Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hehkulamput ja suurpainepurkauslamput – ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hehkulamput ja suurpainepurkauslamput – ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 245/2009 – hehkulamppujen ja suurpainepurkauslamppujen ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset

ASETUKSEN TARKOITUS

Siinä vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan tietyntyyppisten yleisvalaistukseen käytettävien lamppujen ekosuunnitteluun niiden ympäristövaikutuksen vähentämiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetusta sovelletaan erityisesti

 • loistelamppuihin, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta*
 • suurpainepurkauslamppuihin*
 • virranrajoittimiin* ja valaisimiin*, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja.

Ekosuunnitteluvaatimukset

Asetuksessa määritellään ekosuunnittelua koskevat vaatimukset kuudessa asteittaisessa vaiheessa (viimeisintä vaihetta sovelletaan vuodesta 2018 alkaen), joista jokaisessa lisätään tavoitteita asteittain ja/tai laajennetaan vaatimusten soveltamisalaa uuteen tuotteiden alakategoriaan. Vaatimukset koskevat

 • lamppuja – niiden on täytettävä tehokkuutta, suorituskykyä ja tietoja koskevat vaatimukset. Erityyppisten lamppujen on saavutettava tietty valotehokkuus jokaisessa teholuokassa, ja niiden on täytettävä käyttöikää ja valovirran alenemakerrointa koskevat vaatimukset. Valmistajien on myös annettava tietoa useista eri tekijöistä, joihin kuuluvat
  • teho (kuinka paljon energiaa tarvitaan lampun sytyttämiseen)
  • valovirta (kuinka paljon valoa lamppu tuottaa)
  • tehokkuus
  • alenemakerroin
  • elohopeapitoisuus ja
  • lamppujen värilämpötila.
 • virranrajoittimia – niiden on täytettävä energiatehokkuutta ja tietoja koskevat vaatimukset. Kun lamput on kytketty päälle, virranrajoittimien on noudatettava tehokkuutta koskevia vähimmäiskynnysarvoja. Virranrajoittajien valmistajien on annettava tietoa tuotteiden energiatehokkuusindeksistä.
 • valaisimia – niiden on täytettävä energiatehokkuutta, yhteensopivuutta ja tietoja koskevat vaatimukset. Valaisinten virrankulutus ei saa ylittää sisäänrakennettujen virranrajoitinten virrankulutuksen määrää, kun ne eivät emittoi lainkaan valoa. Valaisinten valmistajien on annettava tietoa kaikkien valaisinten kanssa myytyjen virranrajoittimien ja lamppujen tehokkuudesta sekä huolto- ja purkamisohjeet.

Vaatimustenmukaisuus

Valmistajia tai heidän edustajiaan vaaditaan suorittamaan vaatimustenmukaisuuden arviointi ennen energiaa käyttävän tuotteen markkinoille saattamista.

Tarkastusmenettelyt markkinavalvontaa varten

EU-maiden kansallisten viranomaisten on sovellettava markkinavalvontamenettelyitä, jotka koskevat

 • lamppuja – testataan satunnaisotos, joka sisältää vähintään kaksikymmentä saman mallin lamppua samalta valmistajalta. Keskimääräiset testitulokset eivät saa poiketa enimmäis-, vähimmäis- tai ilmoitetuista arvoista yli 10 prosenttia
 • virranrajoittimia ja valaisimia – testataan yksi laite. Testitulokset eivät saa ylittää enimmäisarvoja. Muussa tapauksessa on testattava vielä kolme laitetta.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 13. huhtikuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

 • Valaistus Euroopan komission verkkosivustolla.

* KESKEISET TERMIT

loistelamput, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta: pienpaine-elohopeatyyppiset purkauslamput, joissa suurin osa valosta emittoituu yhden tai useamman loisteainekerroksen molekyylien virittyessä, mikä saadaan aikaan ultraviolettisäteilyllä. Ne voivat olla yksi- ja kaksikantaisia, eikä niihin kuulu kiinteänä osana virranrajoitinta.

Suurpainepurkauslamput: lamput, joissa valontuotto perustuu suoraan tai epäsuorasti kaasussa, metallihöyryssä tai useiden kaasujen ja höyryjen seoksessa tapahtuvaan sähköpurkaukseen ja joissa seinämän lämpötila stabiloi valoa tuottavan kaaren ja kaaresta kuvun seinämään kohdistuva tehotiheys on suurempi kuin kolme wattia neliösenttimetriä kohden.

Virranrajoittimet: laitteita, joita käytetään pääasiassa rajoittamaan lamppuun (lamppuihin) tuleva virta vaadittuun arvoon.

Valaisimet: laitteita, jotka levittävät, suodattavat tai muuttavat yhdestä tai useammasta valonlähteestä tulevaa valoa ja jotka sisältävät kaikki osat, joita tarvitaan valonlähteiden tukemiseen, kiinnittämiseen ja suojaamiseen.

ASIAKIRJA

Komission asetus (EY) N:o 245/2009, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamppujen sekä virranrajoittimien ja valaisimien, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja, ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/55/EY kumoamisesta (EUVL L 76, 24.3.2009, s. 17–44)

Asetukseen (EY) N:o 245/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10–35)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 13.12.2016

Top