoavat uusia mahdollisuuksia, jotka on hyödynnettävä.

Uusi toimintasuunnitelma

Eurooppa 2020 -kasvustrategian mukaisesti EU:n tason matkailua koskevien toimien suunnitelma, joka määritellään vuoden 2010 tiedonannossa, keskittyy neljään painopisteeseen:

 • 1.

  Euroopan matkailualan kilpailukyky:

  • edistetään innovointia matkailualalla esimerkiksi auttamalla sitä mukautumaan markkinoiden kehitykseen tieto- ja viestintäteknologian ja innovoinnin alalla (esim. digitaalinen matkailu)
  • parannetaan alan ammattipätevyyttä tukemalla EU:n eri ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi Erasmus+ -ohjelma elinikäisen oppimisen alalla ja COSME-ohjelma pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset).
  • puututaan kysynnän vuodenaikaiseen vaihteluun esimerkiksi kannustamalla vapaaehtoisiin matkailuvaihtojärjestelyihin EU-maiden välillä erityisesti hiljaisen sesongin aikana
  • edistetään matkailupalvelujen monipuolistamista erityisesti keskittymällä paremmin EU:n yhteiseen perintöön ja sen esille tuomiseen sekä sisällyttämällä luonnonperintö matkailustrategioihin
  • kootaan yhteen matkailua koskevat sosio-ekonomiset tiedot EU:n tasolla.
 • 2.

  Kestävän, vastuullisen ja laadukkaan matkailun kehittäminen:

  • kehitetään matkailukohteiden kestävää hoitoa koskeva indikaattorijärjestelmä. Tässä tavoitteena voisi olla merkinnän kehittäminen kestävien matkailukohteiden markkinointia varten.
  • järjestetään tiedotuskampanjoita, joiden avulla matkailijoille tarjotaan parempaa tietoa matkailukohteista
  • tarkastellaan mahdollisuuksia palkita laatumatkailumerkillä sellaisia parannuksia, jotka lisäävät kuluttajien turvallisuutta ja luottamusta
  • helpotetaan ilmastonmuutoksen riskien tunnistamista, jotta voidaan suojella Euroopan matkailualaa vääriltä investoinneilta ja kannustaa sitä kehittämään vaihtoehtoisia matkailupalveluita
  • ehdotetaan peruskirjaa kestävälle ja vastuulliselle matkailulle
  • ehdotetaan kestävän ranta- ja merimatkailun strategiaa
  • käynnistetään tai vahvistetaan EU:n yhteistyötä nousevan talouksien maiden ja Välimeren maiden kanssa kestävän ja vastuullisen matkailun kehittämismallien edistämiseksi ja parhaiden käytänteiden vaihtamiseksi.
 • 3.

  EU:n imagon ja näkyvyyden vahvistaminen kestävänä ja laadukkaana matkailukohteena:

  • tuetaan Eurooppa-merkin luomista tiiviissä yhteistyössä EU-maiden kanssa näiden markkinointitoimien täydentämiseksi, jotta eurooppalaiset kohteet saadaan erottumaan paremmin muista kansainvälisistä matkailukohteista
  • markkinoidaan Eurooppaa kestävänä ja laadukkaana matkailukohteena ”visiteurope.com”-verkkosivustolla, kansainvälisissä suurtapahtumissa ja suurilla matkailumessuilla sekä aloitteilla, kuten Euroopan matkailupäivät ja Euroopan matkailufoorumi
  • tehostetaan EU:n osallistumista kansainvälisiin foorumeihin.

TAUSTAA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 195 artiklassa annetaan EU:lle valta tukea, koordinoida ja täydentää EU-maiden toimia matkailualalla.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde – Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet (COM(2010) 352 lopull., 30.6.2010)

Viimeisin päivitys: 05.09.2016

Top