Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Työmarkkinaosapuolten alakohtainen vuoropuhelu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Työmarkkinaosapuolten alakohtainen vuoropuhelu

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 98/500/EY Euroopan tason työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun edistämisestä

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Sillä luodaan pohja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävien alakohtaisten neuvottelukomiteoiden perustamiselle EU:n eri toiminta-aloilla. Komiteoissa työnantajien ja työntekijöiden edustajat (nk. työmarkkinaosapuolet) voivat kokoontua keskustelemaan toimintapolitiikan kehityssuunnista. Ne ovat osa laajempaa Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua*, joka kuuluu olennaisesti EU:n sosiaaliseen malliin ja hallintotapaan.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Alakohtaisia neuvottelukomiteoita perustetaan aloille, joilla kyseisen alan työntekijä- ja työnantajajärjestöt yhdessä ilmaisevat halunsa osallistua Euroopan tason vuoropuheluun. Näiden järjestöjen on täytettävä seuraavat edellytykset:
  • ne edustavat talouden eri aloja, kuten pankkitoimintaa tai maataloutta
  • ne muodostuvat järjestöistä, jotka on tunnustettu kansallisen tason työmarkkinaosapuoliksi
  • niillä on valtuudet neuvotella sopimuksista ja
  • ne edustavat useiden EU-maiden työmarkkinaosapuolia
  • niiden rakenne ja resurssit mahdollistavat tehokkaan osallistumisen työskentelyyn EU:n tasolla.
 • Jokainen komitea
  • neuvottelee EU:n kehityssuunnista, joilla on yhteiskunnallisia vaikutuksia sen edustamalla alalla
  • kehittää ja edistää työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa
  • muodostuu enintään 66 jäsenestä, joihin kuuluu yhtä monta työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajaa
  • vahvistaa yhdessä Euroopan komission kanssa työjärjestyksensä
  • kokoontuu vähintään kerran vuodessa
  • valitsee puheenjohtajakseen joko työnantaja- tai työntekijäjärjestöjen tai komission edustajan
  • tarkastelee säännöllisesti toimintaansa yhdessä komission kanssa.
 • Alakohtaiset neuvottelukomiteat korvaavat aiemmat työmarkkinaosapuolten alakohtaisen yhteistyön muodot.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 20. toukokuuta 1998 alkaen.

TAUSTAA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 152 artiklan mukaan EU sitoutuu tukemaan Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua niiden itsenäisyyttä kunnioittaen.

Vuodesta 1998 lähtien komissio on perustanut yli 40 työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävää alakohtaista neuvottelukomiteaa. Niiden piiriin kuuluu noin 150 miljoonaa EU:n työntekijää esimerkiksi eri liikennemuotojen, maatalouden, rakennusteollisuuden, kaupan, julkisten palvelujen, kone- ja laiterakennuksen, hotelli- ja ravintolatoiminnan sekä pankkitoiminnan aloilla.

Vuoropuhelun ansiosta on tehty noin 900 oikeudelliselta asemaltaan erilaista sopimusta.

Lisätietoja löytyy työmarkkinaosapuolten alakohtaista vuoropuhelua käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

KESKEINEN TERMI

* Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu: keskustelut, kuulemiset, neuvottelut ja yhteiset toimet, joihin osallistuu molempien työmarkkinaosapuolten (työnantajien ja työntekijöiden) edustajia.

SÄÄDÖS

Komission päätös 98/500/EY, tehty 20 päivänä toukokuuta 1998, Euroopan tason työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävien alakohtaisten neuvottelukomiteoiden perustamisesta (EYVL L 225, 12.8.1998, s. 27–28)

Komission päätökseen 98/500/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu vain dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Euroopan työmarkkinaosapuolten alakohtaisen vuoropuhelun toimivuudesta ja mahdollisuuksista (SEC(2010) 964 final, 22.7.2010)

Viimeisin päivitys: 23.05.2016

Top