Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia kilpailukykyisen, kestävän ja varman energiansaannin turvaamiseksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategia kilpailukykyisen, kestävän ja varman energiansaannin turvaamiseksi

Maailman energiajärjestelmät ovat suuressa muutoksessa, jonka vaikutukset ovat pysyvät. On ensiarvoisen tärkeää, että Euroopan unioni (EU) ohjaa eri energialähteitään vakaalle ja kestävälle uralle.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Energia 2020 - Strategia kilpailukykyisen, kestävän ja varman energiansaannin turvaamiseksi (KOM(2010) 639 lopullinen, 10.11.2010)

TIIVISTELMÄ

Maailman energiajärjestelmät ovat suuressa muutoksessa, jonka vaikutukset ovat pysyvät. On ensiarvoisen tärkeää, että Euroopan unioni (EU) ohjaa eri energialähteitään vakaalle ja kestävälle uralle.

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa esitetään uusi energiastrategia vuotta 2020 edeltävälle ajalle. Se perustuu jo aikaisempiin saavutuksiin, ja siinä määritetään keinoja, joilla voidaan vastata uusiin haasteisiin. Lisäksi siinä esitetään toimenpiteet, joita EU tarvitsee saavuttaakseen keskipitkän aikavälin poliittiset tavoitteensa. Uudessa energiastrategiassa keskitytään viiteen päätavoitteeseen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Energiatehokas Eurooppa. Talouskasvun ja kasvavan energiankäytön välinen sidos on purettava. Rakennukset ja liikenne voivat olla tässä merkittävässä asemassa, ja viranomaisten tulisi näyttää muille esimerkkiä.

Energian vapaa liikkuvuus. On luotava yhtenäisemmät, yhteenliitetymmät ja kilpailukykyisemmät markkinat. Tämä tavoite voidaan saavuttaa nykyisen EU-lainsäädännön täydellisellä täytäntöönpanolla ja laatimalla suunnitelma, jonka avulla energiaa voidaan siirtää maasta toiseen.

Varmaa, turvallista ja kohtuuhintaista energiaa kansalaisille ja yrityksille. Monet energiankäyttäjät eivät tiedä, mitä mahdollisuuksia vapautetut energiamarkkinat voivat tarjota. Niiden tarjoamat hyödyt tulisivat paremmin esiin kilpailuetuihin perustuvalla kuluttajaystävällisemmällä politiikalla.

Euroopan laajempi johtajuus energiateknologiassa ja -innovoinnissa. Ilman merkittävää teknologista muutosta EU ei saavuta vuodelle 2050 asettamiaan tavoitteita luopua fossiilisista polttoaineista sähköntuotannossa ja liikenteessä. Tarvittavia innovaatioita pyritään edistämään strategisella energiateknologiasuunnitelmalla ja kuudella eurooppalaisella teollisuustavoitteella (tuuli- ja aurinkovoima, bioenergia, älykkäät sähköverkot*, ydinfissio sekä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi*).

Vahva kansainvälinen kumppanuus. Monet EU:n haasteista - ilmastonmuutos, öljyn ja kaasun saatavuus, tekniikan kehitys ja energiatehokkuus - ovat yhteisiä muillekin maille. Niihin voidaan vastata helpommin vahvan EU:n laajuisen yhteistyön avulla.

KESKEISET TERMIT

* Älykkäät sähköverkot: energiaverkkoja, jotka seuraavat automaattisesti energiavirtoja ja mukautuvat tarjonnan ja kysynnän muutoksiin.

* Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS): jätteenä tuotetun hiilidioksidin talteenotto, kuljetus ja varastointi yleensä maan alle, josta se ei pääse ilmakehään.

Lisätietoja löytyy Euroopan komission energiastrategiaa 2020 käsittelevältä verkkosivustolta.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Energia-alan etenemissuunnitelma 2050 (KOM(2011) 885 lopullinen, 15.12.2011)

Viimeisin päivitys: 14.09.2015

Top