Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan energia-alan elvytysohjelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan energia-alan elvytysohjelma

Euroopan energia-alan elvytysohjelmasta voidaan myöntää rahoitustukea energia-alalle erityisesti yhteenliittämistä koskevien infrastruktuurien käyttöönottoa, uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa energiantuotantoa, hiilidioksidin talteenottoa ja energiatehokkuuden edistämistä varten.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 663/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskevasta talouden elvytysohjelmasta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella perustetaan Euroopan energia-alan elvytysohjelma, josta rahoitetaan hankkeita seuraavilla energiasektorin keskeisillä aloilla: kaasu- ja sähköinfrastruktuurit, merituulivoima sekä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Ohjelmasta rahoitetaan kaasu- ja sähköinfrastruktuurihankkeita, joiden tavoitteena on varmistaa energian toimitusvarmuus ja energiahuollon monipuolistaminen, taata energiaverkkojen yhteentoimivuuden (yhteenliittämisen) turvallisuus ja käyttövarmuus, kehittää ja optimoida verkon kapasiteettia sekä liittää uusiutuvat energialähteet energiaverkkoon.
  • Merituulivoimahankkeille* annetaan rahoitusta niiden täyttäessä tietyt kriteerit, joissa otetaan huomioon infrastruktuurin rakentaminen, hankkeen innovatiiviset piirteet ja se, missä määrin hanke edesauttaa yhteisön merituuliverkon toteuttamista.
  • Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointihankkeille* annetaan rahoitusta, jos hankkeessa demonstroidaan, että siinä voidaan ottaa talteen vähintään 80 prosenttia teollisuuslaitosten hiilidioksidista.
  • Ohjelmassa on myös rahoitusväline, josta tuetaan energiatehokkuuteen liittyvien hankkeiden kehittämistä. Euroopan energiatehokkuusrahasto perustettiin vuonna 2011, ja sen tehtävänä on rahoittaa energiatehokkuutta tukevia hankkeita.
  • Ohjelman kokonaistalousarvio on 3,98 miljardia euroa, joka jakautuu seuraavasti: noin 2,3 miljardia euroa kaasu- ja sähköinfrastruktuurihankkeisiin, 565 miljoonaa euroa merituulivoimahankkeisiin, 1 miljardi euroa hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyviin hankkeisiin ja 146 miljoonaa euroa rahoitusvälineeseen.

TAUSTAA

Euroopan energia-alan elvytysohjelma on osa Euroopan talouden elvytysohjelmaa, joka perustettiin Euroopan taloutta vuonna 2008 koetelleen rahoitus- ja energiakriisin vaikutusten lieventämiseksi.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

* Merituulivoimaa koskevat hankkeet: merellä sijaitsevat tuulipuistot.

* Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi: keino hillitä ilmastonmuutosta ottamalla hiilidioksidia talteen teollisuuslaitoksista, siirtämällä se varastointipaikalle ja injektoimalla se maanalaiseen geologiseen muodostumaan.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 663/2009

1.8.2009

-

EUVL L 200, 31.7.2009, s. 31-45

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1233/2010

30.12.2010

-

EUVL L 346, 30.12.2010, s. 5-10

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Euroopan energia-alan elvytysohjelman täytäntöönpano (COM(2013)0791 final, 18.11.2013).

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Euroopan energiatehokkuusrahaston väliarvioinnista ja komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan energia-alan elvytysohjelman täytäntöönpanosta (SWD(2013)0457 final, 18.11.2013).

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Euroopan energia-alan elvytysohjelman täytäntöönpano (COM(2014)0669 final, 28.10.2014).

Viimeisin päivitys: 13.08.2015

Top