Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan unionin mikrorahoituksen kehittämiseen kannustavat ohjelmat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan unionin mikrorahoituksen kehittämiseen kannustavat ohjelmat

Vuodesta 2010 lähtien Euroopan unioni on luonut ohjelmia kehittääkseen mikrorahoitusta Euroopassa ja antaakseen mahdollisuuden luoton saamiseen henkilöille ja joillekin yrityksille, joiden on vaikea saada tavanomaista luottoa.

SÄÄDÖKSET

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) N:o 283/2010/EU, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2010, eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1296/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (EaSI-ohjelma) ja eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta annetun päätöksen N:o 283/2010/EU muuttamisesta.

TIIVISTELMÄ

Mikrorahoitus tarkoittaa takauksia, mikroluottoja (enintään 25 000 euroa) sekä oman pääoman ehtoista ja oman pääoman luonteista rahoitusta, joka myönnetään henkilöille ja mikroyrityksille, joiden on vaikea saada luottoa. Ensimmäinen eurooppalainen väline tämän tyyppisen rahoituksen kehittämiseksi EU:ssa luotiin vuonna 2010 (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 283/2010/EU eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta).

Tämä väline, jonka budjetti oli 100 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana (2010-2013), suunniteltiin, jotta seuraavat kohderyhmät voisivat saada mikrorahoitusta aiempaa helpommin:

  • työttömät, henkilöt, jotka ovat vaarassa menettää työpaikkansa, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt, henkilöt, joita uhkaa sosiaalinen syrjäytyminen, ja haavoittuviin ryhmiin kuuluvat henkilöt, jotka haluavat käynnistää oman mikroyrityksen tai kehittää sitä
  • mikroyritykset, erityisesti sellaiset, jotka työllistävät edellisessä kohdassa lueteltuja henkilöitä.

Tämä aloite on sisällytetty kaudelle 2014-2020 työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan Euroopan unionin ohjelman (EaSI - asetus (EU) N:o 1296/2013) mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkoon, joka seuraa Progress-mikrorahoitusvälinettä. Tämän lohkon budjetti on 21 prosenttia maailmanlaajuisesta EaSI-talousarviosta eli 193 miljoonaa euroa seitsemän vuoden aikana.

Tämän uuden välineen ansiosta kohdeväestöryhmät ja yritykset eivät ainoastaan saa mikrorahoitusta aiempaa helpommin, vaan sen tavoitteena on lisäksi

  • kehittää mikroluottojen tarjoajien institutionaalisia valmiuksia
  • helpottaa sellaisten yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen saantia, joiden vuotuinen liikevaihto tai vuotuinen tase ei ylitä 30:tä miljoonaa euroa, asettamalla niiden saataville omaa pääomaa ja oman pääoman luonteista pääomaa sekä luottovälineitä ja avustuksia enintään 500 000 euron arvosta.

Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkoon voivat osallistua julkiset ja yksityiset elimet, jotka on perustettu EU-jäsenvaltioissa, EFTA-maissa ja ehdokasmaissa (tai mahdollisissa ehdokasmaissa), sillä edellytyksellä, että ne tarjoavat mikrorahoitusta henkilöille ja mikroyrityksille tai rahoitusta yhteiskunnallisille yrityksille. EU:n tuki tulee pääasiassa rahoitusvälineiden kautta, jotka on annettu unionin varainhoitoasetuksissa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 283/2010/EU

8.4.2010

-

EUVL L 87, 7.4.2010

Asetus (EU) N:o 1296/2013

21.12.2013

-

EUVL L 347, 20.12.2013

Viimeisin päivitys 09.06.2014

Top