Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Itsenäinen ammatinharjoittaminen – miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Itsenäinen ammatinharjoittaminen – miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Direktiivi 2010/41/EU miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Sillä pannaan täytäntöön miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaate itsenäisten ammatinharjoittajien kesken.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Direktiiviä sovelletaan kaikkiin itsenäisiin ammatinharjoittajiin (omaan lukuunsa ansiotoimintaa harjoittaviin henkilöihin) ja heidän puolisoihinsa tai elinkumppaneihinsa.
 • Tasa-arvoisella kohtelulla tarkoitetaan, että julkisella tai yksityisellä sektorilla ei saa esiintyä minkäänlaista välitöntä* tai välillistä* sukupuoleen perustuvaa syrjintääSukupuolista* tai muunlaista häirintää* pidetään sukupuoleen perustuvana syrjintänä.
 • EU-maat voivat toteuttaa positiivisia erityistoimenpiteitä, kuten naisten yrittäjyyttä edistäviä aloitteita, miesten ja naisten välisen täyden tosiasiallisen tasa-arvon varmistamiseksi työelämässä.
 • EU-maiden on varmistettava
  • että edellytykset puolisoiden taikka elinkumppaneiden välisen yrityksen perustamiseksi eivät ole tiukemmat kuin muiden henkilöiden välisen yrityksen perustamisen edellytykset
  • että puolisoilla ja elinkumppaneilla on oikeus kansalliseen sosiaaliturvaan
  • että naispuolisille itsenäisille ammatinharjoittajille ja naispuolisille puolisoille ja elinkumppaneille myönnetään riittävä äitiysraha vähintään 14 viikoksi
  • että asianmukaiset oikeudelliset tai hallinnolliset menettelyt ovat kaikkien niiden henkilöiden käytettävissä, jotka katsovat, ettei heihin ole sovellettu tasa-arvoisen kohtelun periaatetta
  • että sukupuoleen perustuvan syrjinnän kohteeksi joutuneelle henkilölle varmistetaan aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista tosiasiallinen ja tehokas korvaus
  • että asianomaisilla kansallisilla viranomaisilla on valtuudet edistää, analysoida, valvoa ja tukea kaikkien lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden tasa-arvoista kohtelua
  • että miesten ja naisten välistä tasa-arvoista kohtelua sovelletaan laadittaessa ja pantaessa täytäntöön lakeja, asetuksia, hallinnollisia määräyksiä, toimintalinjoja ja toimintaa tässä direktiivissä tarkoitetuilla aloilla
  • että lainsäädännön sisällöstä tiedotetaan mahdollisimman laajasti.
 • EU-maiden piti toimittaa Euroopan komissiolle kaikki tämän direktiivin soveltamista koskevat tiedot viimeistään 5. elokuuta 2015.
 • Komissio laatii kansallisten tietojen pohjalta kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 5. elokuuta 2016.
 • Komissiolla on naisyrittäjiä käsittelevä verkkosivusto.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 4. elokuuta 2010 alkaen. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 5. elokuuta 2012 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja löytyy työllisyyttä ja koulutusta käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

KESKEISET TERMIT

* Välitön syrjintä: henkilöä kohdellaan sukupuolen perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta.

* Välillinen syrjintä: näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa henkilöt näiden sukupuolen perusteella erityisen epäedulliseen asemaan.

* Häirintä: tilanne, jossa ilmenee ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan jonkun arvoa ja luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.

* Sukupuolinen häirintä: epätoivottu sanallinen, sanaton tai fyysinen, luonteeltaan sukupuolinen käytös.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/41/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin sekä neuvoston direktiivin 86/613/ETY kumoamisesta (EUVL L 180, 15.7.2010, s. 1–6)

Viimeisin päivitys: 28.06.2016

Top