Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sopimus Euroopan talousalueesta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sopimus Euroopan talousalueesta

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 94/1/EHTY, EY Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen tekemisestä

Sopimus Euroopan talousalueesta

TIIVISTELMÄ

SOPIMUKSEN TARKOITUS

  • Sopimuksen avulla luotiin alue, jossa ihmisten, palveluiden, tavaroiden ja pääoman liikkuvuus on vapaata 31:ssä Euroopan maassa.
  • Sopimuksen päämääränä on edistää jatkuvaa ja hallittua kaupan sekä taloudellisten suhteiden vahvistamista näiden maiden välillä.
  • Sopimukseen kuuluvat kaikki 28 EU-maata ja kolme neljästä Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maasta – Islanti, Liechtenstein ja Norja.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Yhteiselimet

Sopimuksen avulla luotiin useita ETA:n yhteiselimiä, jotka muistuttavat suuressa määrin EU:n toimielimiä:

Tämän lisäksi

  • EFTA:n valvontaviranomainen varmistaa, että Islanti, Liechtenstein ja Norja pitävät kiinni ETA-sopimuksen mukaisista velvollisuuksistaan; Euroopan komissiolla on samanlainen rooli suhteessa EU-maihin
  • EFTA:n tuomioistuin käsittelee tapauksia, jotka EFTA:n valvontaviranomainen on nostanut EFTA-maata vastaan liittyen ETA:n sääntöjen käyttöönottoon, soveltamiseen tai tulkintaan, aivan kuten Euroopan unionin tuomioistuin toimii EU-maiden suhteen.

Kuinka EU:n lainsäädännöstä tulee ETA:n lainsäädäntöä?

  • EFTA-maat eivät ole muodollisesti mukana EU:n lainsäädäntömenettelyssä. Ne voivat kuitenkin osallistua valmisteleviin toimiin ja esittää huomautuksia.
  • Kun EU hyväksyy lainsäädännön, kolme EFTA-maata arvioi, liittykö säädös ETA:han. Jos kaikki kolme maata ovat tästä yksimielisiä, luonnos sekakomitean päätöksestä valmistellaan EFTA:n sihteeristössä ja tarvetta ETA-sopimuksen muuttamiseksi arvioidaan.
  • Tämän jälkeen komissio hyväksyy sekakomitean päätöksen tai, mikäli siinä on merkittäviä muutoksia, päätös toimitetaan neuvoston hyväksyttäväksi.
  • EFTA:n sihteeristö ja Euroopan ulkosuhdehallinto tarkistavat tämän jälkeen päätöksen hyväksymisajankohdan ETA:n sekakomitealta.

EU-ohjelmiin ja -organisaatioihin osallistuminen

  • Kolme EFTA-maata osallistuu moniin EU-ohjelmiin ja -organisaatioihin. Kun osallistumisesta on päätetty, kyseinen ohjelma sisällytetään ETA-sopimukseen ja maat sitoutuvat osallistumaan toimintakuluihin.

Taloudelliset näkymät

Sopimuksen mukaisesti EFTA:n jäsenmaat osallistuvat taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen ETA-alueilla – tästä hyötyy 16 EU-maata tällä hetkellä. Kyseisiä ETA-maksuosuuksia rahoittavat yhteisesti Islanti, Liechtenstein ja Norja, joista kukin osallistuu kokonsa ja varallisuutensa mukaan.

Sen lisäksi, että nämä kolme EFTA-maata osallistuu EU-ohjelmien toimintamenoihin, ne maksavat myös komission hallintokuluja (esimerkiksi toimistotilat, kokoukset ja niin edelleen).

TAUSTAA

ETA-sopimus allekirjoitettiin vuonna 1992 silloisten 12 EU-maan ja kuuden EFTA-maan välillä: Itävalta, Suomi, Islanti, Liechtenstein, Norja, Ruotsi ja Sveitsi, vaikka Sveitsi päätti myöhemmin jäädä sopimuksen ulkopuolelle. Sopimus tuli voimaan vuonna 1994. Vuonna 1995 kolme EFTA-maata (Itävalta, Suomi ja Ruotsi) liittyi EU:hun. Sopimusta on mukautettu vaiheittain, kun 10 maata liittyi EU:n jäseneksi vuonna 2004, kaksi maata vuonna 2007 ja viimeksi Kroatian liittymisen yhteydessä vuonna 2013.

Lisätietoja:

SÄÄDÖS

94/1/EHTY, EY: Neuvoston ja komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 1993, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välisen Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen tekemisestä (EYVL L 1, 3.1.1994, s. 1)

Sopimus Euroopan talousalueesta – Päätösasiakirja – Yhteiset julistukset - Yhteisön hallitusten ja Euroopan vapaakauppaliiton maiden julistukset – Järjestelyt – Yhteisesti hyväksytty pöytäkirjamerkintä – Yhden tai useamman Euroopan talousalueen sopimusosapuolen julistukset (EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3-522)

Peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 24.05.2016

Top