Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistaminen

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan komission tiedonanto (KOM(2011) 567 lopullinen) – EU:n korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamissuunnitelma

TIIVISTELMÄ

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa vahvistetaan korkeakoulutuksen keskeiset prioriteetit EU:ssa. Toimintasuunnitelman tarkoituksena on parantaa korkeakoulutusjärjestelmien mahdollisuuksia edistää Eurooppa 2020 -kasvustrategian tavoitteita.

Tiedonannon jatkotoimena Euroopan komissiolle on vuosina 2013 ja 2014 laadittu kaksi kertomusta opetuksen ja oppimisen laadun parantamisesta Euroopan korkea-asteen oppilaitoksissa sekä uusista opetus- ja oppimistavoista korkea-asteen koulutuksessa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tiedonannossa esitetään EU-maiden ja korkeakoulujen toimille viisi keskeistä tavoitetta sekä toimenpiteet, joilla EU tukee niitä.

 • 1.

  Lisätään opiskelun tuloksellisuutta – yksi Eurooppa 2020 -strategian tavoitteista on, että vuoteen 2020 mennessä 40 prosenttia nuorista suorittaa korkea-asteen tutkinnon. On myös arvioitu, että korkeatasoista tutkimusosaamista tarvitaan miljoonaan uuteen työpaikkaan.

 • Tämän saavuttamiseksi tiedonannossa annetaan seuraavat suositukset:
  • vähennetään koulunkäynnin keskeyttämistä ja houkutellaan enemmän ihmisiä korkea-asteen koulutukseen erityisesti kannustamalla ja tukemalla taloudellisesti muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvia oppilaita ja aikuisia
  • parannetaan elinkeinoelämän edellytyksiä investoida tutkimukseen ja innovointiin ja lisätään tutkimusosaamista nykyisen työvoiman keskuudessa
  • kehitetään tutkijoille selkeitä väyliä, joiden kautta korkea-asteen koulutukseen voi edetä ammatillisesta ja muun tyyppisestä koulutuksesta ja tiedemaailman ulkopuolelta.

Vuonna 2015 julkaistiin tutkimus korkea-asteen koulutuksen loppuun suorittaneiden ja keskeyttäneiden määrästä eri puolilla Eurooppaa.

 • 2.

  Parannetaan korkea-asteen koulutuksen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta

 • Tiedonannossa annetaan seuraavat suositukset:
  • mukautetaan opintosuunnitelmat, tutkijakoulutus mukaan luettuna, työmarkkinoiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin laatimalla taito- ja kasvuennusteita sekä edistämällä työnantajien ja työmarkkinalaitosten osallistumista opinto-ohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen
  • hyödynnetään uusita teknologioita tutkimusmenetelmien tehostamisessa sekä joustavammassa ja henkilökohtaisiin tarpeisiin räätälöidyssä opetuksessa (esim. sähköinen opiskelu)
  • parannetaan työskentelyoloja muun muassa tarjoamalla ammatillista jatkokoulutusta ja ottamalla käyttöön kannustimia, joilla oppilaitoksia palkitaan huipputason opetuksesta ja tutkimuksesta, jotta voidaan houkutella ja pitää alueella korkealaatuista opetus- ja tutkimushenkilöstöä.
 • 3.

  Edistetään liikkuvuutta ja rajatylittävää yhteistyötä – Euroopan korkeakoulutusalueen ministerit ovat sopineet tavoitteesta lisätä ulkomaan opinto- tai harjoittelujakson suorittavien opiskelijoiden määrä 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

 • Tämän saavuttamiseksi tiedonannossa annetaan seuraavat suositukset:
  • sisällytetään liikkuvuus järjestelmällisesti opinto-ohjelmiin
  • parannetaan tutkintotodistusten ja opintosuoritusten tunnustamista tai apurahojen siirrettävyyttä käyttämällä johdonmukaisesti ja vertailukelpoisella tavalla ECTS:ää ja tutkintotodistuksen liitettä sekä linkittämällä tutkinnot eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen
  • parannetaan ulkomailta tulevien opiskelijoiden, tutkijoiden ja opettajien pääsyä, työskentelyoloja ja edistymismahdollisuuksia.
 • 4.

  Vahvistetaan koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation toisiinsa yhdistävää osaamiskolmiota

 • Tiedonannossa annetaan seuraavat suositukset:
  • kannustetaan viranomaisten toimenpiteillä korkea-asteen oppilaitosten ja yritysten välisiä kumppanuuksia seuraavasti:
   • otetaan käyttöön alueelliseen kehittämiseen liittyviä palkkiojärjestelmiä ja kannustimia
   • tehdään monialaista yhteistyötä
   • tehdään organisaatioiden välistä yhteistyötä
   • vähennetään lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia esteitä julkisen ja yksityisen sektorin välisiltä kumppanuuksilta
  • parannetaan korkea-asteen oppilaitosten valmiuksia käyttää tutkimustuloksia ja innovatiivisia toimintatapoja koulutustarjonnassaan yrittäjätaitojen, luovuuden ja innovoinnin kehittämiseksi.
 • 5.

  Tehostetaan hallinnointia ja parannetaan rahoitusta

 • Tiedonannossa annetaan seuraavat suositukset:
  • parannetaan korkea-asteen koulutukseen tehtävien julkisten investointien kustannustehokkuutta käyttämällä tuloksiin perustuvia rahoitusjärjestelmiä, joissa on mukana kilpailullisia elementtejä
  • lisätään korkea-asteen koulutukseen tehtäviä investointeja monipuolistamalla rahoituslähteitä ja tarjoamalla vaihtoehtoisia lähteitä, kuten yksityistä rahoitusta
  • investoidaan ammattimaiseen johtajuuteen
  • lisätään rahoitus- ja hallintojärjestelmien joustavuutta, jotta lisätään korkea-asteen oppilaitosten autonomiaa ja annetaan niiden määrittää itse strategiset linjauksensa.

EU:n toimenpiteet

EU aikoo tukea kansallisten viranomaisten näillä viidellä alalla toteuttamia toimia

Komission toimet:

 • autetaan opiskelijoita tekemään tietoon perustuvia valintoja viidessä tavoitteessa saavutettuihin tuloksiin perustuvan korkeakoulujen luokitteluvälineen (U-Multirank) avulla
 • parannetaan opintojen tunnustamista ulkomailla tehostamalla eurooppalaista opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmää (ECTS)
 • otetaan käyttöön toisessa EU-maassa maisterin tutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintolainojen takausjärjestelmä (Master Loan Erasmus+)
 • otetaan käyttöön strateginen innovaatio-ohjelma
 • tehdään harjoittelujen laatukehystä koskeva ehdotus ja luodaan Euroopassa tarjolla olevien harjoittelumahdollisuuksien keskitetty foorumi
 • kehitetään korkea-asteen koulutusalan vuorovaikutusta unionin ulkopuolisten maiden kanssa (ks. vuonna 2013 julkaistu tiedonanto ”Eurooppalainen korkea-asteen koulutus maailmassa”)
 • muutetaan opiskelijoita ja tutkijoita koskevia direktiivejä, jotta EU houkuttelisi enemmän tutkijoita.

TAUSTAA

Lisätietoja:

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Tukea kasvulle ja työllisyydelle – Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamissuunnitelma (KOM(2011) 567 lopullinen, 20.9.2011)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen: ratkaiseva osa Eurooppa 2020 -strategiaa (KOM(2011) 18 lopullinen, 31.1.2011)

Neuvoston suositus, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011, koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävistä politiikoista (EUVL C 191, 1.7.2011, s. 1–6)

Neuvoston päätelmät koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämisestä ja menestyksellisen koulunkäynnin edistämisestä (EUVL C 417, 15.12.2015, s. 36–40)

Viimeisin päivitys: 14.06.2016

Top