Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppa 2020: Euroopan unionin kasvu- ja työllisyysstrategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurooppa 2020: Euroopan unionin kasvu- ja työllisyysstrategia

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM(2010) 2020 lopull.) – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia

EUROOPPA 2020 -STRATEGIAN TARKOITUS

Eurooppa 2020 -strategian tarkoitus on varmistaa, että Euroopan unionin (EU) talouden elpymistä talous- ja finanssikriisistä on tukemassa uudistuksia, jotta voidaan rakentaa vahva peruste kasvulle ja työpaikkojen luonnille vuoteen 2020 mennessä. Strategia keskittyy EU:n talouden rakenteellisiin heikkouksiin sekä taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin ottaen huomioon pidemmän aikavälin haasteet: globalisaation, resursseihin kohdistuvat paineet ja ikääntymisen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Eurooppa 2020 -strategian avulla EU:n on määrä saavuttaa kasvu, joka on
  • älykästä ja perustuu osaamisen ja innovoinnin kehittämiseen
  • kestävää ja perustuu vihreämpään, resurssitehokkaampaan ja kilpailukykyisempään talouteen
  • osallistavaa ja tähtää työllisyyden sekä sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseen.
 • EU on asettanut itselleen useita tavoitteita, jotta tämä päämäärä saavutetaan vuoteen 2020 mennessä:
  • nostetaan 20–64-vuotiaiden työllisyysaste vähintään 75 prosenttiin
  • EU:n bruttokansantuotteesta 3 prosenttia investoidaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan
  • kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 20 prosenttia, uusiutuvien energialähteiden osuutta kasvatetaan 20 prosenttiin ja energiatehokkuutta lisätään 20 prosenttia
  • koulunkäynnin keskeyttävien osuutta supistetaan alle 10 prosenttiin ja vähintään 40 prosenttia suorittaa korkea-asteen tutkinnon
  • köyhyysuhan tai sosiaalisen syrjäytymisen uhan alla elävien määrää vähennetään 20 miljoonalla.
 • Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita tukee myös seitsemän lippulaivahanketta, jotka on toteutettava sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa: innovaatiounioni , nuoret liikkeellä , Euroopan digitaalistrategia , resurssitehokas Eurooppa , globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka , uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma sekä Euroopan köyhyydentorjuntafoorumi.
 • Euroopan unionin tasolla sisämarkkinat, EU:n budjetti ja Euroopan ulkopolitiikka ovat lisävälineitä, joilla Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet voidaan saavuttaa.

Strategian käyttöönotto EU-ohjausjakson aikana

 • Eurooppa 2020 -strategia otetaan käyttöön EU-maissa ja unionissa talouspolitiikan laajoilla suuntaviivoilla (neuvoston suositus (EU) 2015/1184) ja EU-maissa työllisyyden suuntaviivoilla (neuvoston päätös (EU) 2015/1848).
 • EU-maita on kehotettu muuttamaan Eurooppa 2020 -tavoitteet kansallisiksi tavoitteiksi. Joka vuosi huhtikuussa ne julkaisevat kansalliset uudistusohjelmat toimista, joihin on ryhdytty näiden kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Komissio on vastuussa strategian seurannasta. Se esittää vuotuisen kasvukatsauksen, arvioi EU-maiden uudistusuohjelmat ja laatii erityiset suositukset jokaiselle maalle.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (KOM(2010) 2020lopullinen, 3.3.2010)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua edistävän Eurooppa 2020 -strategian arviointi (COM(2014) 130 final/2, 5.3.2014)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille: Vakauden, kasvun ja työllisyyden edistäminen (COM (2012) 299final, 30.5.2012)

Brysselissä 25.–26.3.2010 pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmät

Neuvoston suositus (EU) 2015/1184, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2015, jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista (EUVL L 192, 18.7.2015, s. 27–31)

Neuvoston päätös (EU) 2015/1848, annettu 5 päivänä lokakuuta 2015, jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista vuodelle 2015 (EUVL L 268, 15.10.2015, s. 28–32)

Viimeisin päivitys: 07.02.2017

Top