Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nuorten vapaaehtoisten liikkuvuus EU:ssa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nuorten vapaaehtoisten liikkuvuus EU:ssa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Suositus nuorten vapaaehtoisten liikkuvuudesta EU:ssa

SUOSITUKSEN TARKOITUS

 • Suosituksella pyritään kannustamaan Euroopan unionin (EU) maita edistämään nuorten vapaaehtoisten kansainvälistä liikkuvuutta.
 • Siinä esitetään järjestelmää EU-maiden välisen yhteistyön tehostamiseen, minkä avulla voitaisiin luoda uusia mahdollisuuksia liikkuvuuteen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Suosituksella perustetaan EU-maille yhteistyöjärjestelmä, jolla pyritään kannustamaan nuorten rajatylittävää vapaaehtoistoimintaa*. Suosituksessa kuitenkin kunnioitetaan myös EU-maiden erilaisia kansallisia vapaaehtoistoiminnan järjestelmiä.
 • Vapaaehtoistoiminta mahdollistaa nuorille epävirallisen oppimisen* ja arkioppimisen*kokemisen. Se kehittää nuorten ammatillisia ja sosiaalisia taitoja, mikä puolestaan parantaa nuorten mahdollisuuksia saada työpaikka ja tulla aktiivisiksi kansalaisiksi sekä edistää nuorten sosiaalista osallisuutta. Vapaaehtoistoiminta antaa nuorille päämäärän, opettaa heitä kantamaan vastuuta ja tuo elämään järjestystä.
 • Suosituksessa kannustetaan EU-maita tehostamaan vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen osallistuvien vapaaehtoistoiminnan järjestäjien ja viranomaisten yhteistyötä nuorten vapaaehtoisten liikkuvuuden edistämiseksi Euroopassa. Siinä suositellaan, että EU-maat esimerkiksi
  • asettavat saataville enemmän tietoa kansallisesta vapaaehtoistoiminnasta
  • parantavat rajatylittävää vapaaehtoistoimintaa koskevan tiedon saatavuutta kaikille siihen liittyville tahoille
  • helpottavat nuorten vapaaehtoisten osallistumista rajatylittävään vapaaehtoistoimintaan etenkin yksinkertaistamalla menettelyjä
  • luovattilaisuuksia tällaiseen toimintaan joustavan lähestymistavan avulla ja ottaen huomioon esimerkiksi seuraavia seikkoja:
   • vapaaehtoisten vastaanottamiseen liittyvät valmiudet
   • yhteyksien luominen nuorten vapaaehtoisten välille
   • eurooppalaisten liikkuvuusjärjestelmien käyttö (esim. eurooppalainen nuorisokortti)
   • nuorisotyöntekijöiden* liikkuvuus ja
   • nuorisotyötä tekevien koulutus
  • edistävät monikulttuuristen taitojen kehittämistä ja kielten opiskelua toiseen maahan muuttamisen helpottamiseksi
  • tukevat itsearviointivälineiden kehittämistä, jotta vapaaehtoistoiminnan järjestäjät voivat varmistaa rajatylittävän toimintansa laadun
  • vaihtavat tietoa ja tekevät yhteistyötä varmistaakseen vapaaehtoisten sosiaaliturvan ja oikeudellisen suojan
  • edistävät vapaaehtoisten oppimistulosten tunnustamista pätevyyksiä ja tutkintoja koskevien kansallisten ja Euroopan tason järjestelmien puitteissa, kuten Europass- ja Youthpass-asiakirjojen sekä eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen avulla
  • edistävät heikommassa asemassa olevien nuorten osallistumista rajatylittävään vapaaehtoistoimintaan.
 • Suosituksessa kannatetaan Euroopan komission aikomusta tukea EU-maita edellä mainituissa toimissa. Komissio tukee EU-maita nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön puitteiden, avoimen koordinointimenetelmän ja Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavan eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun avulla. Vapaaehtoistyötä koskevan Euroopan nuorisoportaalin välityksellä jaetaan tietoa kaikille sidosryhmille.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Rajatylittävä vapaaehtoistoiminta: kaikille nuorille avointa, selkeissä puitteissa tapahtuvaa pitkäaikaista yleisen edun mukaista toimintaa, johon nuoret omasta tahdostaan osallistuvat muualla kuin asuinmaassaan korvauksetta tai nimellistä korvausta ja/tai kulujen korvaamista vastaan.

Epävirallinen oppiminen: pätevän opettajan tai ohjaan antama järjestetty koulutus, joka ei johda tutkintoon mutta auttaa yksilöä kehittämään taitojaan ja valmiuksiaan, esim. aikuisten jatkokoulutuskurssit ja lasten partiotoiminta.

Arkioppiminen: ei perustu opetussuunnitelmaan eikä johda tutkintoon. Opettajana toimii joku oppilasta osaavampi henkilö, kuten lapsenvahti, joka opettaa lasta lukemaan.

Nuorisotyöntekijä: henkilö, joka ohjaa ja tukee nuoria heidän henkilökohtaisessa ja sosiaalisessa kehityksessään ja koulutuksessa.

ASIAKIRJA

Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä marraskuuta 2008, nuorten vapaaehtoisten liikkuvuudesta Euroopan unionissa (EUVL C 319, 13.12.2008, s. 8–10)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätelmät kielitaidosta liikkuvuuden edistäjänä (EUVL C 372, 20.12.2011, s. 27–30)

Neuvoston päätelmät oppimiseen liittyvää liikkuvuutta koskevasta vertailuarvosta (EUVL C 372, 20.12.2011, s. 31–35)

Viimeisin päivitys: 17.01.2017

Top