Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nuorisoalan eurooppalainen yhteistyö vuosina 2010-2018

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nuorisoalan eurooppalainen yhteistyö vuosina 2010-2018

Nuorisoalan eurooppalaisessa yhteistyössä vuosina 2010-2018 pyritään parantamaan Euroopan unionin maiden yhteistyötä parempien mahdollisuuksien tarjoamisessa nuorille.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätöslauselma, annettu 27 päivänä marraskuuta 2009, nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistetuista puitteista (2010-2018) (EUVL C 311, 19.12.2009, s. 1-11)

TIIVISTELMÄ

Nuorisoalan eurooppalaisessa yhteistyössä vuosina 2010-2018 pyritään parantamaan Euroopan unionin maiden yhteistyötä parempien mahdollisuuksien tarjoamisessa nuorille.

MITÄ EU:N NUORISOALAN YHTEISTYÖ PITÄÄ SISÄLLÄÄN?

Vuonna 2009 hyväksytyssä neuvoston päätöslauselmassa esitetään nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistetut puitteet vuosille 2010-2018. Se on jatkoa ensimmäisille puitteille, jotka hyväksyttiin vuonna 2002 vuosille 2002-2009.

Uudistettujen puitteiden tai EU:n nuorisostrategian tärkeimpänä tavoitteena on tehostaa jo olemassa olevaa yhteistyötä ja toimintaa ja tarjota enemmän hyötyä EU:n nuorille.

Strategian kaksi päätavoitetta ovat seuraavat:

  • luodaan kaikille nuorille enemmän ja yhtäläisiä mahdollisuuksia koulutuksessa ja työmarkkinoilla
  • edistetään nuorten aktiivista osallistumista yhteiskuntaan.

Nämä tavoitteet on täytettävä edistämällä nuorten ja päätöksentekijöiden välistä vuoropuhelua, jotta lisätään aktiivista kansalaisuutta, edistetään sosiaalista osallisuutta ja varmistetaan nuorten osallistuminen EU:n politiikkojen laatimiseen.

Tässä tarkoituksessa edistetään nuoriin kohdennettuja erityisaloitteita ja valtavirtaistamisaloitteita seuraavilla kahdeksalla toiminta-alalla:

  • koulutus ja ammatillinen koulutus
  • työllisyys ja yrittäjyys
  • terveys ja hyvinvointi
  • nuorten osallistuminen EU:n demokratiaprosessiin ja yhteiskuntaan erityisessä EU:n jäsennellyssä vuoropuhelussa (jossa keskitytään vuosina 2014-2015 nuorten vaikutusmahdollisuuksiin)
  • vapaaehtoistoiminta
  • sosiaalinen osallisuus
  • nuoriso ja maailma: autetaan nuoria osallistumaan EU:n ulkopuoliseen toimintaan tai toimimaan enemmän aloilla, jotka liittyvät esimerkiksi ilmastonmuutokseen, kansainväliseen yhteistyöhön ja ihmisoikeuksiin
  • luovuus ja kulttuuri.

EU-maiden ja komission rooli

Euroopan komissiota ja EU-maita pyydetään toteuttamaan toimenpiteitä, joilla edistetään nuorisostrategian tavoitteiden saavuttamista. Näiden alojen toiminnassa on sovellettava avointa koordinointimenetelmää, joka edellyttää EU-mailta poliittista tahtoa ja erityisiä työmenetelmiä.

Tärkeimmät välineet EU:n nuorisostrategian täytäntöönpanossa ovat EU-maiden välinen vastavuoroinen oppiminen, näyttöön perustuva lähestymistapa, seuranta ja raportointi, nuorten kanssa käytävä vuoropuhelu sekä Erasmus+-ohjelman kaltaisten EU:n ohjelmien hyödyntäminen.

Lisäksi EU:n nuorisostrategialla kannustetaan ottamaan nuorisokysymykset asianmukaisesti huomioon myös muilla nuorten elämään vaikuttavilla politiikanaloilla. Nuorisotyöllisyys (nuorisotakuu mukaan luettuna) sekä sosiaalinen osallisuus (köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi) ovat tyypillisiä esimerkkejä näistä politiikanaloista.

Lisätietoja on saatavana Euroopan komission nuorisoportaalissa ja EU:n nuorisostrategiaa käsittelevällä verkkosivustolla. Katso myös EU:n nuorisoraportti 2015.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, annettu 20 päivänä toukokuuta 2014, katsauksesta jäsenneltyä vuoropuhelua koskevaan prosessiin, johon sisältyy nuorten sosiaalinen osallisuus (EUVL C 183, 14.6.2014, s. 1-4)

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, annettu 20 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin nuorisoalan työsuunnitelmasta vuosiksi 2014-2015 (EUVL C 183, 14.6.2014, s. 5-11)

Viimeisin päivitys: 22.09.2015

Top