Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurometallirahojen liikkeeseenlasku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurometallirahojen liikkeeseenlasku

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

ASETUSTEN TARKOITUS

 • Asetuksessa (EU) N:o 651/2012 määritellään eurometallirahojen tyypit ja säädetään ehdot, joita on noudatettava laskettaessa kolikoita liikkeeseen.
 • Asetuksessa (EU) N:o 729/2014 määritellään eurometallirahojen tekniset vaatimukset ja säädetään niiden kuva-aiheita ja kuva-aiheiden hyväksymistä koskevat yleiset säännöt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Asetuksessa (EU) N:o 651/2012 todetaan, että
  • euroalueen maiden (maat, joiden valuutta on euro) hallitukset voivat laskea liikkeeseen liikkeeseen tarkoitettuja metallirahoja* ja juhlametallirahoja*
  • liikkeeseen tarkoitetut metallirahat lasketaan liikkeeseen nimellisarvoisina, lukuun ottamatta pientä korkeintaan viiden prosentin osaa, joka voidaan laskea markkinoille korkeampaan hintaan erityisen laatunsa tai pakkauksensa vuoksi
  • kansallisia erikoisrahoja*
   • voidaan laskea liikkeeseen kahdesti vuodessa (ellei kuva-aihe ole sama kaikissa euroalueen maissa)
   • voidaan laskea liikkeeseen niin, että liikkeeseen laskettujen rahojen kokonaismäärä ei ylitä kahdesta mahdollisesta rajasta sitä, joka antaa korkeamman prosenttiosuuden kaikista liikkeessä olevista kahden euron metallirahoista
  • Juhlametallirahat
   • ovat laillisia maksuvälineitä* ainoastaan liikkeeseen laskevassa euroalueen maassa
   • on voitava helposti erottaa liikkeeseen tarkoitetuista metallirahoista nimellisarvonsa, kuviensa ja kahden seuraavan ominaisuutensa perusteella: väri, halkaisija ja paino
  • euroalueen maiden on kuultava toisiaan ennen vahingoittuneiden eurometallirahojen tuhoamista
  • komissio laatii vaikutustenarvioinnin, jossa analysoidaan 1 ja 2 sentin eurokolikoiden todellisia lyömiskustannuksia verrattuna kolikoiden arvoon ja niistä saataviin etuihin.
 • Asetus (EU) N:o 729/2014:
  • On olemassa kahdeksan eurokolikkoa (1, 2, 5, 10, 20 ja 50 senttiä sekä 1 ja 2 euroa).
  • Jokaisessa kolikossa on erityinen kansallinen ja yhteinen eurooppalainen puoli.
  • Kansallista puolta koskevat vaatimukset:
   • Kansallisella puolella tulee olla 12 tähden muodostama kehä, joka ympäröi kansallista kuva-aihetta.
   • Kansallisen puolen tulee pysyä muuttumattomana 15 vuoden ajan, ellei maan valtionpäämies vaihdu.
   • Kansallisella puolella ei saa olla kolikon arvoa, ellei sitä merkitä eri aakkosilla.
   • Kansallisen puolen on oltava täysin asetuksen mukainen 20. kesäkuuta 2062 mennessä.
  • Erikoisrahoja koskevat vaatimukset:
   • Erikoisrahoilla on vain kahden euron nimellisarvo.
   • Erilainen kuva-aihe kuin tavallisissa* kahden euron kolikoissa.
   • Aiheilla on oltava suuri kansallinen tai Euroopan laajuinen merkitys tai,
   • jos kolikot lasketaan liikkeeseen koko euroalueella, erittäin suuri Euroopan laajuinen merkitys
  • Euroalueen maiden on tiedotettava toisilleen ja komissiolle kansallisiin kuva-aiheisiin ehdotetuista muutoksista ja toimitettava muutokset hyväksymismenettelyyn. Vastalauseen voi esittää
   • hallitus, joka uskoo kuva-aiheen järkyttävän omaa väestöään
   • komissio, jos se katsoo, että kuva-aihe ei kunnioita lainsäädännön teknisiä vaatimuksia.

MISTÄ ALKAEN ASETUKSIA SOVELLETAAN?

 • Asetusta (EU) N:o 651/2012 on sovellettu 16. elokuuta 2012 alkaen.
 • Asetus (EU) N:o 729/2014 kokoaa yhteen aikaisemmat metallirahoja koskevat säännöt, jotka määriteltiin vuonna 2002 asetuksella (EY) N:o 975/98 ja siihen tehdyillä peräkkäisillä muutoksilla. Sitä on sovellettu 22. heinäkuuta 2014 alkaen.
 • Molempiin asetuksiin on sisällytetty elementit komission suosituksesta 2009/23/EY liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskevista yhteisistä suuntaviivoista.

TAUSTAA

 • Eurometallirahat tulivat yleiseen käyttöön vuonna 2002. Kolikoiden kahdeksan yksikköarvoa vaihtelevat kooltaan, väriltään ja paksuudeltaan arvostaan riippuen, ja ne on suunniteltu tekemään niiden väärentäminen erittäin vaikeaksi.
 • Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Liikkeeseen tarkoitetut metallirahat: eurometallirahat, jotka on tarkoitettu yleiseen julkiseen käyttöön ja jotka ovat laillisia maksuvälineitä euroalueen maissa.

Juhlametallirahat: metallirahat, joita ei ole tarkoitettu liikkeeseen ja jotka ovat laillisia maksuvälineitä ainoastaan liikkeeseen laskevassa euroalueen maassa.

Erikoisrahat: kahden euron metallirahat, joilla juhlistetaan tiettyä aihetta, jolla on kansallista tai Euroopan laajuista merkitystä.

Laillinen maksuväline: metallirahat ja setelit, jotka on otettava maassa vastaan maksuna velasta.

Tavalliset metallirahat: liikkeessä olevat rahat lukuun ottamatta erikoisrahoja.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 651/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, eurometallirahojen liikkeeseenlaskusta (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 135–137)

Neuvoston asetus (EU) N:o 729/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 194, 2.7.2014, s. 1–7)

Viimeisin päivitys: 04.04.2017

Top