Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kehittäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kehittäminen

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla voidaan edistää Euroopan unionin (EU) talouden elpymistä ja kestävää kehitystä. Julkisen ja yksityisen sektorin kapasiteetin ja pääomien yhdistäminen on talouskriisin yhteydessä olennaisen tärkeää. Komissio esittelee kumppanuuksien perustamista haittaavia esteitä ja keinoja kumppanuuksien kannustamiseksi.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 19 päivänä marraskuuta 2009, yksityisten ja julkisten investointien lisäämisestä elpymisen ja pitkän aikavälin rakennemuutoksen edistämiseksi: julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kehittäminen [KOM(2009) 615 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ovat Euroopan unionin (EU) edistämiä innovatiivisia rahoitusratkaisuja. Niillä voidaan erityisesti

 • helpottaa rajat ylittäviä infrastruktuureita ja julkisia palveluja koskevien hankkeiden ja muiden yleisen edun mukaisten hankkeiden toteuttamista
 • jakaa niitä taloudellisia riskejä ja vähentää niitä infrastruktuurikustannuksia, jotka yleensä lankeavat kokonaisuudessaan julkisen sektorin maksettaviksi
 • edistää kestävää kehitystä, innovointia sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa kilpailuttamalla ja sitouttamalla yksityisiä yrityksiä
 • kasvattaa eurooppalaisten yritysten markkinaosuuksia EU:n ulkopuolisten maiden julkisissa hankinnoissa.

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet EU:ssa

Kumppanuuksissa on noudatettava EU:n säännöksiä, jotka koskevat

 • sisämarkkinoiden toimintaa
 • vakaus- ja kasvusopimusta
 • julkisia hankintoja ja palveluja koskevia käyttöoikeussopimuksia koskevaa yhteisön lainsäädäntöä
 • kilpailusääntöjä, mikäli julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksissa harjoitetaan liiketoimintaa.

EU voi osallistua julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien rahoittamiseen. Jäsenvaltioiden julkiset ja yksityiset toimijat voivat saada rahoitusta

 • rakennerahastoista, jotka liitetään julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin samalla tavalla kuin aloitteet JASPER, JESSICA ja JEREMIE
 • Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan investointirahaston (EIR) varoista. EIP on myös perustanut eurooppalaisen asiantuntijakeskuksen (EPEC) (EN) auttamaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien muodostamista
 • Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T-verkon) rahoitusvälineistä, joilla edistetään yksityisiä rahoitusosuuksia, riskipääomaa ja pankkilainojen myöntämistä
 • tutkimuksen ja kehittämisen seitsemännestä puiteohjelmasta ja yhteisestä teknologia-aloitteesta.

EU ehdottaa myös, että rahoituksessa käytetään seuraavia innovointiin tarkoitettuja välineitä:

 • riskinjakorahoitusväline (DE) (EN) (FR), jonka komissio ja EIP ovat perustaneet lainansaannin helpottamiseksi. Talouden elvytyssuunnitelman mukaan se on pantava nopeasti täytäntöön
 • kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP) välineet, joilla tuetaan tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin aloille muodostettavia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia.

EU:n ulkopuolelle perustettavat julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet

Tällaisia kumppanuuksia voidaan muodostaa laajentumisstrategian ja ulkosuhdeyhteistyötä koskevien toimien perusteella. EU rahoittaa myös energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävää maailmanlaajuista rahastoa – kansainvälistä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta, joka on tarkoitettu kehitysmaiden sijoittajille.

EU parantaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien avoimuutta ja toimintaa myös kansainvälisten kauppasuhteidensa yhteydessä.

Esteet julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien perustamiselle

Talouskriisi on heikentänyt rahoituksen saantia seuraavista syistä:

 • luottokustannukset ovat kohonneet
 • pankkilainojen maturiteetit ovat lyhentyneet luottojen keston lyhentämiseksi
 • julkisten hankintaprosessien alkuvaiheessa ei ole riittävästi rahoitusta.

Näiden syiden vuoksi komissio on ehdottanut, että luodaan tilapäiset yhteisön puitteet valtiontukitoimenpiteille rahoituksen saatavuuden turvaamiseksi talouskriisissä.

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien perustaminen edellyttää usein

 • huomattavia taloudellisia resursseja
 • asiantuntemusta ja erityiskoulutusta julkisella sektorilla
 • monimutkaisia rahoitusjärjestelyjä
 • viranomaisten pitkäaikaista sitoutumista.

Teknisen innovoinnin alalla toimivat julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ovat olennaisen tärkeitä EU:n kilpailukyvylle. Komission on määrä laatia niitä koskeva säännöstö, jolla

 • helpotetaan niiden luomista ja varmistetaan julkisten ja yksityisten toimijoiden välinen riskin- ja tehtävänjako
 • taataan rahoituksen saanti avustusten, julkisten hankintojen tai investointien välityksellä.

EU:n toteuttamat toimet

Talouskriisi vaikuttaa kielteisesti julkiseen talouteen ja hankkeisiin, joihin tarvitaan pitkäaikaisia investointeja. Talouden elvytyssuunnitelman yhteydessä komissio aikookin toteuttaa viisi erityistointa vuonna 2010 edistääkseen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien perustamista:

 • perustetaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden sisäinen keskustelu- ja tiedonvaihtoryhmä
 • lisätään saatavilla olevia taloudellisia resursseja EU:n nykyisten rahoitusvälineiden avulla ja luomalla erityisiä rahoitusvälineitä
 • huolehditaan siitä, että julkisia ja yksityisiä hallintoelimiä kohdellaan yhdenvertaisesti, kun EU:n myöntää rahoitusta
 • edistetään innovointia varsinkin antamalla EU:lle lupa osallistua yksityisoikeudellisiin yhteenliittymiin ja investoida suoraan hankkeisiin
 • laaditaan uusi oikeudellinen väline, joka koskee yksityiselle sektorille myönnettyjä julkisten palvelujen käyttöoikeussopimuksia.

Komission on myös arvioitava useita lisätoimenpiteitä vuoden 2011 loppuun mennessä. Ne koskevat

 • EU:n rahoitusvälineiden soveltamisalan laajentamista
 • julkisten palvelujen käyttöoikeussopimuksia koskevan aloitteen vaikutuksenarvioinnin loppuun saattamista
 • kirjanpitokäytäntöjen parantamista
 • erityisasiantuntemuksen ja -osaamisen levittämistä
 • tieto- ja viestintätekniikan sekä innovoinnin edistämistä.

See also

 • Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston internetsivusto julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista (DE) (EN) (FR)

Viimeisin päivitys 15.04.2010

Top