Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettely – eurooppalainen yritysneuvosto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettely – eurooppalainen yritysneuvosto

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/38/EY — eurooppalaisen yritysneuvoston perustaminen (tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettely yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä)

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on taata tiedottamista* ja kuulemista* koskevat oikeudet ylikansallisissa kysymyksissä yhteisönlaajuisissa* yrityksissä (joissa on vähintään 1 000 työntekijää) tai yritysryhmissä*. Tämä saavutetaan perustamalla eurooppalainen yritysneuvosto tai muilla asianmukaisilla menettelyillä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Eurooppalaisen yritysneuvoston kautta yrityksen johto tiedottaa ja kuulee työntekijöitä rajatylittävällä tasolla toiminnan kehityksestä ja merkittävistä päätöksistä, jotka voivat vaikuttaa siihen.
  • Keskushallinnon vastuulla on huolehtia tietojen toimittamisesta neuvottelujen aloittamiseksi eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai tiedotus- ja kuulemismenettelyjen aloittamisesta.
  • Täytäntöönpanojärjestelyistä sovitaan keskushallinnon ja erityiseen neuvotteluryhmään kuuluvien työntekijöiden edustajien välillä.
  • Työntekijöiden edustajat tai heitä mahdollisesti avustavat asiantuntijat eivät saa ilmaista heille nimenomaisesti luottamuksellisina annettuja tietoja kolmannelle osapuolelle.
  • Eurooppalaisen yritysneuvoston jäsenillä on oltava tarvittavat valmiudet käyttää lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia. Tähän sisältyy työntekijöiden koulutus ilman palkanmenetystä.
  • Alun perin EU-maat saattoivat säätää, että lainsäädäntöä ei sovelleta kauppalaivastojen miehistöön. Ne kuitenkin otettiin mukaan lokakuussa 2015 hyväksytyssä muutoksessa (direktiivi (EU) 2015/1794).

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Se tuli voimaan 5. kesäkuuta 2009. EU-maiden tuli sisällyttää se kansalliseen lainsäädäntöönsä 5. kesäkuuta 2011 mennessä.

TAUSTAA

Vuonna 2016 komission yksiköt selvittävät direktiivin 2009/38/EY toimeenpanon vaikutuksia, erityisesti direktiiviin 94/45/EY (alkuperäinen eurooppalaisista yritysneuvostoista annettu lainsäädäntö, jonka direktiivi 2009/38/EY korvasi) tehdyistä muutoksista johtuvia vaikutuksia.

KESKEISET TERMIT

* Tiedottaminen: työnantaja toimittaa työntekijöiden edustajille tiedot, jotta näillä on mahdollisuus perehtyä käsiteltävään asiaan ja tarkastella sitä.

* Kuuleminen: vuoropuhelua ja näkemystenvaihtoa työntekijöiden edustajien ja keskushallinnon välillä.

* Yhteisönlaajuinen yritys: yritys, jolla on vähintään 1 000 työntekijää EU-maissa ja vähintään kahdessa eri EU-maassa kussakin vähintään 150 työntekijää.

* yhteisönlaajuinen yritysryhmä: yritystyhmä, jolla on yhteensä vähintään 1 000 työntekijää, kaksi ryhmän jäsenyritystä eri EU-maissa ja vähintään 150 työntekijää kahdessa EU-maassa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/38/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 122, 16.5.2009, s. 28–44)

Direktiiviin 2009/38/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1794, annettu 6 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY ja 2002/14/EY sekä neuvoston direktiivien 98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden osalta (EUVL L 263, 8.10.2015, s. 1–5)

Viimeisin päivitys: 18.01.2016

Top