Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroalueen maiden julkista taloutta koskevat vaatimukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroalueen maiden julkista taloutta koskevat vaatimukset

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Direktiivi 2011/85/EU – euroalueen maiden julkista taloutta koskevat vaatimukset

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vahvistetaan EU-maiden julkista taloutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Niitä tarvitaan varmistamaan, että EU:n hallitukset noudattavat talous- ja rahaliiton vaatimuksia ja ettei synny liiallisia alijäämiä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n hallituksia koskevat seuraavat vaatimukset:

Niiden on käytettävä julkisen tilinpidon kansallisia järjestelmiä, jotka kattavat kaikki tulojen ja menojen alat. Näiden järjestelmien on oltava sisäisen valvonnan ja riippumattoman tarkastuksen alaisia.

Julkista taloutta koskevien tietojen on oltava julkisesti saatavilla. Valtionhallinnon ja osavaltiohallinnon sekä sosiaaliturvan osalta tiedot on julkaistava kuukausittain ja paikallishallinnon osalta neljännesvuosittain.

On varmistettava, että julkisen talouden suunnittelu perustuu realistisiin makrotalouden ja julkisen talouden ennusteisiin, joissa käytetään kaikkein ajantasaisimpia tietoja. Näitä ovat viimeisimmät Euroopan komission ennusteet ja tarvittaessa riippumattomien organisaatioiden ennusteet.

On käytettävä finanssipoliittisia sääntöjä, joiden avulla voidaan varmistaa, että julkinen talous noudattaa kokonaisuudessaan EU:n sääntöjä. Tarkoituksena on välttää liiallinen julkisen talouden alijäämä tai velka. Riippumattomat organisaatiot seuraavat tarkasti sääntöjen noudattamista.

On laadittava uskottava ja tehokas julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehys, joka mahdollistaa julkisen talouden suunnittelun kolmen vuoden aikajänteellä. Kehys sisältää monivuotiset julkisen talouden tavoitteet, kutakin keskeistä meno- ja tuloerää koskevat ennusteet sekä arvion julkisen talouden kestävyydessä pitkällä aikavälillä.

On varmistettava kaikkien tilinpitosääntöjen ja -menettelyjen johdonmukaisuus ja koordinointi kaikilla julkissektorin toiminnan aloilla.

Vuonna 2014 julkaisemassaan kertomuksessa julkistaloutta koskevien tietojen laadusta komissio toteaa, että EU:n hallitukset noudattavat erittäin hyvin tietojen toimittamiselle asetettuja määräaikoja, mutta liialliseen alijäämään liittyvien taulukoiden täydellisyydessä on vielä parantamisen varaa.

TAUSTAA

Direktiivi on yksi kuudesta toimenpiteestä (ns. eurooppalaisen talouspolitiikan ohjauspaketista, ”six-pack”), jotka tulivat voimaan 13. joulukuuta 2011, ja joilla vahvistetaan EU:n julkisen talouden ohjausjärjestelmää.

Tämän jälkeen hyväksyttiin budjettikuripaketti (”two-pack”), jolla parannetaan edelleen julkisen talouden valvontaa euroalueella. Eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä jokaisen euroa käyttävän maan on toimitettava talousarvioesityksensä komissiolle lokakuun puoliväliin mennessä. Jos komissio katsoo, ettei talousarvioesitys ole yhteistä rahaa koskevien sääntöjen mukainen, se saattaa pyytää EU-maata tarkistamaan esitystään.

TAUSTAA

Pikaopas uuteen EU:n julkisen talouden ohjausjärjestelmään

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2011/85/EU, annettu 8 päivänä marraskuuta 2011, jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2011/85/EU

13.12.2011

31.12.2013

EUVL L 306, 23.11.2011, s. 41–47

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Tavoitteeksi yhdenmukaistettujen julkissektorin tilinpäätösstandardien käyttö jäsenvaltioissa – Kansainvälisten julkissektorin tilinpäätösstandardien asianmukaisuus jäsenvaltioiden kannalta (COM(2013) 114 final, 6.3.2013)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle jäsenvaltioiden vuonna 2013 toimittamien julkistaloutta koskevien tietojen laadusta (COM(2014) 122 final, 7.3.2014)

Viimeisin päivitys: 13.10.2015

Top