Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vihreä kirja maahanmuuttajataustaisten lasten koulutuksesta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Vihreä kirja maahanmuuttajataustaisten lasten koulutuksesta

Tämä vihreä kirja käynnistää julkisen kuulemisen maahanmuuttajataustaisten lasten koulutuspolitiikasta. Se käsittelee näiden lasten koulutustilannetta, tämän tilanteen asettamia poliittisia haasteita ja näiden haasteiden selvittämistä kansallisella ja Euroopan unionin tasolla.

ASIAKIRJA

Vihreä kirja, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2008 – Maahanmuutto ja liikkuvuus: haasteet ja mahdollisuudet EU:n koulutusjärjestelmien kannalta [KOM(2008) 423 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

YHTEENVETO

Tämä vihreä kirja käynnistää julkisen kuulemisen maahanmuuttajataustaisten lasten koulutuspolitiikasta. Kuulemisen aiheita ovat poliittiset haasteet ja mahdolliset vastaukset näihin haasteisiin, Euroopan unionin (EU) asema jälkimmäisessä sekä maahanmuuttajien lasten koulutusta koskevan direktiivin 77/486/ETY tulevaisuus.

Tässä vihreässä kirjassa termillä “maahanmuuttajataustainen lapsi” tarkoitetaan kaikkia ihmisiä, jotka asuvat muussa EU-jäsenvaltiossa kuin missä he ovat syntyneet. Tämä sisältää EU:n kansalaiset ja kolmansien maiden kansalaiset.

Koulutuksellinen haaste

Kieli- ja kulttuurieroista kärsivien sekä heikossa sosioekonomisessa asemassa olevien maahanmuuttajataustaisten lasten määrä kouluissa on viime vuosina lisääntynyt. Tästä onkin muodostunut suuri haaste Euroopan koulutusjärjestelmille. Niiden on edelleen tarjottava korkeatasoista ja tasapuolista koulutusta huolehtien samalla tämän erilaisen väestönosan tarpeista. Koulutus on avain kotoutumiseen ja työllistymiseen. Mikäli järjestelmät eivät kykene vastaamaan tähän haasteeseen, se voi aiheuttaa jyrkkää yhteiskunnallista jakautumista, kulttuurin perusteella tapahtuvaa eriytymistä ja etnisten ryhmien välisiä yhteenottoja.

Maahanmuuttajataustaisten lasten suuri määrä asettaa koulutukselle haasteen useilla tasoilla:

 • luokka ja koulu: on mukauduttava moniin eri äidinkieliin, kulttuurinäkökulmiin ja taitoihin, sopeutettava opetustaitoja sekä luotava yhteyksiä maahanmuuttajaperheiden ja yhteisöiden välille
 • koulujärjestelmät: on vältettävä koulujen eriarvoisuutta, joka johtuu sosioekonomisesta asemasta johtuvasta eriytymisestä.

Monien maahanmuuttajataustaisten lasten koulusuoritukset ovat heikompia kuin koulutovereiden. Esikouluissa ja korkeakouluissa maahanmuuttajalasten ja -nuorten osuus on muita pienempi. Suurempi osuus näistä lapsista keskeyttää myös koulunkäynnin. Joissakin maissa nämä ongelmat ovat pahentuneet ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajista toiseen sukupolveen siirryttäessä, mikä osoittaa, että koulutusjärjestelmät eivät ole onnistuneet edistämään kotoutumista.

Maahanmuuttajataustaisten lasten epäedullinen koulutusasema riippuu useista tekijöistä. Jotkut tekijät liittyvät oppijoiden henkilökohtaiseen tilanteeseen, kuten

 • heidän sosioekonominen asemansa
 • heidän tietojensa arvonmenetys tai hyväksynnän puuttuminen heidän pätevyydeltään
 • asuinmaan sujuvan kielitaidon puuttuminen
 • perheiden ja yhteisöiden heikot odotukset
 • esikuvien puute.

Lukujen valossa kuitenkin jotkut maat onnistuvat muita paremmin pienentämään maahanmuuttajien ja asuinmaassa syntyneiden lasten välistä eroa, mikä osoittaa, että politiikalla voidaan vaikuttaa merkittävästi koulusuorituksiin. Esimerkiksi eriyttäminen on syöksykierre, joka heikentää lasten motivaatiota ja suorituksia. Ryhmittely taitojen perusteella voi vaikuttaa samalla tavalla. Myös se, missä määrin opettajat ovat valmistautuneet käsittelemään monimuotoisuutta ja suhtautuvat kunnianhimoisesti oppilaisiinsa, saattaa vaikuttaa tuloksiin.

Politiikka vastaa haasteeseen

On havaittu, että näihin haasteisiin vastaavat parhaiten ne politiikat ja lähestymistavat, joissa etusijalle asetetaan yhdenvertaisuus koulutuksessa ja jotka kattavat laajalti kaikki koulutusjärjestelmän tasot ja osat.

Jäsenvaltiot ovat hyväksyneet tiettyjä poliittisia lähestymistapoja, joissa otetaan huomioon koulutushaasteiden erityisnäkökulmat, kuten

 • järjestelyt, jotka edistävät sekä asuinmaan että lähtömaan kielten oppimista
 • kohdistettu tuki maahanmuuttajille ja kouluille myönnettävien kiintiöiden, stipendien ja avustusten avulla
 • tukiopetus, uuden mahdollisuuden tarjoava koulutus ja aikuiskoulutus
 • ennaltaehkäisevät strategiat, joilla varmistetaan yhdenmukainen koulutus
 • opettajien kouluttaminen laatustandardien varmistamiseksi
 • kulttuurienvälinen koulutus.

EU:n asema

Vaikka koulutuspolitiikka pysyykin kansallisessa toimivallassa, jäsenvaltiot ovat osoittaneet mielenkiintoa yhteistyöhön maahanmuuttajalasten kotouttamisongelman ratkaisemiseksi. Komissio voi tukea niitä tässä asiassa. EU:n onkin jo ryhtynyt toimiin, jotka vaikuttavat jäsenvaltioiden politiikkaan, varsinkin näiden kautta:

Komissio aikoo lisäksi ehdottaa uusia puitteita koulutusalan avoimelle koordinointimenetelmälle, joka tarjoaa jäsenvaltioille yhteistyöfoorumin.

Lopuksi kuulemisessa käsitellään myös direktiivin 77/486/ETY tulevaa asemaa kansallisessa koulutuspolitiikassa. Direktiivin täytäntöönpanoa ja laajuutta koskevia ongelmia on jo ilmennyt, ja sen lisäarvo kansallisessa päätöksenteossa on kyseenalaistettu. Siksi harkitaankin direktiivin tarkistamista, kumoamista tai korvaamista vaihtoehtoisilla lähestymistavoilla.

Vihreä kirja antaa suuntaa antavia kysymyksiä kuulemiseen, joka on käynnissä 31. joulukuuta 2008 asti. Kuulemisen päätelmät julkaistaan vuonna 2009.

See also

 • Lisätietoja on Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston verkkosivuilla Maahanmuutto ja koulutus (EN).

Viimeisin päivitys 17.10.2008

Top