Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalainen radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmä (ehdotus)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Eurooppalainen radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmä (ehdotus)

Asetusehdotuksen tavoitteena on radioaktiivisten aineiden kuljettajiin sovellettavien kansallisten ilmoitus- ja lupamenettelyjen korvaaminen yhtenäisellä rekisteröintijärjestelmällä. Asetuksen täytäntöönpano mahdollistaisi menettelyjen yksinkertaistamisen ja hallinnollisen rasituksen vähentämisen, mutta säilyttäisi samalla säteilysuojan korkean tason.

EHDOTUS

Ehdotus neuvoston asetukseksi, annettu 30 päivänä elokuuta 2011, yhteisön radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmän perustamisesta [KOM(2011) 518 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Asetusehdotuksen tarkoituksena on perustaa eurooppalainen radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmä *. Siten pyritään varmistamaan työntekijöiden ja väestön suojeleminen ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta.

Asetusehdotus koskee kaikkia liikenteenharjoittajia, jotka kuljettavat radioaktiivisia aineita Euroopan unionissa (EU), kolmansista maista EU:hun tai EU:sta kolmansiin maihin. Se ei koske radioaktiivisia aineita ilmassa tai merellä kuljettavia liikenteenharjoittajia.

Kuljettajarekisteröinti

Kuljettajien on rekisteröidyttävä kuljettajien sähköiseen rekisteröintijärjestelmään (ESCReg). Järjestelmään myönnetään rajoitettu ja turvallinen pääsy jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, rekisteröidyille kuljettajille ja hakijoille yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua direktiiviä noudattaen. Jos hakija on sijoittautunut yhteen tai useampaan jäsenvaltioon, hakemuksen käsittelee sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen *, jossa hakijan päätoimipaikka on. Jos hakija on sijoittautunut kolmanteen maahan, hakemuksen käsittelee sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa kuljettaja aikoo ensimmäiseksi tulla EU:n alueelle.

Jäsenvaltioiden on nimitettävä toimivaltainen viranomainen ja kansallinen yhteyspiste radioaktiivisten aineiden kuljettamista varten.

Jos toimivaltainen viranomainen kieltäytyy antamasta todistusta kuljettajan rekisteröinnistä, hakija voi valittaa päätöksestä.

Rekisteröintitodistus, joka on tunnustettava kaikissa jäsenvaltioissa, on voimassa viiden vuoden ajan, ja se voidaan uusia.

Radioaktiivisten aineiden kuljetusehdot

Rekisteröidyttyään kuljettajalla on oikeus harjoittaa kuljetustoimintaa koko EU:ssa. Kuljettajalla on oltava jäljennös rekisteröintitodistuksesta mukanaan kuljetuksissa.

Tässä asetusehdotuksessa tarkoitettuja kansallisia ilmoitus- ja lupavaatimuksia voidaan soveltaa vain seuraavien aineiden kuljetuksiin:

  • fissioituvat aineet
  • erityisen vaaralliset radioaktiiviset aineet.

Perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta annetun direktiivin mukaisesti myönnettyjen lupien tai rekisteröintien haltija voi kuljettaa radioaktiivisia aineita ilman rekisteröintiä, jos kuljetus sisältyy kaikkien niiden jäsenvaltioiden lupiin tai rekisteröinteihin, joissa kuljetus tapahtuu.

Jos kuljettaja ei noudata asetusehdotuksen vaatimuksia, sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa noudattamatta jättäminen havaitaan, voi keskeyttää, kumota tai muuttaa kuljettajan rekisteröinnin. Myös syytteen nostaminen kuljettajaa vastaan on mahdollista.

Taustaa

Vuonna 2008 neuvosto ja parlamentti antoivat direktiivin vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista kaikkien sisämaankuljetusmuotojen yhteen kokoamiseksi. Direktiivissä 96/29/Euratom vahvistetaan perusnormit työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta, ja sen mukaan jäsenvaltioiden on perustettava radioaktiivisia aineita käsittelevien yritysten ja laitosten rekisteröintijärjestelmä, jota sovelletaan myös näiden aineiden kuljettajiin. Asetusehdotusehdotuksella rekisteröinti keskitetään kuljetusten helpottamiseksi EU:ssa.

Keskeiset termit

Viitteet

Ehdotus

EUVL

Menettely

KOM(2011) 518 lopullinen

2011/0225/NLE

See also

  • Energian pääosasto – Ydinenergia, liikenne (EN)

Viimeisin päivitys 30.11.2011

Top