Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maahanmuuttajataustaisten lasten koulutus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maahanmuuttajataustaisten lasten koulutus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston päätelmät – maahanmuuttajataustaisten lasten koulutus

PÄÄTELMIEN TARKOITUS

 • Asiakirjassa määritellään, mitä asioita on otettava huomioon niiden lasten koulutuksessa, joilla on maahanmuuttajatausta*. Tämä on tärkeää, jotta voidaan luoda yhtenäinen yhteiskunta ja jotta yksilöt voivat kasvaa aktiivisiksi ja menestyviksi kansalaisiksi ja kehittää kaikkia kykyjään.
 • Asiakirjassa kehotetaan jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota toteuttamaan erilaisia toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Koulutuksella on suuri merkitys muuttajien sopeutumiselle EU:n yhteiskuntaan. Kohdennettuja toimenpiteitä ja suurempaa joustavuutta tarvitaan kaikilla tasoilla, jotta voidaan huolehtia maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tarpeista ja tarjota heille tukea ja jotta heillä olisi mahdollisuus kehittyä kaikilta kyvyiltään.
 • Sellaiset koulutusjärjestelmät, jotka painottavat voimakkaasti sekä oikeudenmukaisuutta että laatua ja joissa kannatetaan osallistavia toimintamalleja kaikilla tasoilla, osoittautuvat kaikkein tehokkaimmiksi maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tarpeiden käsittelemisessä.
 • Kulttuurien moninaisuutta olisi arvostettava elinvoiman ja rikkauden lähteenä. Sellaisen kulttuurien välisen opetuksen edistämisellä, jossa kunnioitetaan vastaanottavan maan kulttuuria, jaetaan tietoa ja lisätään ymmärtämystä toisten kulttuureista sekä tuetaan keskinäistä kunnioittamista ja ennakkoluulojen torjumista, saadaan aikaan kestäviä hyötyjä kaikille.

EU-maiden vastuut

Kunkin jäsenvaltion olisi paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla muun muassa

 • laadittava yhdennetty toimintapolitiikka näiden tavoitteiden saavuttamiseksi
 • perustettava tai vahvistettava syrjinnän vastaisia menettelyjä, joiden tavoitteena on edistää yhteiskunnallista sopeutumista ja aktiivista kansalaisuutta
 • helpotettava koulutuksen saatavuutta poistamalla koulujärjestelmien sisäisiä esteitä
 • parannettava koulutuksen laatua muun muassa pyrkimällä houkuttelemaan parhaat opettajat heikkoja tuloksia tuottaviin kouluihin ja pitämään heidät niissä, sekä vahvistamaan johtajuutta näissä kouluissa
 • parannettava korkealaatuisen varhaiskasvatuksen ja päivähoidon saatavuutta
 • tarjottava yksilöllisempää oppimista ja henkilökohtaista tukea erityisesti sellaisten maahanmuuttajien lapsille, joilla on alhainen koulutustaso
 • järjestettävä monikulttuuristen taitojen kehittämistä ja kielten ja kulttuurien moninaisuuden hallitsemista koskevaa erityiskoulutusta rehtoreille, opettajille ja hallintohenkilökunnalle
 • kehitettävä tapoja opettaa asuinmaan kieltä ja selvittää, millä keinoin maahanmuuttajataustaiset oppilaat voivat pitää yllä ja kehittää äidinkielen taitojaan
 • varmistettava, että opetussuunnitelmat ovat laadukkaita ja merkityksellisiä kaikille oppilaille heidän taustastaan riippumatta, ja otettava huomioon maahanmuuttajataustaisten lasten tarpeet opetusmenetelmissä ja -materiaaleissa
 • luotava kumppanuuksia maahanmuuttajayhteisöjen kanssa ja tehostettava toimia viestinnän parantamiseksi maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa
 • järjestettävä kohdennettua tukea niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joilla on myös erityisiä tarpeita
 • kerättävä ja analysoitava tietoja politiikan suunnittelua varten
 • vaihdettava tietoja hyvistä käytännöistä asianmukaisella tasolla politiikkojen ja toimenpiteiden kehittämiseksi
 • kulttuurien välistä opetusta koskevien hankkeiden tukemista sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulutusta varten hyödynnettävä elinikäisen oppimisen ohjelmaa ja Euroopan sosiaalirahastoa sekä muita resursseja, kuten Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa.

Euroopan komission vastuut

Komission puolestaan olisi

 • tuettava EU-maiden välistä yhteistyötä näissä päätelmissä käsitellyissä asioissa, mukaan lukien kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihto sekä olemassa olevien EU:n ohjelmien käyttö
 • pohdittava, miten siirtotyöläisten lasten koulutuksesta annetun direktiivin tavoitteet voidaan parhaiten saavuttaa alati muuttuvan maahanmuuton alalla
 • seurattava syntyperäisten oppilaiden ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden saavutusten välisiä eroja olemassa olevien tietojen ja indikaattoreiden avulla
 • tehtävä tiivistä yhteistyötä koulutukseen ja muuttoliikkeeseen liittyviä kysymyksiä käsittelevien muiden kansainvälisten järjestöjen kuten Euroopan neuvoston, YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kanssa
 • varmistettava, että maahanmuuttoon liittyvät kysymykset otetaan asianmukaisella tavalla huomioon asiaankuuluvissa EU:n ohjelmissa ja muissa koulutusalan, myös korkeakoulutuksen, aloitteissa
 • varmistettava, että maahanmuuttajataustaisten lasten koulutusasiat otetaan huomioon sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen osallisuuden prosessissa.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Maahanmuuttajataustaiset lapset: kaikkien sellaisten ihmisten lapset, jotka asuvat EU-maassa jossa eivät ole syntyneet, riippumatta siitä, ovatko he jonkin toisen EU-maan tai EU:n ulkopuolisen maan kansalaisia tai onko heistä myöhemmin tullut vastaanottavan maan kansalaisia.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätelmät 26 päivänä marraskuuta 2009 maahanmuuttajataustaisten lasten koulutuksessa (EUVL C 301, 11.12.2009, s. 5–8)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 77/486/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1977, siirtotyöläisten lasten koulutuksesta (EYVL L 199, 6.8.1977, s. 32–33)

Vihreä kirja – Maahanmuutto ja liikkuvuus – EU:n koulutusjärjestelmien haasteet ja mahdollisuudet (COM(2008) 423 final, 3.7.2008)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Vihreä kirja – Maahanmuutto ja liikkuvuus – EU:n koulutusjärjestelmien haasteet ja mahdollisuudet (EUVL C 218, 11.9.2009, s. 85–90)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskeva toimintasuunnitelma (2010–2014) (COM(2010) 213 final, 6.5.2010)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä (COM(2017) 211 final, 12.4.2017)

Viimeisin päivitys: 14.11.2017

Top