Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ammatillista koulutusta koskeva yhteistyö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ammatillista koulutusta koskeva yhteistyö

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätelmät ammatillista koulutusta koskevan tehostetun eurooppalaisen yhteistyön tulevista painopisteistä

PÄÄTELMIEN TARKOITUS

Päätelmät on osoitettu Euroopan komissiolle ja Euroopan unionin (EU) maille, ja niissä esitetään ajatuksia vapaaehtoisista toimenpiteistä, joilla parannetaan ammatillisen koulutuksen laatua ja tehokkuutta EU:ssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Päätelmissä määritetään neljä toimintalinjaa niiden painopisteiden ja suuntaviivojen lisäksi, jotka sisältyvät Kööpenhaminan prosessiin.

 • 2.

  Ammatillisten koulutusjärjestelmien laadun ja houkuttelevuuden parantaminen

  • Ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta olisi edistettävä kaikkien kohderyhmien, etenkin opiskelijoiden, aikuisten ja yritysten, parissa. Ammatilliseen koulutukseen pääsyn ja osallistumisen olisi oltava mahdollista kaikille, etenkin henkilöille tai ryhmille, jotka ovat vaarassa jäädä ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle.
  • Myös tietojen, elinikäisen ohjauksen ja neuvonnan saatavuutta olisi parannettava. On myös helpotettava sellaisia koulutusväyliä, jotka mahdollistavat pätevyystasolta toiselle siirtymisen.
  • Olisi luotava yhteisiä välineitä, joilla parannetaan ammatillisten koulutusjärjestelmien laatua. Etenkin laadunvarmistusjärjestelmiä olisi kehitettävä tulevan laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen avulla. Ammatillista koulutusta koskevan politiikan olisi perustuttava yhdenmukaisiin tietoihin, joiden keruuta on parannettava. Olisi myös lisättävä panostusta ammatillisen koulutuksen opettajien koulutukseen, kehitettävä ammatilliseen koulutukseen mukautettua kieltenopetusta, edistettävä innovointia ja luovuutta ammatillisessa koulutuksessa ja helpotettava siirtymistä ja etenemistä eri koulutustasojen välillä.
 • 3.

  Ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinoiden välisten yhteyksien parantaminen

  • Ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinoiden välisten yhteyksien parantamiseksi on tärkeää kehittää edelleen mekanismeja, joilla pyritään kartoittamaan työllisyyden ja pätevyysvaatimusten tulevaisuudennäkymiä ja määrittämään mahdolliset ammattitaidon puutteet. Työmarkkinaosapuolten ja taloudellisten toimijoiden on osallistuttava ammatillista koulutusta koskevien politiikkojen kehittämiseen.
  • Opastus- ja neuvontapalveluja on parannettava koulutuksesta työelämään siirtymisen helpottamiseksi.
  • On parannettava myös mekanismeja, joiden tarkoituksena on edistää aikuiskoulutusta, jotta parannettaisiin uramahdollisuuksia ja yritysten kilpailukykyä. On toteutettava toimia arkioppimisesta ja epävirallisesta oppimisesta saatujen tulosten validoimiseksi ja tunnustamiseksi. Myös vuorottelukoulutuksessa olevien liikkuvuutta olisi lisättävä etenkin tehostamalla asianmukaisia EU:n ohjelmia. Lopuksi olisi lisättävä korkeakouluopetuksen osuutta ammatillisessa koulutuksessa ja työhön sijoittumisen edistämisessä.
 • 4.

  Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen

  • Olisi tehostettava vertaisoppimiseen liittyviä toimia ja käytettävä niiden tuloksia ammatillista koulutusta koskevien kansallisten politiikkojen laatimiseen. Olisi myös varmistettava ammatilliseen koulutukseen liittyvien ensisijaisten painopisteiden sisällyttäminen koulutusalan eurooppalaisen yhteistyön tulevaan strategiaan ja sen täytäntöönpanoon sekä näiden painopisteiden näkyvyys tässä viitekehyksessä.
  • Ammatillisen koulutuksen yhteyksiä muita koulutustasoja, monikielisyyttä ja nuorisoa koskeviin politiikkoihin olisi vahvistettava. EU:n ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä on kehitettävä.
  • Komissiota ja EU-maita kannustetaan panemaan täytäntöön oman toimivaltansa puitteissa edellä esitettyjen neljän toimintalinjan osalta määritellyt toimet. Niiden olisi käytettävä sekä yksityisiä että julkisia rahoituslähteitä uudistusten tukemiseksi kansallisella tasolla ja EU:n välineiden täytäntöön panemiseksi. Niiden olisi jatkettava ammatillista koulutusta koskevien tilastojen ja viitearvojen laajuuden ja laadun parantamista sekä jatkettava tarvittavien taitojen ennakoimista koskevien toimien kehittämistä.
  • Komission ja EU-maiden olisi myös vaihdettava tietoja ja tehtävä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen alalla EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Myös Cedefop (Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus) ja Euroopan koulutussäätiö (ETF) tukevat aktiivisesti komissiota ammatilliseen koulutukseen liittyvissä kysymyksissä.

TAUSTAA

Vuonna 2010 komissio ehdotti uutta pontta ammatillista koulutusta koskevalle eurooppalaiselle yhteistyölle, jolla tuetaan sekä yleistä Eurooppa 2020 -strategiaa että eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisia puitteita (ET 2020). Näin se jalosti monia vuonna 2009 annettuihin päätelmiin sisältyviä ajatuksia.

Neuvoston ja komission yhteinen raportti annettiin joulukuussa 2015, ja siinä esitetään EU:n koulutusalan painopisteet vuosiksi 2016–2020.

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Arkioppiminen: oppimista, joka ei perustu opetussuunnitelmaan ja jonka tuloksena ei saavuteta tutkintoa. Opettaja on opetettavaa henkilöä kokeneempi henkilö, esimerkiksi vanhempi, joka opettaa lapselle aakkosia.

Epävirallinen oppiminen: järjestettyä oppimista (joka tapahtuu esimerkiksi opettajan tai opetettavaa henkilöä kokeneemman henkilön johdolla), joka voi perustua tai olla perustumatta opetussuunnitelmaan. Tällainen oppiminen lisää oppilaan taitoja, mutta sillä ei saavuteta virallista tutkintoa. Esimerkkinä mainittakoon partioliike.

ASIAKIRJA

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät ammatillista koulutusta koskevan tehostetun eurooppalaisen yhteistyön tulevista painopisteistä (EUVL C 18, 24.1.2009, s. 6–10)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätelmät, annettu 12 päivänä toukokuuta 2009, eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista (ET 2020) (EUVL C 119, 28.5.2009, s. 2–10)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Uutta pontta ammatillista koulutusta koskevalle eurooppalaiselle yhteistyölle Eurooppa 2020 -strategian tueksi (KOM(2010) 296 lopullinen, 9.6.2010)

Neuvoston ja komission yhteinen vuoden 2015 raportti eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) täytäntöönpanosta – Eurooppalaisen koulutusyhteistyön uudet painopisteet (EUVL C 417, 15.12.2015, s. 25–35)

Viimeisin päivitys: 21.11.2016

Top