Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sähkön sisämarkkinat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sähkön sisämarkkinat

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/72/EY – sähkön sisämarkkinoita koskevat säännöt

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä annetaan yhteiset säännöt, jotka koskevat sähkön tuotantoa, siirtoa, jakelua ja toimitusta.
 • Siinä määritellään myös yleispalvelun velvoitteet ja sähkönkuluttajien oikeudet sekä selvennetään kilpailuvaatimuksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Säännöt alan järjestämiseksi

Alan järjestämistä koskevien sääntöjen tavoitteena on saada aikaan sähköalalla kilpailulle avoimet, varmat ja ympäristön kannalta kestävät markkinat.

EU-maat voivat asettaa sähköalalla toimiville yrityksille julkisen palvelun velvoitteita, jotka voivat koskea turvallisuutta ja toimitusvarmuutta, toimitusten säännöllisyyttä ja laatua, hintaa sekä ympäristönsuojelua ja energiatehokkuutta.

EU-maiden on varmistettava, että kaikilla asiakkailla on oikeus valita sähköntoimittajansa ja vaihtaa toimittajaa helposti verkonhaltijan avulla kolmen viikon sisällä. EU-maiden on myös varmistettava asiakkaiden mahdollisuus saada merkityksellisiä kulutustietoja.

Sähköntoimittajilla on velvollisuus antaa loppukäyttäjille seuraavat tiedot:

 • kunkin energialähteen osuus
 • ympäristövaikutus
 • oikeudet riita-asioissa.

EU-maiden on otettava käyttöön riippumaton mekanismi (energia-asioiden oikeusasiamies tai kuluttajansuojaelin), jonka avulla valitukset voidaan käsitellä tehokkaasti.

EU-maiden on myös varmistettava toimitusvarmuuteen liittyvien kysymysten seuranta. Niiden on määriteltävä tekniset turvallisuusperusteet, joilla varmistetaan kansallisten markkinoiden yhdentäminen yhdellä tai useammalla aluetasolla. Tämän lisäksi kansallisten sääntelyviranomaisten on toimittava yhteistyössä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston kanssa, jotta taataan alueiden välisten sääntelykehysten yhteensopivuus.

Tuotanto

EU-maiden on määriteltävä tuotantokapasiteetin rakentamiseen niiden alueella sovellettavat perusteet ottaen huomioon seuraavat tekijät:

 • sähköverkkojen turvallisuus ja varmuus
 • kansanterveyden ja turvallisuuden suojelu
 • tuotantokapasiteetin panos komission 20–20–20-tavoitteiden edistämiseksi.

Siirtoverkon käyttö

EU-maiden piti 3. maaliskuuta 2012 alkaen eriyttää siirtoverkot ja siirtoverkonhaltijat.

Ennen kuin yritys nimetään siirtoverkonhaltijaksi, se on sertifioitava. Luettelo EU-maiden nimeämistä siirtoverkonhaltijoista on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Siirtoverkonhaltijoiden pääasiallisena tehtävänä on:

 • varmistaa, että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset sähkönsiirtovaatimukset pitkällä aikavälillä
 • varmistaa riittävät resurssit palvelua koskevien velvoitteiden täyttämiseksi
 • turvata osaltaan toimitusvarmuus
 • ohjata verkon sähkövirtoja
 • toimittaa tietoja verkon käytöstä, kehittämisestä ja yhteentoimivuudesta yhteenliitettyjen verkkojen kanssa
 • varmistaa, ettei verkon käyttäjien välillä harjoiteta syrjintää
 • toimittaa verkon käyttäjille sellaisia tietoja, joita nämä tarvitsevat päästäkseen verkkoon
 • periä siirtorajoitusmaksuja ja siirtoverkonhaltijoiden väliseen korvausmekanismiin liittyviä maksuja.

Jakeluverkon käyttö

EU-maiden on nimettävä jakeluverkonhaltijat tai vaadittava jakeluverkon omistavia tai niistä vastuussa olevia yrityksiä nimeämään jakeluverkonhaltijat.

Jakeluverkonhaltijoiden pääasiallisena tehtävä on:

 • varmistaa, että verkko pystyy täyttämään sähkönjakelua, sähkönjakeluverkon käyttöä, ylläpitoa ja kehittämistä sekä ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset pitkällä aikavälillä
 • varmistaa avoimuus verkon käyttäjien suuntaan
 • toimittaa tietoja verkon käyttäjille
 • kattaa energian hävikki ja ylläpitää varakapasiteettia.

EU-maat voivat halutessaan luoda suljetun jakeluverkon, jossa sähköä jaetaan maantieteellisesti rajatulla teollisuus- tai elinkeinoalueella tai yhteisiä palveluja tarjoavalla alueella.

Eriyttäminen ja kirjanpidon avoimuus

EU-mailla tai toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus tutustua sähköalan yritysten kirjanpitoon, mutta niiden on pidettävä kyseiset tiedot luottamuksellisina.

Sähköalan yritysten on pidettävä erillistä kirjanpitoa siirtoon ja jakeluun liittyvistä toiminnoistaan.

Verkkoon pääsyn järjestäminen

EU-maiden on järjestettävä kolmansien osapuolten pääsy siirto- ja jakeluverkkoihin. Pääsyyn liittyvät tariffit on julkaistava.

EU-maiden on laadittava puolueettomat ja syrjimättömät arviointiperusteet, joita käytetään myönnettäessä lupia erillisten linjojen rakentamiseen niiden alueella.

Kansalliset sääntelyviranomaiset

EU-maiden on nimettävä yksi kansallinen sääntelyviranomainen. Sen on oltava riippumaton ja käytettävä toimivaltuuksiaan puolueettomasti. Sen pääasialliset tehtävät ovat:

 • vahvistaa siirto- tai jakelutariffit
 • tehdä yhteistyötä rajat ylittävissä asioissa
 • seurata siirtoverkonhaltijoiden investointisuunnitelmia
 • varmistaa, että asiakkailla on mahdollisuus saada kulutustietoja.

Vähittäismarkkinat

Sopimusjärjestelyt, asiakkaille annetut sitoumukset, tietojen vaihto ja taseselvitystä koskevat säännöt, tietojen omistusoikeus ja mittausvastuu on määriteltävä.

Muilla kuin kotitalousasiakkailla on oikeus tehdä samanaikaisia sopimuksia useiden toimittajien kanssa.

Poikkeustoimet

EU-maa voi toteuttaa tilapäisesti tarpeellisia suojatoimenpiteitä, jos energiamarkkinoilla ilmenee äkillinen kriisi ja jos ihmisten turvallisuus vaarantuu. Poikkeukset ovat mahdollisia myös, jos erillisten verkkojen toiminnassa on vaikeuksia.

Direktiivi 2009/72/EY kumosi direktiivin 2003/54/EY 3. maaliskuuta 2011 alkaen.

Älykkäät mittausjärjestelmät - tilanne tällä hetkellä

Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2012 suosituksen 2012/148/EU. Siinä annettiin suosituksia seuraavista aiheista:

 • tietosuoja ja tietoturva
 • menetelmät älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönoton pitkän aikavälin kustannusten ja hyötyjen taloudellista arviointia varten sekä
 • yhteiset toiminnalliset vähimmäisvaatimukset sähköverkkojen älykkäitä mittausjärjestelmiä varten.

EU-maat raportoivat direktiivin 2009/72/EY mukaisesti vuonna 2012 komissiolle älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönottoa koskevien omien kustannus-hyötyanalyysiensa tuloksista. Nämä vertailutiedot julkaistiin komission kertomuksessa vuonna 2014.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 3. syyskuuta 2009 alkaen. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 3. maaliskuuta 2011 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja löytyy markkinalainsäädäntöä käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta, 14.8.2009, s. 55–93)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission suositus 2012/148/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012, älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönoton valmistelusta (EUVL L 73, 13.3.2012, s. 9–22)

Komission kertomus: Vertailutiedot älykkään mittauksen käyttöönotosta EU27-maissa painopisteenä sähkö (COM(2014) 356 final, 17.6.2014)

Viimeisin päivitys: 08.05.2016

Top