Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Energiatehokkuustavoite vuodelle 2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Energiatehokkuustavoite vuodelle 2020

Euroopan unionin (EU) johtajat sopivat maaliskuussa 2007, että EU:n energiankulutusta lasketaan 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tämä vastaa 400 voimalaitoksen sulkemista. Lokakuussa 2014 sovittiin vuoden 2030 energiansäästötavoitteen* nostamisesta 27 prosenttiin tai korkeammalle.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto - Energiatehokkuus: 20 prosentin tavoitteen saavuttaminen (KOM(2008) 772 lopull., 13.11.2008).

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) johtajat sopivat maaliskuussa 2007, että EU:n energiankulutusta lasketaan 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tämä vastaa 400 voimalaitoksen sulkemista. Lokakuussa 2014 sovittiin vuoden 2030 energiansäästötavoitteen* nostamisesta 27 prosenttiin tai korkeammalle.

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa analysoidaan EU:n edistymistä energiatehokkuuden* parantamisessa ja tunnistetaan edistäviä tekijöitä ja esteitä. Siinä kerrotaan myös tarkemmin komission suunnittelemasta energiatehokkuuspaketista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Paketti sisältää seuraavat toimet:

  • Rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö laajennetaan kattamaan useampia rakennuksia. Komissio uskoo, että alan energiankulutusta on mahdollista laskea 30 prosenttia.
  • Tuotteiden energiankulutusmerkintöjä koskevan lainsäädännön soveltamisalaa laajennetaan kodinkoneiden lisäksi muihin energiaa käyttäviin ja energiankulutukseen vaikuttaviin kaupallisiin tuotteisiin ja teollisuustuotteisiin, kuten rakennuksissa käytettäviin ikkunoihin ja moottoreihin.
  • Lisäksi hyväksytään uusi energiankulutusmerkintöjä koskeva lainsäädäntö, jolla edistetään polttoainetehokkaiden renkaiden käyttöä. Niitä käytettäessä ohjauspyörän kääntäminen käy kevyemmin, jolloin polttoainetta kuluu vähemmän.
  • Lämmön ja sähkön yhteistuotantoa koskevia toimia tiukennetaan.

Komissio julkaisi vuonna 2011 energiatehokkuussuunnitelman varmistaakseen, että 20 prosentin vähennystavoite saavutetaan, ja edistääkseen resurssitehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen siirtymistä vuoteen 2050 mennessä.

Vuonna 2012 EU hyväksyi uuden energiatehokkuusdirektiivin. Siinä säädetään säännöistä energiansaannin ja -käytön tehostamiseksi ja määritellään ohjeelliset kansalliset energiatehokkuustavoitteet.

TAUSTAA

Energiankäytön tehostaminen tuo monia etuja. Se auttaa kotitalouksia ja yrityksiä laskemaan polttoainekustannuksiaan, vähentää Euroopan riippuvuutta ulkopuolisista öljyn- ja kaasuntoimittajista, torjuu ilmastonmuutosta ja tekee EU:n taloudesta kestävämmän ja kilpailukykyisemmän.

Lisätietoja on saatavilla Euroopan komission energian ja ympäristön verkkosivustolta.

KESKEISET KÄSITTEET

Energiatehokkuus: saman palvelun tuottamiseen käytetään vähemmän energiaa. Esimerkkejä: energiatehokkaat jääkaapit, pesukoneet.

Energian säästäminen: palvelun käyttöä vähennetään tai se keskeytetään energian säästämiseksi. Esimerkki: valojen sammuttaminen.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1-56).

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Energiatehokkuussuunnitelma 2011 (KOM(2011) 109 lopull., 8.3.2011).

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Energiatehokkuus ja sen myötävaikutus energiaturvallisuuteen ja vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin (COM(2014) 520 final, 23.7.2014).

Viimeisin päivitys: 09.04.2015

Top