Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nuorten työllisyys: näkymät

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Nuorten työllisyys: näkymät

Euroopan unionissa (EU) on tällä hetkellä työttömänä yli viisi miljoonaa nuorta, mikä tarkoittaa, että joka viides työmarkkinoilla käytettävissä olevista nuorista ei kykene löytämään työpaikkaa. Tiedonannossa esitetään useita toimintalinjoja, joiden avulla nuorille voidaan tarjota asianmukainen koulutus heidän työllisyysnäkymiensä parantamiseksi.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, "Mahdollisuuksia nuorille -aloite" [KOM(2011) 933 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tässä tiedonannossa esitetään nuorten nykyinen työllisyystilanne Euroopan unionissa (EU) ja ehdotetaan ratkaisuja korkean nuorisotyöttömyyden poistamiseksi.

Nuorten nykyinen työllisyystilanne

Työttömyyden kasvaessa nuorten on yhä vaikeampi löytää työpaikkaa. Nuorisotyöttömyys voi joissakin EU-maissa olla jopa 40 prosenttia. Tiedonannon mukaan yhteensä 7,5 miljoonaa 15–24-vuotiasta on ilman työ- ja opiskelupaikkaa.

Vaikka työttömyys on korkeaa, tarjolla on runsaasti työpaikkoja. Tämä tilanne osoittaa, että EU:n työmarkkinoilla työntekijät ja työpaikat eivät kohtaa. Vuoteen 2020 mennessä vapautuu 73 miljoonaa työpaikkaa, koska huomattava määrä työntekijöitä siirtyy eläkkeelle, ja heidän tilalleen on saatava riittävän ammattitaitoisia nuoria.

Euroopan komissio onkin määritellyt useita nuorisotyöttömyyden syitä:

 • koulunkäynnin varhainen keskeyttäminen ilman päättötodistusta
 • tarvittavan ammattitaidon ja työkokemuksen puuttuminen
 • epävarmat työsuhteet ja niitä seuraavat työttömyysjaksot
 • vähäiset koulutusmahdollisuudet
 • riittämättömät tai epätarkoituksenmukaiset aktiiviset työvoimapoliittiset ohjelmat.

Tämä ongelma on saanut komission tutkimaan kansallisia politiikkoja ja niiden vaikuttavuutta. Se aikoo myös tarjota rahoitustukea jäsenvaltioiden sisäisiin ja yhteisiin toimiin.

Nuorten työllisyyden edistämistavoitteet

Komissio kannustaa jäsenvaltioita keskittymään vuonna 2012 seuraaviin tavoitteisiin:

 • Koulupudokkuuden torjuminen: Eurooppa 2020 -strategian tarkoituksena on vähentää koulupudokkaiden määrää 14 prosentista 10 prosenttiin. Yksi ehdotetuista keinoista, joilla tämä tavoite voidaan saavuttaa, on 28 päivänä kesäkuuta 2011 annettu neuvoston suositus koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävistä politiikoista. Siinä suositellaan ryhtymistä ennalta ehkäiseviin korjaaviin ja korvaaviin toimenpiteisiin.
 • Työmarkkinoiden kannalta merkityksellisten taitojen kehittäminen: nuorten on hankittava opintojensa yhteydessä sellaiset taidot, joita työelämässä tarvitaan. Jäsenvaltioita kehotetaan kohdentamaan julkinen rahoitus erityisesti yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen tehtäviin tehokkaisiin investointeihin. Työntekijöiden työllistymistä ja osaamista edistävässä strategiassa ehdotetaan muun muassa taito- ja ammattiluokitusta opiskelija- ja työelämän lähentämiseksi. Digitaalistrategian tarkoituksena on lisäksi vahvistaa nuorten tieto- ja viestintäteknisiä (TVT) valmiuksia.
 • Ensimmäisten työkokemusten ja työpaikkakoulutuksen tukeminen: komissio katsoo tarpeelliseksi kehittää oppisopimuskoulutusta ja laadukkaita yritysharjoittelujaksoja, jotta nuoret voisivat hankkia ammatillisia valmiuksia ja työkokemusta. Työmarkkinaosapuolten on autettava nuoria kohdentamaan valmiutensa paremmin työnhaun yhteydessä.
 • Ensimmäisen työpaikan saaminen: komissio haluaa parantaa nuorten mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille. Jäsenvaltioita kehotetaankin uudistamaan työsuhdeturvalainsäädäntöään yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Komissio haluaa lisäksi kannustaa nuoria ryhtymään itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi, jotta he perustaisivat omia yrityksiä.

Toimet nuorten työssäkäynnin edistämiseksi

Komissio ehdottaa useita toimintalinjoja, jotka auttavat nuoria pääsemään helpommin työmarkkinoille.

 • Lisätään Euroopan sosiaalirahaston käyttöä: osa rakennerahastovaroista (Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR)) eli 79 miljardia euroa on kohdennettava työllisyyskoulutukseen ja työllistämistoimenpiteisiin. Nuorten osallistumista harjoittelu- ja oppisopimusohjelmiin on kuitenkin tuettava uusin menettelytavoin.
 • Helpotetaan siirtymistä koulusta työelämään: on ensiarvoisen tärkeää, että teoriaopetus ja ammatillinen koulutus liitetään paremmin yhteen. Tämä tapahtuu vuorottelu- tai oppisopimuskoulutuksen avulla. Hankkeita on jo käynnistetty esimerkiksi Leonardo da Vinci -ohjelmassa (DE) (EN) (FR), mutta tiedonannossa korostetaan, että yritysten on osoitettava voimakkaammin halukkuutensa sitoutua asiaan. Komissio esittää vuonna 2012 puitteet laadukkaiden harjoittelujaksojen tarjoamiselle ja käytölle sekä valmistelutoimen "Nuorten aktivointitoimenpiteet".
 • Tuetaan nuorten liikkuvuutta työmarkkinoilla: komissio haluaa hyödyntää Erasmus-ohjelmasta saatuja hyviä kokemuksia parantaakseen voimakkaammin liikkuvuutta työmarkkinoilla ja työmarkkinoiden toimivuutta. Tätä varten on jo valmistelutoimi nimeltä "Eka Eures-työpaikka", jonka tarkoituksena on tukea nuoria ja työnantajia edistämällä ulkomaisten työntekijöiden palkkaamista ja ulkomaisia työharjoitteluja. Komission tarkoituksena on myös tukea eurooppalaista vapaaehtoispalvelua Nuorisotoimintaohjelman kahtena viimeisenä vuotena. Lisäksi komission on määrä perustaa uudet Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot.

Viimeisin päivitys 22.02.2012

Top