Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rakennusten energiatehokkuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rakennusten energiatehokkuus

Rakennukset aiheuttavat 40 prosenttia Euroopan unionin (EU) kokonaisenergiankulutuksesta. Tämä ala laajenee samoin kuin sen energiantarve. Rajoittamalla niitä EU vähentää energiariippuvuuttaan ja kasvihuonekaasupäästöjään ja etenee kohti tavoitettaan vähentää kokonaisenergiankulutustaan 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, rakennusten energiatehokkuudesta.

TIIVISTELMÄ

Rakennukset aiheuttavat 40 prosenttia Euroopan unionin (EU) kokonaisenergiankulutuksesta. Tämä ala laajenee samoin kuin sen energiantarve. Rajoittamalla niitä EU vähentää energiariippuvuuttaan ja kasvihuonekaasupäästöjään ja etenee kohti tavoitettaan vähentää kokonaisenergiankulutustaan 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Lainsäädännöllä pyritään parantamaan rakennusten energiatehokkuutta EU:ssa ottaen huomioon erilaiset ilmasto-olosuhteet ja paikalliset olosuhteet. Siinä määritellään vähimmäisvaatimukset ja yhteiset menettelytavat. Se kattaa rakennuksen lämmitykseen, veden lämmitykseen, jäähdytykseen, ilmanvaihtoon ja valaistukseen käytettävän energian.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kansallisten viranomaisten on asetettava kustannustehokkaat energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Ne on tarkistettava vähintään viiden vuoden välein.

Niiden tulee kattaa rakennuksen lämmitys, veden lämmitys, ilmastointi ja suuret ilmastointijärjestelmät.

Komissio vastaa laskentamenetelmän vahvistamisesta energiatehokkuusvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen määrittämiseksi.

Uusien rakennusten on täytettävä vähimmäisvaatimukset, ja niissä on oltava erittäin tehokkaat vaihtoehtoiset energiajärjestelmät. Uusien rakennusten, jotka ovat viranomaisten käytössä ja omistuksessa, on oltava lähes nollaenergiarakennuksia* 31. joulukuuta 2018 mennessä ja muiden uusien rakennusten kaksi vuotta myöhemmin.

Olemassa olevien rakennusten, joihin tehdään laajamittaisia korjauksia, energiatehokkuus on päivitettävä vastaamaan EU:n vaatimuksia.

Kansalliset viranomaiset soveltavat energiatehokkuuden sertifiointijärjestelmää. Energiatehokkuustodistukset antavat mahdollisille ostajille tai vuokralaisille tietoa rakennuksen energialuokituksesta sekä suosituksia kustannustehokkaiksi parannuksiksi. Ne on liitettävä kaikkiin kaupallisissa tiedotusvälineissä oleviin ilmoituksiin, kun kiinteistöä tarjotaan myytäväksi tai vuokrattavaksi.

Kansallisten viranomaisten on varmistettava, että käytössä on järjestelmä lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien tarkastamista varten.

Komissio arvioi 1. tammikuuta 2017 mennessä energiatehokkuustavoitteiden suhteen saavutettua edistymistä ja tekee tarvittaessa täydentäviä ehdotuksia.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä alettiin soveltaa 8. heinäkuuta 2010.

Lisätietoja löytyy Euroopan komission rakennuksia käsittelevältä verkkosivustolta.

KESKEISET TERMIT

*Lähes nollaenergiarakennus: rakennus, jonka energiatehokkuus on erittäin korkea. Lähes olematon tai erittäin alhainen energiantarve tulee kattaa merkittävässä määrin uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla, mukaan lukien paikan päällä tai lähistöllä uusiutuvista lähteistä tuotettu energia.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2010/31/EU

8.7.2010

9.7.2012

EUVL L 153, 18.6.2010, s. 13-35

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 244/2012, annettu 16 päivänä tammikuuta 2012, rakennusten energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU täydentämisestä vahvistamalla vertailumenetelmäkehys rakennusten ja rakennusosien energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa varten (EUVL L 81, 21.3.2012, s. 18-36).

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle rakennusten energiatehokkuutta koskevasta rahoitustuesta (COM(2013) 0225 final, 18.4.2013)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Jäsenvaltioiden edistyminen siirtymisessä lähes nollaenergiarakennuksiin (COM(2013) 0483 final/2, 28.6.2013).

Viimeisin päivitys: 06.08.2015

Top