Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poikkeukselliset kaupan toimenpiteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Poikkeukselliset kaupan toimenpiteet

Länsi-Balkanin maiden ja alueiden osalta vahvistettujen Euroopan unionin (EU) poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden ansiosta lähes kaikkia näistä maista peräisin olevia tuotteita voidaan tuoda EU:hun vapaasti, ilman tullimaksuja ja määrällisiä rajoituksia. Tämä kauppapoliittinen järjestely edistää Länsi-Balkanin vakautus- ja assosiaatioprosessia.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1215/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille (kodifioitu toisinto).

TIIVISTELMÄ

Länsi-Balkanin maihin sovelletaan poikkeuksellisia kaupan toimenpiteitä, jotka koskevat niiden tavaroiden tuontia Euroopan unioniin (EU). Länsi-Balkanin maat ja alueet ovat mukana vakautus- ja assosiaatioprosessissa.

Poikkeuksellisia kaupan toimenpiteitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2010.

Tullietuudet

Tuotteita, jotka ovat peräisin Albaniasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Kosovosta, Kroatiasta, Montenegrosta ja Serbiasta tuodaan Euroopan unioniin ilman tullimaksuja * tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja ja ilman määrällisiä rajoituksia * tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä.

Eräisiin maataloustuotteisiin sovelletaan lisäksi tullietuuksia.

Myöntämisedellytykset

Voidakseen hyötyä tullietuustoimenpiteistä kyseisten maiden ja alueiden on

 • noudatettava alkuperätuotteen määritelmää, josta on säädetty asetuksessa (ETY) N:o 2454/93, jonka mukaan tuotteiden täytyy olla täysin kyseisissä maissa tai kyseisillä alueilla valmistettuja tai siellä riittävästi jalostettuja
 • sitouduttava siihen, että ne eivät lisää EU:sta tuotuihin tuotteisiin sovellettavien maksujen määrää tai rajoituksia
 • torjuttava petoksia tekemällä EU:n kanssa hallinnollista yhteistyötä.

Edunsaajien on myös sitouduttava tehokkaisiin talousuudistuksiin ja yhteistyöhön muiden vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvien maiden kanssa, erityisesti perustamalla alueelle vapaakauppa-alueen.

Komissio voi lykätä kokonaan tai osittain tullietuuksien soveltamisen, jos jokin maa ei noudata sen asettamia velvoitteita.

Maa- ja kalataloustuotteet

Tiettyihin kalataloustuotteisiin ja tiettyihin viineihin sovellettavat tullit suspendoidaan liitteessä I määritellyissä rajoissa.

Bosnia ja Hertsegovinasta, Kosovosta ja Serbiasta peräisin olevien ”baby beef” -naudanlihatuotteiden tuontiin sovellettavat tullit määritellään liitteessä II. Tariffikiintiön määrä * on vuosittain yhteensä 11 475 tonnia, joka jaetaan seuraavasti:

 • 1 500 tonnia (teuraspaino) Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin oleville tuotteille
 • 9 175 tonnia (teuraspaino) Kosovon tai Serbian tullialueilta peräisin oleville tuotteille.

Bosnia ja Hertsegovinasta, Kosovosta ja Serbiasta peräisin olevien sokerialan tuotteiden tuontiin sovelletaan seuraavia vuotuisia tariffikiintiöitä:

 • 12 000 tonnia (nettopaino) Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin oleville tuotteille
 • 180 000 tonnia (nettopaino) Kosovon tai Serbian tullialueilta peräisin oleville tuotteille.

Näitä tuotteita koskevien tariffikiintiöiden yksityiskohtaiset täytäntöönpanosäännöt vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1234/2007.

Komissio voi toteuttaa suojatoimenpiteitä, jos maa- ja kalataloustuotteiden tuonti aiheuttaa vakavia häiriöitä EU:n sisämarkkinoille.

Keskeiset termit

 • Tullimaksu: maksu, joka muuttaa tuontituotteen hintaa sen nimestä tai siinä käytetystä tekniikasta riippumatta ja joka rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta.
 • Määrällinen rajoitus: kaikki kauppalainsäädäntö, joka voi rajoittaa tavaroiden tuontia määrän tai laadun perusteella (esim. tuontikiintiöt).
 • Tariffikiintiö: kauppapoliittinen toimenpide, joka mahdollistaa luopumisen kokonaan tai osittain tietyn jakson ajan tai rajoitetun määrän osalta tulleista, joita tuontitavarasta yleensä maksetaan.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo – Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1215/2009

4.1.2010 – 31.12.2010

-

EUVL L 328, 15.12.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta [KOM(2010) 54 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä]. Kyseisen ehdotuksen tarkoituksena on jatkaa Länsi-Balkanin maille myönnettyjen tullietuuksien voimassaoloa vuoteen 2015.

Menettely: 2010/0036/COD

Viimeisin päivitys 21.04.2010

Top