Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Öljyn varmuusvarastot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Öljyn varmuusvarastot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/119/EY EU-maiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Sen tarkoituksena on turvata öljyn toimitusvarmuus Euroopan unionissa (EU) edellyttämällä, että valtiot ylläpitävät raakaöljy- ja/tai öljyvarastojen vähimmäistasoa.
 • Siinä säädetään menettelyt näiden varastojen liikkeelle laskemiseksi vakavan vajauksen sattuessa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU-maiden on
  • ylläpidettävä öljyvarastoja, joiden kokonaistaso vastaa vähintään 90 päivän keskimääräistä päivittäistä tuontia tai 61 päivän keskimääräistä kulutusta, sen mukaan kumpi näistä määristä on suurempi
  • varmistettava, että varastot ovat heti käytettävissä ja että niihin on pääsy kriisitilanteessa
  • pidettävä varmuusvarastoistaan päivitettävää rekisteriä ja toimitettava sen tiedot Euroopan komissiolle vuosittain 25. helmikuuta
  • ylläpidettävä päivitettävää rekisteriä niiden alueella pidettävistä erityisvarastoista, kuten moottori- ja lentobensiinistä, ja toimitettava komissiolle rekisterin tiedot 15 päivän kuluessa komission esittämästä pyynnöstä
  • toimitettava komissiolle kuukausittainen yhteenveto niiden alueella pidettävien kaupallisten varastojen tasoista
  • otettava käyttöön valmiussuunnitelmia merkittävien toimitushäiriöiden varalta ja voitava laskea varmuusvarastonsa nopeasti ja tehokkaasti liikkeelle kokonaan tai osittain
  • annettava varastointivelvoitteen alaisille yhtiöille ja muille yksiköille oikeus siirtää osa tästä vastuusta tietyin edellytyksin muille toimijoille.
 • EU-maat voivat perustaa keskusvarastointiyksiköitä hankkiakseen, ylläpitääkseen ja myydäkseen varastoja tämän direktiivin mukaisesti.
 • Varastojen vähimmäistason laskennassa käytetyt tuonnin ja kulutuksen tasot perustuvat edellisen vuoden tietoihin.
 • Öljyn ja öljytuotteiden neuvoa-antava koordinointiryhmä auttaa komissiota analysoimaan toimitusvarmuutta EU:n tasolla.
 • Komissio voi tarkistaa kriisivalmiusmenettelyt yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa.
 • Komission oli tarkasteltava uudelleen direktiivin täytäntöönpanoa 31. joulukuuta 2015 mennessä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 29. lokakuuta 2009 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 2012 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2009/119/EY, annettu 14 päivänä syyskuuta 2009, jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa (EUVL L 265, 9.10.2009, s. 9–23)

Viimeisin päivitys: 13.03.2017

Top