Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite (Small Business Act)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite (Small Business Act)

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan komission tiedonanto (KOM(2008) 394 lopullinen): ”Pienet ensin” – Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite (”Small Business Act”)

TIIVISTELMÄ

EUROOPPALAISIA PK-YRITYKSIÄ TUKEVAN ALOITTEEN (SMALL BUSINESS ACT, SBA) TARKOITUS

Tiedonannossa esitetään joukko periaatteita, joiden tarkoituksena on edistää yrittäjyyttä EU:ssa ja helpottaa pienten yritysten menestymistä.

Se sisältää myös lainsäädäntöehdotuksia pantavaksi täytäntöön sekä EU:n tasolla että EU-maissa.

Asiakirja ei ole sitova, mutta se on neuvoston vahvistama, ja Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat antaneet sille tukensa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

SBA:n tärkeimmät painopisteet ovat yrittäjyyden edistäminen, rahoituksen saatavuuden helpottaminen, sääntelytaakan keventäminen sekä markkinoille pääsyn ja kansainvälistymisen helpottaminen.

Nämä painopisteet on muotoiltu 10 periaatteeksi, joiden tarkoituksena on ohjata EU:n ja EU-maiden politiikkojen muovaamista ja täytäntöönpanoa:

 • 1.

  Luodaan toimintaympäristö, jossa yrittäjät ja perheyritykset menestyvät ja yrittäjyys palkitaan.

 • 2.

  Varmistetaan, että konkurssiin joutuneet mutta vilpittömästi toimineet yrittäjät saavat nopeasti uuden mahdollisuuden.

 • 3.

  Laaditaan säännöt ”pienet ensin” -periaatteen mukaan.

 • 4.

  Tehdään julkisesta hallinnosta joustavampi pk-yritysten tarpeiden kannalta.

 • 5.

  Mukautetaan politiikan välineitä pk-yritysten tarpeisiin: helpotetaan pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin ja hyödynnetään mahdollisuutta myöntää valtiontukea pk-yrityksille.

 • 6.

  Parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta ja kehitetään sellainen oikeudellinen ja liiketoimintaympäristö, joka tukee maksujen ajallaan suorittamista liiketoimissa.

 • 7.

  Autetaan pk-yrityksiä hyödyntämään EU:n sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia.

 • 8.

  Edistetään pk-yrityksissä tarvittavien taitojen kehittämistä ja kaikenlaista innovointia.

 • 9.

  Annetaan pk-yrityksille valmiudet muuttaa ympäristöuhat mahdollisuuksiksi.

 • 10.

  Kannustetaan ja tuetaan pk-yrityksiä, jotta ne voivat hyötyä markkinoiden kasvusta.

Euroopan komission vuonna 2011 laatimassa SBA-aloitteen uudelleentarkastelussa todettiin, että

 • useimmat aloitteet on hyväksytty,
 • neljästä lainsäädäntöaloitteesta vain yksityisen eurooppayhtiön sääntöjä koskevaa asetusta ei ole hyväksytty,
 • täytäntöönpanotavat ja tulokset vaihtelevat EU-maissa,
 • useimmat EU-maat ovat hyväksyneet hallintotaakan keventämistä koskevia tavoitteita, mutta kaikki eivät ole saavuttaneet niitä.

Uudelleentarkastelussa ehdotettiin myös uusia toimia SBA-aloitteen yhdentämiseksiEurooppa 2020 -strategiaan. Näitä toimia olivat

 • edistetään yhden asiointikerran periaatteen toteuttamista, kun hallintoelimet pyytävät tietoja tai asiakirjoja,
 • parannetaan rahoituksen saatavuutta lainatakuilla, jotta voidaan auttaa pk-yrityksiä vastaamaan globalisaation ja ilmastonmuutoksen haasteisiin,
 • autetaan yrityksiä sisämarkkinoilla ottamalla käyttöön yhteinen yhtenäinen yhtiöveropohja.

SBA-aloitetta koskeneessa julkisessa kuulemisessa vuonna 2014 todettiin, että edistystä oli tapahtunut mutta että

 • suurimpana ongelmana oli edelleen hallinnollinen ja lainsäädännöllinen taakka
 • rahoituksen saanti oli edelleen vaikeaa toteutetuista toimenpiteistä huolimatta
 • markkinoille pääsy ja etenkin olemassa olevien EU:n ohjelmien välisten yhteyksien parantaminen edellytti lisätoimia.

TAUSTAA

Lisätietoja on saatavilla Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen Euroopan komission verkkosivustolta.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: ”Pienet ensin” – Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite (”Small Business Act”) (KOM(2008) 394 lopullinen, 25.6.2008).

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen uudelleentarkastelu (KOM(2011) 78 lopullinen, 23.2.2011)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: EU:n sääntelyn tila (COM(2012) 746 final, 12.12.2012).

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelma – Uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen (COM(2012) 795 final, 9.1.2013)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Järkevä sääntely – Pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet (COM(2013) 122 final, 7.3.2013)

Viimeisin päivitys: 24.02.2016

Top