Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Koulut – EU:n ohjelma taitojen ja oppimistulosten parantamiseksi 2000-luvulla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Koulut – EU:n ohjelma taitojen ja oppimistulosten parantamiseksi 2000-luvulla

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM(2008) 425 lopull.) – Paremmat taidot uudelle vuosisadalle – koulualan eurooppalainen yhteistyöohjelma

TIEDONANNON TARKOITUS

 • Sen tavoitteena on auttaa uudistamaan koulutusjärjestelmiä siten, että jokainen nuori voi kehittää täysimääräisesti kykyjään.
 • Siinä kartoitetaan Euroopan unionin (EU) kouluja koskevat muutostarpeet, jotta ne voivat antaa nuorille täydet valmiudet tulevaisuutta varten.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tiedonannossa ehdotetaan ohjelmaa eurooppalaisiin kouluihin liittyvän yhteistyön vahvistamiseksi Euroopan komission vuonna 2007 toteuttamassa julkisessa kuulemisessa saatujen vastausten, EU-maiden asiantuntijoiden työn ja kansainvälisten tutkimustulosten pohjalta. Siinä kartoitetaan haasteet kolmella osa-alueella ja ehdotetaan kehittämiskohteita:

 • 1.

  Avaintaidot

Ihmiset tarvitsevat uusia taitoja uusia työtehtäviä varten, ja yleistä taitotasoa on nostettava. Heidän on voitava määrätä oman opiskelunsa suunta

 • sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa,
 • hakemalla tietoa ja tukea silloin kun sitä tarvitaan,
 • hyödyntämällä kaikkia uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Innovatiivisuuteen ja luovuuteen kannustava kouluympäristö tukee yrittäjäntaitojen ja kielitaidon kaltaisten taitojen hankkimista. Komission ohjelmalla on seuraavat tavoitteet:

 • parantaa luku- ja kirjoitus- sekä laskutaitoa esimerkiksi tavoitteenasettelun avulla,
 • vahvistaa laaja-alaisia taitoja oppiainepohjaisten taitojen ohella,
 • omaksua taitojen kehittämiseen kattava lähestymistapa, joka käsittää,
  • opetussuunnitelmat,
  • oppimateriaalin,
  • opettajankoulutuksen,
  • räätälöidyn oppimisen ja
  • arviointitekniikat.
 • 2.

  Laadukasta koulutusta jokaiselle oppilaalle

Yksikään koulujärjestelmä ei tarjoa kaikille oppilaille täsmälleen samoja koulutusmahdollisuuksia, mutta koulujen laatueroista olisi päästävä eroon. Päättäjien olisi vähennettävä eroavaisuuksia ja parannettava osallistumista kohdistamalla toimet taidoiltaan heikompiin oppilaisiin. Komission ohjelmalla on seuraavat tavoitteet:

 • tuoda laadukas esiopetus kaikkien saataville,
 • mitata ja parantaa koulujärjestelmien tasa-arvovaikutuksia ja kaventaa koulujen laatueroja,
 • varmistaa, että koulujärjestelmät helpottavat onnistunutta siirtymistä koulutyypistä toiseen ja koulutusasteelta toiselle,
 • vähentää koulupudokkaitten määrää ja
 • tarjota erityisopetusta tarvitseville oppilaille tehokkaampaa tukea ja yksilöllisiä oppimismalleja yleisessä koulutusjärjestelmässä.
 • 3.

  Opettajat ja koulujen muu henkilökunta

Opettajien pätevyys on tärkein oppilaiden menestykseen vaikuttava koulun sisäinen tekijä. Henkilökunnalla on oltava valmiudet antaa kaikille oppilaille asianmukaiset mahdollisuudet tarvittavien taitojen hankkimiseen. Opettajille olisi koko heidän uransa ajan tarjottava riittäviä kannustimia oppimistarpeidensa tarkistamiseen ja uusien tietojen, taitojen ja valmiuksien hankkimiseen, kielitaito mukaan lukien. Komission ohjelmalla on seuraavat tavoitteet:

 • huolehtia siitä, että opettajille tarjottava peruskoulutus, valmennus ja muu ammatillinen kehittäminen on koordinoitua ja johdonmukaista ja resursseiltaan ja laadultaan riittävää; parantaa opettajien täydennyskoulutuksen tarjontaa ja laatua sekä siihen osallistumista,
 • uudistaa opettajien rekrytointia niin, että kaikkein kyvykkäimmät hakijat saadaan kiinnostumaan alasta, parhaat hakijat valitaan ja haasteellisiin kouluihin sijoitetaan hyviä opettajia, ja
 • parannetaan koulun johtajien rekrytointia ja annetaan heille valmiudet keskittyä oppilaiden oppimisen parantamiseen ja koulun henkilökunnan kehittämiseen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Paremmat taidot uudelle vuosisadalle – koulualan eurooppalainen yhteistyöohjelma (KOM(2008) 425 lopull., 3.7.2008)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätelmät perustaitojen parantamisesta 2000-luvun koulua koskevan eurooppalaisen yhteistyön puitteissa (EUVL C 323, 30.11.2010, s. 11–14)

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät, annettu 21 päivänä marraskuuta 2008 – Nuorten valmistaminen 2000-lukuun: koulualan eurooppalainen yhteistyöohjelma (EUVL C 319, 13.12.2008, s. 20–22)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Koulutuksen uudelleenajattelu: sosioekonomisten vaikutusten parantaminen investoimalla taitoihin (COM(2012) 669 final, 20.11.2012)

Viimeisin päivitys: 08.11.2016

Top