Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Asetus (EY) N:o 713/2009 – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustaminen

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella perustetaan energia-alan sääntelyviranomaisten* yhteistyövirasto (virasto) ja säädetään sen toiminta-ajatus ja tehtävät, jotka määritellään vuotuisissa työohjelmissa.

Virasto täydentää ja koordinoi EU:n tasolla kansallisten energia-alan sääntelyviranomaisten työtä.

Sillä on merkittävä asema sähkön ja kaasun EU:n laajuisen verkoston ja markkinasääntöjen kehittämisessä EU:n yleisten energiapolitiikan tavoitteiden puitteissa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Virasto

antaa ei-sitovia lausuntoja ja suosituksiasiirtoverkonhaltijoille *, sääntelyviranomaisille, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan komissiolle

tekee sitovia yksittäisiä päätöksiä tietyissä tapauksissa ja tietyin ehdoin rajat ylittävää infrastruktuuria koskevissa asioissa

antaa komission käyttöön suuntaviivat verkkoa koskevien sääntöjen laatimiseksi

tarjoaa puitteet, joissa kansalliset sääntelyviranomaiset voivat tehdä yhteistyötä

koordinoi alueellisia ja rajat ylittäviä infrastruktuurialoitteita muun muassa kapasiteetin jakamismenettelyjen ja käyttäjiltä perittävien kustannusten alalla

valvoo EU:n sähkö- ja kaasumarkkinoita, erityisesti vähittäishintoja ja verkkoon pääsyä sekä uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä

on johtajan johtama. Johtaja nimitetään viideksi vuodeksi. Johtaja valmistelee vuosittaisen työohjelman seuraavalle vuodelle ja voi perustaa työryhmiä antamaan neuvoja viraston sääntelytoimintaan liittyen

voi perustaa asiantuntijaryhmiä antamaan neuvoja sääntelypolitiikan kehittämiseen

omaa talousarvion, joka rahoitetaan EU:n tuilla, maksuilla, vapaaehtoisella kansallisella rahoituksella ja testamenttilahjoituksilla, lahjoituksilla ja tuilla

voi ottaa kolmansia maita mukaan työhönsä tietyin ehdoin.

Vuonna 2011 virasto sai uusia tehtäviä asetuksella (EU) N:o 1227/2011 (tunnetaan nimellä REMIT – asetus energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta). Sillä pyritään lisäämään EU:n energiamarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja vakautta sekä estämään sisäpiirikauppoja ja markkinoiden manipulaatiota.

Vuonna 2013 asetuksella (EU) N:o 347/2013 Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista annettiin virastolle rooli yhteistä etua koskevien hankkeiden nimeämisessä ja valvonnassa.

Virasto voi perustaa asiantuntijaryhmiä, jotka antavat tilapäistä tukea politiikan kehittämiseen. Tällä hetkellä olemassa on kolme asiantuntijaryhmää, jotka keskittyvät

TAUSTAA

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER), EU:n virasto, perustettiin kolmannella energiapaketilla edistämään kilpailua energian sisämarkkinoilla sekä sähkön että maakaasun osalta.

Virasto perustettiin virallisesti maaliskuussa 2011, ja sen toimipaikka on Ljubljanassa, Sloveniassa.

KESKEISET TERMIT

* Energia-alan sääntelyviranomaiset: EU-maiden nimeämät elimet, jotka vastaavat maiden energiamarkkinoiden asianmukaisesta toiminnasta eli siitä, että toimittajat täyttävät velvoitteensa ja että kuluttajat saavat energiaa luotettavasti ja käypään hintaan.

* Siirtoverkonhaltija: yhteisö, joka kuljettaa energiaa, kuten maakaasua tai sähköä, joko kansallisesti tai alueellisesti kiinteää infrastruktuuria käyttäen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 713/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1–14)

Asetukseen (EY) N:o 713/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1227/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1–16)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 347/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39–75). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 28.10.2015

Top